استفاده از اوره به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  به منظور مطالعه اثر استفاده از اوره در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی آزمایشی برای مقایسه هفت جیره آزمایشی که در آنها اوره جایگزین بخشی از کنجاله سویا شد به اجرا درآمد. در قالب طرح کاملاً تصادفی 420 قطعه جوجه یکروزه گوشتی نژاد آرین به 21 گروه و هر گروه به 15 قطعه جوجه تقسیم شدند و هر یک از جیره‌های آزمایشی با سه تکرار به شرح ذیل مصرف گردید. گروه اول: این جوجه‌ها طی هفته‌های دوم و سوم از جیره حاوی اوره استفاده نمودند و بقیه دوره از جیره‌های معمولی استفاده نمودند. گروه دوم: این جوجه‌‌ها طی هفته‌های چهارم تا هفتم از جیره حاوی اوره استفاده نمودند و بقیه دوره از جیره‌های معمولی استفاده نمودند. گروه سوم: این جوجه‌ها گروه شاهد بودند که کل دوره را از جیره‌های معمولی بدون اوره استفاده نمودند. جوجه‌ها در طی مدت آزمایش از سه جیره آغازین، رشد و پایانی که دارای انرژی و پروتئین یکسان بودند به مدت 49 روز تغذیه شدند. تیمارهای مورد آزمایش شامل سطوح 203/0، 406/0 و 609/0 درصد اوره از جیره و مقایسه با شاهد(جیره بدون اوره) بود. نتایج بدست آمده نشان داد که سطوح مختلف اوره بر وزن زنده طیور، وزن لاشه طیور، وزن چربی حفره بطنی و ضریب تبدیل غذایی تأثیری نداشت و تحت شرایط این آزمایش استفاده از اوره به عنوان جایگزین کنجاله سویا در سطوح 203/0، 406/0 و 609/0 درصد جیره هیچگونه تأثیر منفی بر صفات مورد بررسی در این آزمایش ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of urea by part of soybean meal in broiler diets

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Bahraini 1
  • Javad Pourreza 2
  • Mohammad Kazem Dastghab Beheshti 1
  • Lotf Ollah Bornaee 1
1 Scientific Board of Islamic Azad University - Yasuj, Branch
2 Professor of Agriculture Faculty, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In order to study the effect of urea in broilers diet, an experiment was conducted to compare seven dietary treatments in which urea was substituted for a part of soybean meal. In a completely randomized design, 420 1-old broiler chicken (Arian) were divided into 21 groups (replicates). Each replication contained 15 birds and each ditary treatment was assingned to three groups as follow. First group: The birds were given urea during the two and three weeks and during the other weeks they consumed conventional diet. Second group: the bird fed the diet containing urea during the forth and seventh weeks and they were feed conventional diet during the other periods. Third group: The birds were control group which were feed with conventional diet without urea during all the exprimental period. The used diets were isocaloric and isonitrogenous and urea was used at levels of 0.203 , 0.406 and 0.609%. The results indicated, using urea in the diets of broiler at mentioned levels had no any significant adverse effect or broiler performance including body weight gain/feed intake, feed conversion ratio decresing percentage and abdominal fat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler
  • Diets
  • Urea
  • soybean meal
1- پوررضا، ج. 1379. تغذیه مرغ (ویرایش سوم). چاپ دوم، انتشارات ارکان، 339 صفحه.
2- دانش مسگران، م، 1378. اسیدهای آمینه در تغذیه دام. مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 285 صفحه.
3 – Kagan, A. and S. L. Balloun. 1976. Urea and Aspartic acid supplementaion of Low- protein broiler diets. Br. Poult Sci. 17:403-413.
4- Nagalakashmi D., V. R. Sastry, R. C. Katiyar, D. K. Agrawal and S. V. Verma. 1999. Performance of broiler chicks fed on diets containing urea ammoniated neem cazadirachta Indica kernel cake. Br. Poult Sci.; 40:77-83.
5- NRC. 1994. Nutrient Requirment of Poultry. National Academy Press. Washington D.C.
6- Tukey, J. W. 1967. Tables of the power of the F test. Journal of the American statistical Association. 62: 525-539.