تأثیر زئولیت در جیرة حاوی آفلاتوکسین بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد-گروه دامپزشکی

3 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

در این تحقیق به منظور مطالعة اثر زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) بر کاهش اثرات آفلاتوکسین در رشد و عملکرد جوجه‌های گوشتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از 3 سطح کلینوپتیلولیت (0، 3 و 5 درصد جیره) و 3 سطح آفلاتوکسین (0، 1 و 2 قسمت در میلیون) انجام گرفت. طول دورة آزمایش 49 روز بود که طی آن مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و درصد تلفات اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین وزن زنده، وزن لاشه و افزایش وزن روزانه مربوط به جیرة 7 (سطح 0 آفلاتوکسین و 5 درصد زئولیت) و کمترین مقدار صفات مذکور مربوط به جیرة 3 (سطح 2 قسمت در میلیون آفلاتوکسین و صفر درصد زئولیت) بود. در مورد وزن کبد، ضریب تبدیل و درصد تلفات بالاترین مقدار مربوط به جیرة 3 و کمترین مقدار مربوط به جیرة 7 بود. بیشترین مقدار مصرف خوراک روزانه مربوط به جیرة 4 (سطح صفر آفلاتوکسین و 3 درصد زئولیت) و کمترین مقدار آن مربوط به جیرة 3 بود. در کل نتایج این آزمایش نشان داد که وجود آفلاتوکسین در سطوح بالاتر از 1 قسمت در میلیون در جیرة جوجه‌های گوشتی منجر به کاهش عملکرد و ضریب تبدیل آنها خواهد شد. استفاده از کلینوپتیلولیت در جیره می‌تواند اثرات زیان‌آور آفلاتوکسین را کاهش دهد و در شرایط این آزمایش سطح 5 درصد آن نتایج بهتری را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Clinoptilolite on broiler performance whit diet contained Aflatoxin

نویسندگان [English]

 • Majid Goodarzi 1
 • Davood Modiri 2
 • Ali Reza Safamehr 3
1 Department of Animal Science, Islamic Azad University – Broujerd Branch
2 Department of Animal Science, Islamic Azad University – Broujerd Branch
3 Department of Animal Science, Islamic Azad University – Maragheh Branch
چکیده [English]

