بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (Camellia Japonica L .)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

    کاملیای زینتی درختچه‏ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گل‏‏های زیبای آن پرورش داده می‏شود. این گیاه برای کاشت در فضای سبز وگل بریدنی مورد استفاده قرار می‏گیرد. راحت‏ترین و ارزان‏ترین روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه است ولی قلمه‏‏های این گیاه به راحتی ریشه‏دار نشده و نیاز به تیمار‏های خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند. بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏‏های کامل تصادفی با دو فاکتور (چهار سطح تنظیم کننده رشدIBA و چهار سطح تنظیم کننده رشدNAA) در سه تکرار انجام و صفاتی از قبیل درصد ریشه‏زایی، درصد ماده خشک ریشه، طول ریشه، طول بلندترین ریشه و تعداد ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده اختلاف معنی‏‏داری در سطح احتمال یک درصد نشان داد. از بین تیمار‏ها بهترین تیمار که منجر به تولید تعداد ریشه‏‏های مطلوب شد، تیمار 4000 میلی‏گرم در لیتر IBAو تیماری که بزرگترین ریشه‏‏ها را تولید کرده بود تیمار4000 میلی‏گرم در لیترIBA +2000 میلی‏گرم در لیترNAA بود. از بین مقادیر IBA، تیمار 4000 میلی‏گرم در لیتر بیشترین درصد ریشه‏زایی را به همراه داشت، حال آن که اثر دو جانبه 2000 میلی‏گرم در لیتر IBA+ 2000 میلی‏گرم در لیتر NAA مؤثرترین تیمار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on effect of Indole Butyric Acid (IBA) and Naphthalene Acetic Acid (NAA) on rooting of cutting of Camellia (Camellia japonica L.)

نویسنده [English]

  • Davood Hashemabadi
چکیده [English]

Camellia (Camellia japonica L.) is slow growing and evergreen shrub that has planted for landscaping and beautiful cut flowers. Cutting is the easiest and cheapest method for camellia propagation but camellia cuttings is hardœrooting and needed to specialtreatments.Inthisexperiment,auxinusingtreatmentsarestudied.The experiment conducted in factorial experiment based on complete randomized block design with two factors (four IBA levels and four NAA levels) in three replication and studied rooting percent, root dry weight, root length, tallest root length and root numbers. Obtained results show in significant differents (P<0.01). Among treatments, 4000 mg.l-1IBA produced most root number and 4000mg.lIBA+2000mg.lNAA produdced tallest

roots. Among IBA levels, 4000mg.lproduced most root percent, while 2000mg.lIBA +2000mg.l-1 NAA was most effective treatment.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camellia
  • rooting. IBA. NAA
1- برزگر، ل.، حمید اوغلی، ی.، حاتم زاده، ع. و ع. حداد. 1382. اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) روی
ریشه‏زایی قلمه‏‏های ژینکوبیلوبا. خلاصه مقالات سومین کنگره علوم باغبانی ایران. انتشارات سنا. تهران. صفحه99.
2- حداد، ع. 1379. اثر اکسین (IBA) و طول قلمه در ریشه‏زایی کاملیا. خلاصه مقالات دومین کنگره علوم باغبانی ایران. انتشارات نشر آموزش کشاورزی،‌ تهران. صفحه 195.
3- خوشخوی، م. 1374. روش‏‏های تکثیر گیا‏هان زینتی (چاپ سوم). انتشارات دانشگاه شیراز. 845 صفحه.
4- صفدری، ح. و صانعی شریعت پناهی،‌ م. 1379. بررسی مقایسه ای ریشه‏زایی در سه گونه نوئل با تیمار هورمونیIBA. خلاصه مقالات دومین کنگره علوم باغبانی ایران. انتشارات نشر آموزش کشاورزی، تهران. صفحه 200.
5- فتحی، ق. و اسماعیل پور، ب. 1379. مواد و تنظیم کننده‏‏های رشد گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 288 صفحه.
6- معلمی، ن. 1380. اثر تنظیم کننده رشد IBA بر ریشه‏دار کردن قلمه‏‏های دارائی (Duranta  repens L.) در کشت زیر پلاستیک. خلاصه مقالات نخستین سمینار علمی‏کاربردی گل و گیا‏هان زینتی ایران ـ محلات. انتشارات دفتر امور گل و گیا‏هان زینتی، قارچ‏‏های خوراکی و دارویی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، تهران. صفحه 53.
7ـ معلمی، ن. و چهرازی، م. 1382. اثر هورمون اکسین بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های برگ‏دار و بدون برگ گل کاغذی (Bougainvillea  spectabilis L.). خلاصه مقالات سومین کنگره علوم باغبانی ایران. انتشارات سنا، تهران. صفحه 110.
8- ‏هارتمن، اچ.، کستر، دی. و اف. دیویس. 1370. ازدیاد نباتات، مبانی و روش ‏ها (چاپ دوم). ترجمه دکتر مرتضی خوشخوی. انتشارات دانشگاه شیراز. 1586 صفحه.
9- Anonymous. 2003. Propagating camellias  by cutting and seeds. http:// members. cox.net/vacs/propagating.htm.
10- Beretta, D; Vanoli, M; Eccher, T. 1988. The infuence of glucose, vitamins  and  IBA  on rooting of camellia shoots in vitro. Acta – Horticulturae. 1988, No. 227, 473 – 475.
11- Bird, Richard. 2003. Flowering  trees  and shrubs. Quantum publishing ltd. London.
12- Blythe, Gene; Denlay, Terry and Sibley, Jeff  L. 2000. Influence of commercial  auxin formulation on cuttings of camellia cultivars. SNA Research conference, Vol. 45: 303 – 306 .
13 – Bojarczuk, K. 1985. Propagation of Magnolias from green cuttings using various factors stimulation rooting and growth of plants. Acta horticulturae 167: 423 – 431.
14- Brickell, Christopher and zuk, Jundich D. 1997. A-Z Encyclopedia of garden  plants. The American Horticulture Society.
15- Butler, CM and Baxter. LW. 1991. A new system for rooting camellia cuttings. Camellia Journal. 46: 2, 35 –37.
16 – Camiel, H. 1985. The effect of NAA and IBA auxins anf their mixture on rooting of carnation cv. Scania 30. Acta horticulturae 167: 161 – 167.
17 - Camiel, H. 1985 The influnce of NAA and IBA ouxins and their  mixture on rooting of Chrysanthemum cutting cv. Super yellow. Acta horticulturae 167: 369 – 378.
18- Cavendish, Marshal. 2001. Popular garden plants and shrubs. Bookmart Ltd. Desford  Road, Enderby, Leicester  LE9  5AD.
19- Christopler, J . French and Alsbury, James. 1989. Supplementary lighting and  CO2 mist Influence rooting of Camellia Japonica. Hortscience  24 (3): 452– 454.
20- Peper, Klaus. 2003. www.Camellia–ics.org/- ics /culture/propaget.htm.
21- Rushforth, Keith. 2003. Flowering shrubs. Harper Collins publishers, London.