بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج بر عملکرد مرغ های تخم گذار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

این آزمایش جهت بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج روی عملکرد مرغ های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 256 قطعه مرغ تخم گذار در 4 تیمار و 4  تکرار و با سطوح صفر (شاهد)، 5، 5/7 و 10 درصد سبوس برنج به مدت 8 هفته انجام شد. میزان تولید تخم مرغ و نیز وزن متوسط تخم مرغ ها به طور روزانه از طریق توزین و تولید توده ی تخم مرغ و نیز خوراک مصرفی به صورت هفتگی اندازه گیری شد. ضخامت پوسته ی تخم مرغ ها با استفاده از میکرومتر با دقت 001/0 میلی متر در وسط تخم مرغ و در سه نقطه اندازه گیری شد و معدل آن ها به عنوان ضخامت نهایی پوسته در نظر گرفته شد. این کار برای 4 عدد تخم مرغ انجام شده و میانگین آن ها به عنوان ضخامت نهایی پوسته ی تخم مرغ برای هر یک از واحدهای آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد که افزودن سبوس برنج تا 5/7 درصد به جیره های غذایی مرغ های تخم گذار، تأثیر معنی داری روی عملکرد آن ها ندارد، ولی افزودن10 درصدی آن موجب کاهش معنی دار درصد تولید تخم مرغ، تولید توده ای و نیز افزایش ضریب تبدیل مواد غذایی می گردد. لذا می توان از سبوس برنج تا سطح 5/7 درصد در جیره غذایی مرغ های تخم گذار بدون داشتن هیچ گونه اثر نامطلوبی در عملکرد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of rice bran on performance of laying hens

نویسندگان [English]

  • Ali Nobakht 1
  • Ali Reza Safamehr 2
  • Yousef Mihmannavaz 2
1 Scientific Board of Islamic Azad University, Maragheh Branch
2 Scientific Board of Islamic Azad University, Maragheh Branch
چکیده [English]

 This study was conducted to evaluate the effect of different levels of rice bran on performance of laying hens. Experiment was done on two hundred and fifty six laying hens in a completely randomized design with four treatments and four replications during 8 weeks. Egg production mean and egg weight were weighted daily. Egg mass production and used diet weight were also weighted weekly. Treatments were the levels of rice bran Inclusion including, 0, 5, 7.5 and 10 percent. Result showed that performance of laying hens was not significantly affected by inclusion of rice bran up to 7.5 percent, whereas egg production, egg mass and feed conversion were negatively affected by 10 percent of rice bran. Egg quality was not significantly affected by inclusion of different levels of rice bran in laying hens diet. It was concluded that, rice bran can be used as an alternative feedstuff in diet at inclusion levels up to 7.5 percent without negative effect on laying hens performance and egg quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rice bran
  • Performance
  • laying hens
1- پور رضا، ج. 1379. تغذیه مرغ، جلد 1و 2. انتشارات ارکان.
2- صوفی سیاوش، ر. 1365. تغذیه دام. انتشارات عمیدی.
3- Anonymous . 2006. Hy-Line variety W-36 commercial management guide 2006-2008. Hy-Line international publication. West Des Moines, Iowa U.S.A.
4- Ersin  Samli, H.,  N. Senkoylu, H. Akyurek and A. Agma. 2006. Using rice bran in laying hens diets. Cent. Eurp. Agi. 1:135-140.
5- Ferrell, D.J. 1994. Utilization of rice bran in diet for domestic fowel and ducklings. World’s . Poult. Sci. 19:115-130.
6- Gallinger, C.I., D.M. Suarez and A. Irazusta. 2004. Effects of rice bran inclusion on performance and bone mineralization in broiler chicks. J. App. Poult. Res. 13:183-190.
7- Gunawan, B. and B. Tangendjaja. 1988. The effect of long storage of rice bran for growing broiler chickens. Ilmu dan Peternakan. 3:135-138.
8- Haghnazar, A. and M. Rezaei. 2004. To determine the metabolizable energy of rice bran and the use of it in layer ration. XII. World’s Poult. Cong. Istanbul. Turkey. 8-13.
9- Khan, A. D. 2004. Making rice bran, a cereals alternative. Feed Int. June. P:18-19.
10- Kies, A., K. Van Hemert and W. C. Sauer. 2001. Effects of phytase on protein and amino acid digestibility and energy utilization. World’s . Poult. Sci. J. 57:109-129.
11- Randall, J. M., R.N. Sayre, W.G. Schultz, R.G. Fong, A.P. Mossman, R.E. Tribelhom and R.M. Saunders. 1985. Rice bran stabilization by extrusion cooking for extraction of edible oil. J. Food. Sci. 50: 361-366.
12- Ravindran, V., W. L. Bryden and E. T. Kornegay. 1995. Phytates: occurrence, bioavailability and implications in poultry nutrition. Poult and Avia. Bio. Rev. 6(2):125-143.
13- SAS Institute. 1994. SAS Users Guide: Statistics Version 6.12 Ed. SAS Institute Inc., Cary, NC.
14- Tangendjaja, B. and J. B. Lowry. 1985. Improved utilization of rice bran: a rapid field  method for estimating hull content. Ilmu dan Peternakan. 1:314-343.
15- Warren, B. E. and D. J. Farrel. 1991. The nutritive value of full – fat Australian rice bran. V. the apparent relation of mineral and apparent digestibility of amino acid in chicken and adults cockerels fitted with ileal cannulae. Anim. Feed. Sci. Tech. 34:323-342.