ارزیابی واکنش ارقام مختلف گردو به قارچ Gnomonia leptostyla عامل بیماری آنتراکنوز گردو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.

چکیده

  بیماری آنتراکنوز گردو ناشی از قارچGnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & De Not.  یکی از مهم‏ترین عوامل خسارت­زا به خصوص در غیاب تیمارهای شیمیایی محسوب شده و در شرایط مساعد می­تواند سبب برگ­ریزی پیش از موعد و ریزش میوه­ها و کاهش توان و ضعف درختان در باغات و نواحی گردوکاری گردد. استفاده از ارقام مقاوم روشی مؤثر در جهت کاهش خسارت این بیماری محسوب می‏‏شود. در این بررسی واکنش 11 رقم مختلف گردو شامل Franquet، Hartley، K73، Lara، Pedro، Round، Serr، Vina، Z63، Z60 و Z67 در برابر سه جدایه از قارچ عامل بیماری آنتراکنوز مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار انجام شد. سوسپانسیون کنیدیومی سه جدایه قارچی با غلظت 105 اسپور در یک میلی‏لیتر آب مقطر استریل، به صورت یکنواخت بر روی برگ­ نهال­های پیوندی یک ساله گردو پاشیده شد. نهال‏ها به مدت 48 ساعت در دمای 2±21 درجه سلسیوس در زیر پوشش پلاستیکی داخل گلخانه نگهداری و سپس پوشش­ آن‏ها برداشته شد. رقم­های بذری نیز به عنوان حفاظ، در اطراف گیاهان پیوندی قرار داده شدند. دو هفته بعد از مایه­زنی، اولین علایم ماکروسکوپی بروز نموده و شمارش و اندازه گیری تعداد و قطر لکه­ها در دو نوبت به فاصله یک و دو ماه بعد از مایه‏زنی اولیه صورت گرفت. مقایسه میانگین داده­های به‏دست آمده در سطح یک درصد با آزمون دانکن نشان داد که شدت بیماری در ارقام بذری بسیار بیشتر از پیوندی بود. ژنوتیپ­ها سطوح مختلفی از شدت آلودگی را دارا بودند. هم‏چنین ارقامZ67  و K73 در قیاس با سایرین از مقاومت بالاتری برخوردار بودند که در این میان Z67 مقاوم‏ترین رقم نسبت به بیماری بود. ژنوتیپ­های Ser، Vina، yHartle، Ronde de Montignac، Lara و Franquett از مقاومت ضعیف تا متوسط و ارقام   Z63، Z60 دارای بیشترین حساسیت بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reaction of different walnut cultivars to Gnomonia leptostyla, causal agent of walnut Anthracnose

نویسندگان [English]

 • Siyamak Salahi
 • soleiman jamshidi
1. Scientific Board of Islamic Azad University, Miyaneh Branch.
چکیده [English]

Walnut Anthracnose caused by Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & De Not. is one of the most serious foliar diseases of Persian walnut in absence of chemical treatments. The disease may result in premature defoliation, and fruit falling and reducing tree vigor and age in favorite conditions. Application of resistant cultivars is one of the main ways for disease management. In this study, interaction of 11 different walnut cultivars were evaluated against this disease. An experiment was carried out in greenhouse condition as completely randomized block design with 12 treatments and three replications. Conidia suspension of three fungus isolates with 105 per ml. concentration was atomized on seedling leaves which had been placed in three rows and 22 columns arrangement. Seedlings incubated for 48 hours at 21±2 oC in greenhouse under plastic covers and then the covers were removed. The seed plants were set around the grafted plants as guard. Macroscopic symptoms were occurred two weeks after primary inoculation. The numbers and diameter of spots were recorded one and two months after inoculation. Disease severity in seed cultivars was much more than grafted plants. According to the statistical analysis, Z67 and K73 cultivars showed more resistance in comparison with others and Z67 was the most resistant one. The cultivars Ser, Vina, Hartley, Ronde de Montignac, Lara and Franquett had moderate to weak resistance and the cultivars Z63, Z60 and Pedro were all susceptible to the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Walnut cultivars
 • Anthracnose
 • Gnomonia leptostyla
 • Resistance
 1. 1-     ارشاد، 1357. قارچ‏های ایران. انتشارات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ایران. مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‏های گیاهی، شماره 10، 320 ص.

  2-     ایرانی، ح. و ربیعی‎فر، ع. ر. 1379. مطالعه بیماری آنتراکنوز گردو در آذربایجان غربی. چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحه 331.

  3-     بهداد، ا. 1369. بیماری­های درختان میوه ایران، چاپ دوم. انتشارات نشاط اصفهان، 293 ص.

  4-     صارمی، ح. و رزاز هاشمی، ر. 1381. بررسی بیماری آنتراکنوز گردو در مناطق شمال غرب کشور. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال نهم، شماره 4، ص. 152-141.

  1. 5.  Anonymous. 1996. Varietal description. Ronde de Montignac. Arboriculture-Fruitiere.No. 492: 59.
  2. Balaz, J., Korac, M., and Cerovic, S. 1991. Susceptibility of walnut genotypes to Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et de Not., The pathogen causing leaf spot. Jugoslovensko-Vocarstvo 25: 91-94.
  3. Belisario, A., Zoina, A., and Barbieri, G. 1999. Epidemiological survey of Gnomonia leptostyla in Juglans regia trained orchard. Fourth International walnut symposium. Bordeaux, France  67 Pp.
  4. Black, W., and Neely, D. 1978. Effects of temperature, free moisture and relative humidity on the occurrence of walnut anthracnose. Phytopathology68: (7): 1054-1056.
  5. Black, W. M., and Neely, D. 1978. Relative resistance of Juglans species and hybrids to walnut anthracnose. Plant Diseases Reporter 62: 497-499.
  6. Cline, S., and Neely, D. 1983. Penetration and infection of leaves of black walnut by Marssonina juglandis and resulting lesion development. Phytopathology 73: 494-497.
  7. Cline, S., and Neely, D. 1984. Relationship between juvenile-leaf resistance to anthracnose and the presence of juglone and hydrojuglone glucoside in black walnut. Phytopathology 74(2):185-188.
  8. Revin, A. 1981. Selecting forms of walnut resistant to Gnomonia leptostyla in the crimean foothills.: 4-i S"ezd genetikov i selektsionerov Ukrainy, Odessa. Tez. dokl., 4.104-106. Kiev, Ukrainian, SSR.
  9. Rosnev, B., and Tsanova, P. 1980. The distribution of anthracnose in Bulgaria and measure to reduce it’s damage on walnut. Gorkostopanska Nauka 17(3): 44-48.