بررسی اثرات ویرجینیامایسین و پروتئین جیره در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده

    به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره استاندارد توصیه شده توسط انجمن تحقیقات ملی  آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین در تغذیه جوجه‌های گوشتی، آزمایشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با دو سطح صفر و 25 قسمت در میلیون آنتی‌بیوتیک و دو سطح جیره استاندارد و10% پروتئین بالاتر از توصیه استاندارد با 3 تکرار و 25 قطعه جوجه گوشتی نژاد آرین برای هر تکرار به مدت 35 روز از سن 7 روزگی انجام گرفت. صفات مورد اندازه‌گیری شامل وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به طور هفتگی و گروهی از شاخص‌های مورد نظر در طول دورة پرورش بودند. در پایان هفتة ششم از هر قفس دو قطعه جوجه به طور تصادفی انتخاب و پس از توزین و ذبح درصد لاشه و ضریب تبدیل غذایی اندازه‌گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می‌دهد که در سن 6 هفتگی اثر ویرجینیامایسین در مورد هر دو نوع جیره باعث افزایش معنی‌داری در وزن بدن گردیده همچنین جیره‌ای که مطابق با شرایط تنش گرمایی تنظیم شده و همراه آنتی‌بیوتیک نیز بوده به طور معنی‌داری نسبت به بقیه جیره‌ها وزن بدن بالاتری را باعث گردیده است. در مورد ضریب تبدیل غذایی نیز در 6 هفتگی اضافه کردن ویرجینیامایسین به جیره‌ای که مطابق با شرایط تنش گرمایی تنظیم شده یعنی جیره استاندارد همراه با 10 درصد پروتئین بیشتر نسبت به عدم مصرف ویرجینیامایسین در آن جیره به طور معنی‌داری ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشیده است. یعنی به طور کلی جیرة استاندارد همراه با 10 درصد پروتئین بیشتر و همراه با ویرجینیامایسین بهترین ضریب تبدیل غذایی را باعث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Virginiamycin and protein diet on the body weight and feed conversion of broilers at heat stress

نویسنده [English]

 • Babak Asadi
Scientific Board of Islamic Azad University – Behbahan Branch
چکیده [English]

A total of 300 day-old chicks in a completely randomized design using a factorial arrangement with 4 treatments were used to study the effects of different levels of nutrients and Virginiamycin on the body weight and feed conversion of broilers. Test diets were formulated to provide 100 or 110 percent of protein recommended by NRC and was fed either with or without 25 ppm of Virginiamycin to 3 pens of 25 chicks. Weekly body weight and feed conversion were measured and at the end of the trial, two chicks of each pen were selected, killed and dressing percentage and feed conversion were determined. Data from this experiment showed that the 6 weeks age birds, which received Virginiamycin, at two diets, were significantly (p < 0.01) heavier. Addition of 25ppm Virginiamycin also improved (p < 0.01) body weight in diet of NRC + 110% CP. Addition of 25 ppm Virginiamycin significantly (p < 0.01) improved feed conversion rate at the diet of NRC + 110% CP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler
 • body weight
 • feed conversion
 • Virginiamycin
 • heat stress
 1. اسدی، س. ب و ع. سمیع، پائیز 1376. بررسی اثرات ویرجینیامایسین بر روی رشد و عملکرد جوجه‌های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد خوراسگان.
 1. Al-Batshan, H. A, J. L. Seu, J. Piquer, E. Mallavino, M. F. Soto Salanova and Cr. Angle. 1992. Responses of turkey poults to Virginiamycin as influenced by litter condition and experimentally induced stunting syndrome, Poultry Sci. 71:894-904
 2. Bagnall, B. 1979. Background to the new clearance for broiler chickens. Eskalin Broiler Symposium London.
 3. Bures, R. E, R. H. Harms and R. D. Miles. 1986. A differential response in turkey poults to various antibiotics in diets designed to be deficient or and adequate in certain essential nutrients. Poultry Sci. 65: 2314-2317.
 4. Harms, R. H. and R. H. Miles. 1983. The response of turkey poults to virginiamycin in diets containing various levels of supplemental methionine. Poultry Sci. 62: 1896-1898.
 5. Miles, R. D., D. M. Jankey and R. H. Harms. 1981. Effect of virginiamycin on laying hen and broiler performance. Poultry Sci. 60: 1698 (Abstr).
 6. Smith K. 1994. Virginiamycin, ideal growth promoter. Smith Kline Brochure for Virginiamycin. Brussels, Belgium.