بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم جدید سیب زمینی در منطقه دماوند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سیب‌زمینی آزمایشی   به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1382 در منطقه آبسرد دماوند انجام شد. در این آزمایش ارقام جدید سیب‌زمینی آگریا و آژاکس و تیمارهای محلول‌پاشی شامل بدون محلول‌پاشی (شاهد)، محلول‌پاشی در زمان سبز شدن کامل، محلول‌پاشی در ابتدای غده‌بندی و محلول‌پاشی در ابتدای غده‌بندی و پر شدن غده‌ها به ترتیب به عنوان سطوح فاکتورهای B , A درنظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر رقم بر کلیه صفات به جز وزن غده در بوته و عملکرد غده در هکتار، از نظر آماری در سطح 1 درصد معنی‌دار نبود نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم آگریا با متوسط وزن غده در بوته معادل 3/574 گرم و عملکرد محصول 61/30 تن در هکتار نسبت به رقم آژاکس برتر بود. اثر تیمار محلول‌پاشی بر کلیه صفات معنی‌داربود. محلول‌پاشی در مرحله ابتدای غده‌بندی و پر شدن غده‌ها بیشترین تأثیر را در مقایسه با تیمار شاهد (بدون محلول‌پاشی) که کمترین تأثیر را بر کلیه صفات دارا بود، داشت. در این مطالعه رقم آگریا و زمان محلول‌پاشی در مرحله ابتدای غده‌بندی و پر شدن غده‌ها نسبت به سایرین برتر بودند. در نهایت توصیه می‌شود برای این منطقه و مناطق مشابه ارقام برتر مانند آگریا کشت شوند و برای حصول به بهره‌وری و استفاده بیشتر از کودهای شیمیایی و افزایش عملکرد کمی و کیفی، محلول‌پاشی کودهای کامل در دو مرحله ابتدای غده‌بندی و پر شدن غده‌ها انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of foliar application of complete fertilizer on yield and yield component of two potato‘s cultivars in Damavand

نویسندگان [English]

  • Arash Roozbahani
  • Mohammad Armin
چکیده [English]

This study was carried out in 2003 in Damavand region to evaluate the effect of foliar application of complete fertilizer on yield and yield component of two potato‘s cultivars on a factorial in a randomized complete blocks design with four replications. In this experiment, two cultivars (Agria and Ajax) and four times of complete fertilizer foliar application (no application, complete emergence, tuber formation and tuber formation and tuber filling) were used.The results showed that there wasn‘t a significant difference between cultivars except for weight of tubers per plant and total yield, which Agric was superior to Ajax. the results showed that there was a significant difference between foliar application at tuber formation and tuber-filling treatment with another treatment and foliar application at tuber formation and tuber-filling produced higher yield. Finally it is recommended that for this region and other similar regions the superior cultivars like Agria to be planted and apply foliar application of complete fertilizer during tuber formation and tuber filling in order to increase the yield of potato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potato. Solanum tuberosm
  • Foliar application
  • Complete fertilizer
1-  تفی‌زاده، ر. 1379. مطالعۀ تأثیر کود پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی رقم آگریا. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.
2-  خواجه‌پور، م. 1370. تولید نباتات صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران.
3-  شیخ‌زاده مصدق، ج. 1379. بررسی اثرات مقادیر و نوع کودهای پتاسیمی در عملکرد کمی و کیفی سیب‌زمینی و تغییرات کلر در خاک و گیاه در منطقه اردبیل. هفتمین کنگره علوم زراعی و اصلاح نباتات ایران.
4-  ملکوتی، م. ج. و. س. ج. طباطبائی. 1376. اثر مقادیر مختلف اوره و تأثیر متقابل آن با فسفر و پتاس بر عملکرد و تجمع نیترات در سیب‌زمینی. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. مؤسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 11. شماره 1. تهران، ایران.
5-  هاشمی‌مجد، ک.، م. ج. ملکوتی و س. ج. طباطبایی. 1377. تأثیر محلول‌پاشی عناصر ریز مغزی در کمیت و کیفیت محصول سیب‌زمینی. نشریه علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 12. شماره 1. مؤسسه تحقیقات خاک و آب. تهران، ایران.
6-  یزدان‌دوست همدانی، م. 1378. بررسی اثر مقادیر مختلف ازت بر رشد و عملکرد سیب‌زمینی. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.
7- Abdel-Sabour, M. F., J. Mortvedt, and J. Kelose. 1988. Cadmium- zinc interactions in plants and extractable cadmium and zinc fractions in soil. Soil Sci., 145 (6): 424-431.
8- Carter, J.N. and S. M. Bosma 1974. Effect of fertilizer and irrigation on nitrate- nitrogen and total nitrogen of potato tuber. Agron, J., 66: 263-266.
9- Lisinska, Q. and W. Leszezynski. 1989. Potato science and technology Elsevier Applied Science. New York.
10- Maier, N. A. 1980. Potassium nutrition of irrigated potatoes in sough Australia, III:  Effect on specific gravity, size and internal bruising of tuber Austral ion Journal of  Experimental Agriculture 26 (6). 737-744.
11- Men gel, K., and E. A. Kirk by. 1987. Principles of plant nutrition. 4th ed. International Potash Ins. Bern. Switzerland.
12- Sharma, B. D., U. C. Sharma, and H. N. Karl. 1990. Relative growth behaviour of potato cultivars in Panjub plains. Vegetable science. 17 (1) 203-205.