اثر فاصله کاشت و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد

2 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.

3 استادیار دانشکده کشاورزی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

چکیده

     بابونه آلمانی گیاهی یکساله ولی از نظر ارزش دارویی مهم است. گل­های آن حاوی مواد موثره ارزشمندی است. اسانس و مواد مؤثره آن دارای کاربردهای متعدد در طب گیاهی است. به منظور بررسی تأثیر فاصله کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و درصد اسانس بابونه آلمانی، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد  با  سه تکرار انجام شد. فاکتور اول کود نیتروژن از منبع اوره در سه سطح 0، 100 و200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور دوم فاصله ردیف کاشت: 15، 25 و 35 سانتی­متر بود. نتایج نشان داد که حداکثر عملکرد تک بوته از بیشترین فاصله ردیف کاشت (35 سانتی متر) و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد. همچنین حداکثر تولید گل خشک و درصد اسانس گیاه بابونه به ترتیب به میزان 1/474 کیلوگرم در هکتار و 2 /0 درصد برای تیمار فاصله کاشت 25 سانتی متری با کاربرد 100 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار حاصل گردید. بنابراین، مصرف نیتروژن 100 کیلوگرم در هکتار در راستای کشاورزی پایدار به منظور جلوگیری از مصرف بی­رویه کودهای شیمیایی همراه با مدیریت زراعی صحیح از جمله تراکم کاشت، جهت حصول حداکثر اسانس و گل خشک توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of row distance and nitrogen fertilizer on agro-morphological traits and essential oil content of German chamomile (Matricaria chamomilla L.)

نویسندگان [English]

  • Godratallah Sharafi 1
  • Masoud Rafiee 2
  • Ali Khorgamy 3
1 M.Sc. in Agronomy, Khorram Abad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran. Corresponding author:
2 Research Assistant Professor, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran.
3 Assistant Professor of Agriculture Faculty, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

German chamomile is an annual plant and is one of the important medicinal plants. Its flowers possess valuable active ingredients having several applications in herbal medicine. To evaluate the effect of row distance and nitrogen fertilizer on agro-morphological traits and essential oil content of chamomile, a factorial experiment was carried out based on a randomized complete block design with two factors included net nitrogen at three levels (0, 100 and 200 kg/ha from urea source) and row distances with 35, 25 and 15 cm at the Research Farm of Islamic Azad University, Khorramabad Branch in 2009. The results showed that the highest yield was obtained in 15 cm row distancewith an application of 100 kg/ha nitrogen (N).  The highest dry matter (474.1 kg/ha) of flower and essential oil content (0.2%) were produced in 25 cm row distance with 100 kg/ha N. Regarding to the sustainable agriculture system in respect of reliable fertilizer use, nitrogen fertilizer (100kg/ha) along with agronomic practices like proper plant density, will lead to high production of essential oil and dry flower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plant
  • Matricaria chamomilla
  • Plant density
  • Nitrogen Fertilizer
  • Essential Oil
Balak RP, Misra N, Sharma NL, Nagari A (1999) Effect of different levels of sodicity and fertility on the performance, oil content and composition of essential oil of Germanchamomile under subtropical conditions Journal of Medicinal Aromatic Plant Science 21: 969-971.
Cassman KG, Peng S, Olk DC, Ladha JK, Reichartdt W, Dobermann A, Singh U (1998) opportunities for increased nitrogen use efficiency from improved resource management in irrigated rise systems. Field Crops Research 56(1-2): 7-39.
Dadkhah AR, Kafi M, Rasam Gh (2009) The effect of planting date and plant density on growth traits‚ yield quality and quantity of matricaria (Matricaria chamomilla). Iranian Journal of Horticultural Sciences 23 (2): 100-107. [In Persian with English Abstract].
Datta PK, Singh A (1964) Effect of different spacing on fresh flower and oil yield of Matricaria chamomilla. Indian Journal of Agronomy 9 (1): 11-20.
Franz Ch (1983) Nutrient and water management for medicinal and aromatic plants. Acta Horticulture 132: 203-216.
Haj-Seyyed Hadi MR, Khodabandeh N‚ Yasa N, Darzi MT (2004) Effects of sowing date and plant density on flower yield and active substance in chamomile. Iranian Journal of Crop Sciences 4 (3): 208-217. [In Persian with English Abstract].
Hornok L (1992) Cultivation and processing of medicinal plants. University of Budapest Academic Publication: Prag. 338 pp.
Jamshidi K (2000) Effects of row spacing and plant density on quantitative aspects of chamomile flower. Iranian Journal of Agriculture Sciences 31 (1): 203-209. [In Persian with English Abstract].
Khajepour MR (2009) Principle of agronomy. Jihad Daneshgahi Press. Isfahan University of Technology: Isfahan, pp. 135-140. [In Persian with English Abstract].
 Omidbagi R (2008) Production and processing of medicinal plants. Astane Qods Razavi Publications: Mashhad, 3: 249-263. [In Persian with English Abstract].
Omidbagi R (2009) Production and processing of medicinal plants. Astane Qods Razavi Publications: Mashhad, 1: 278-233. [In Persian with English Abstract].
Pop GP, Pirsan, Mateoc-Sirb N, Mateoc T (2007) Influence of technological elements on yield quantity and quality in marigold (Calendula officinalis L.) cultivated in cultural conditions of Timisoara‚ The First International Scientific Conference on Medicinal‚ Aromatic and Spice Plants: Slovak University of Agriculture in Nitra. pp. 20-23.
Rahmati MM, Azizy M, Hasanzadeh Khayyat H, Neamati A (2009) The effects of different levels of nitrogen and plant density on the agromorphological characters‚ yield and essential oils content of improved chamomile (Matricaria chamomilla) cultivar ''Bodegold ''. Iranian Journal of Horticultural Sciences 23 (1): 27-35. [In Persian with English Abstract].
Sarmadnia G, Koocheki A (1999) Physiology of crop plants (translated). Jihad Daneshgahi Meshhad Press: Mashhad. [In Persian with English Abstract].
Sing LB (1970) Utilization of saline-alkali soils for agro-industry without reclaimation. Economy of Botany 24: 439-442.
Tohidynejad EM, Korky G, Mohammadinejad MM, Majidi K, Ahmadi Afzadi M (2008) The effect of planting date and nitrogen levels on performance and essence of matricaria (Matricaria chamomilla). Golestan Agricultural Sciences and Natural Resources, Iranian Electronic Journal 1(1): 15-24. [In Persian with English Abstract].