In order to study of effects of clinoptilolite on broilers performance with diet contain aflatoxin, an experiment carried out as factorial (completely randomizd desing) with three levels of clinoptilolite(0, 3 and 5%) and three levels of aflatoxin(0,1 and 2ppm). The result showed that the live weight , carcass weight and daily weight gain was higest (1583, 2215 and 53.8 respectivley)  for broilers fed ration 7 (contain 5 percentage clinoptilolite and 0 ppm aflatoxin) and were lowest for ration 3 contain 0% clinoptilolite and 2 ppm aflatoxin (1533, 2215 and 37.25 respectivley).The liver weight, feed conversion ration and mortality percentage were higer for ration 3 (45.8 gr, 2.23 and 15.9% respectivley) and were lower for ration 7 (40.08 gr, 1.78 and 6.85% respectivley) than the other ration. The highest feed intake related to diet 4 contain three percentage clinoptilolite and 0 ppm Aflatoxin (96.65gr) and the lowest feed intake related to diet 3 (84.7gr). In general the results showed that aflatoxin in level of higher than 1ppm resulted in reducing of broiler performance and incrasing feed conversion ratio. The used of clinoptilolite in diet can reduce effects of aflatoxin and in condition of this experiment the level of 5% clinoptilolite was better.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler
 • Clinoptilolite
 • Aflatoxin
 1. لطف اللهیان، هـ. (1376) پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 2. مراد مند، ب.(1376) بررسی اثرات استفاده از دو نوع زئولیت طبیعی در تغذیة جوجه‌های گوشتی پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
 3. یزدی صمدی، ب. ، ع. رضایی و م. ولیزاده.1376. طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران.
 1. Andronikashvili. T., B. Tsereteli, V. Dolidze and N. Iremashhvili.1994 Zeolite supplements in diets for birds. J. Article. 2478
 2. Canovic, M. T. , A. Dokovic, V. Markovic, D. Stojsic , M. Dumic and O. Vukicevic.1997 Comparative of aflatoxin B1 adsorption on different modified clinoptilolite and montmorillonite . In zeolite, 97: 5th intenational conference on the Occurrence, properties and utilization of natural zeolites: 290.
 3. Curtui, V. G. 2000. Effects of feeding a fusaruim poae extract and a natural zeolite to broiler chickens. Mycotoxin Reserch 16:43- 52.
 4. Dion,J. and L. Garew .1984Dietary dilution with clinoptilolite in a low protein broiler diet. Poul. Abs.
 5. Dobeic. M.1994. Influence of clinoptilolites on chicken on growth. Journal Article.
 6. Dzhen, S. 1987 Sakhalinian zeolite in the feeding of broilers. Poul. Abs.
 7. Elliot M. , and M. Edwards.1991 comparison of the effects of synthetic and natural zeolite on laying hen and broiler chicken on performance. Poul. Sci. 70: 2115
 8. Esmeralda L. and J. Gonzalez. 1990 The inclusion of zeolite in diets bentonite and kaolin through the productive performance of   broilers. Poul. Abs.
 9. Fisinin V., O. Sinteserovea, T. enkova and N. Kvashli.1985 Zeolite in diets for poultry. Poul. Abs.
 10. Gunther K.D. 1991.Zeolite minerals in pig and poultry feeding. Poul. Abs.
 11. Harvay, R.B., L. F. Kubena, T.D. Philips, D.E. Corrier, M. H. Elissalde, W.E. Huff. 1991 Diminition of aflatoxin toxicity to growing lambs by dietary supplementation whit hydrated Sodium Calcium AluminoSilicate. Am. J. Vet. Res. 52:152.
 12. Harvay, R.B., T.D. Philips, J. A. Ellis, L.F. Kubena, W.E. Huff, H. D. Petersen1991 Effect on aflatoxin M1 residues in milk by addition of hydrated Sodium Calcium AluminoSilicate to aflatoxin – contaminated diets of dairy cows. Am. J. Vet. Res. 52: 1556.
 13. Huff, W.E. .1980 Evaluation of tibial dyschondroplasia during aflatoxicosis and feed restriction in young broiler chickens. Pou. Sci .59, 991- 995.
 14. Kalyuzhonv.v. E. Zlobina and L G. Nikulina 1989. Physiological basis of including zeolite in diets of poultry. Poul. Abs.
 15. Karadzhyan A. and A. Chirkinyan .1991. Effect of zeolite on growth and metabolism in chickens. Poul. Abs.
 16. Kiriliv, Y., L. Ractyh, B. Kruzhel and Y. Zaliznyak .1991: Zeolites and sulphur in the broilers diets. Poul. Abs.
 17. Kubena, L. F., R. B. Harvey, T. D. Phillips, D.E. Corrier and G.E. Kottinghous.1990. Efficacy of a hydrated Sodium calcium aluminosilicate to reduce the toxicity of aflatoxin and T-2 toxin. Pou. Sci. 69,1078.
 18. Kubena, L. F., R. B. Harvey, T. D. Phillips, D.E. Corrier and W. E. Huff.1990. Diminution of aflatoxicosis in growing chickens by dietary addition of a hydrated sodium calcium aluminosilicate. Pou. Sci.69, 727.
 19. Kubena, L. F., W. E. Huff R. B. Harvey, A. G. Yersin. 1991. Effects of a hydrated Sodium calcium aluminosilicate on growing turkey poults
 20. Kubena, L. F., R. B. Harvey, T. D. Phillips and B. A. Clement. 1993. Effect of hydrated sodium calcium alumino silicates on aflatoxicesis in broiler chicks. Poult. Sci. 72: 651.
 21. Kubena, L. F., R. B. harvey, W. E. Huff,. H. Elissalde, A. G. Yersin, T. D. Phillips and G. E. Rottinghaus. 1993. Efficacy of a hydrated sodium calcium aluminosilicate to reduce the toxicity of aflatoxin and diacetoxy scirpenol. Poult. Sci. 72: 51.
 22. Lon-Wo E., V. Zaldivar and E. Margolles.1993 Effect of natural zeolites on Poultry feeding with different nutritional levels or high mycotoxin contamination. Poul. Abs.
 23. McCollum, F. T. and M. L. Galyean. 1984. Effects of Clinoptilolite on rumen fermentation and feedlot performance in beef steers fed high concentrate diets. J. Anim. Sci. 59: 517.
 24. Mumpton, F. A. 1984. The role of natural zeolites in agriculture and aquaculture: In zeo – Agriculture: Use of Natural zeolites in Agriculture and aquaculture, Pond W. G. and F. A. Mumpton, Eds., West view press,
 25. Mumpton, F. A. 1994. Mineralogy and geology of natural zeolite department of the earth science. New york. USA.Boulder, Colorado, 3-27.
 26. Nestorov, N. 1984. Possible application of natural zeolites in animal husbandary. In Zeo – Agriculture: use of natural zeolite in agriculture and aquaculture, Pond, W. G. and F. A. Mumpton, eds., Westview Press, Boulder, Colorado. 197.
 27. Oguze H., V. Kurtoglu.2000 Effect of clinoptilolite on performance of broiler chickens during experimental aflatoxicosis. Biritish Poult. Sci. 41:512 – 517.
 28. Oguze H., V. Kurtoglu.2000 Effect of clinoptilolite on performance of broiler chickens during experimental aflatoxicosis. Biritish Poult. Sci. 41:512 – 517.
 29. Oguze H., V. Kurtoglu and B. Coskum.2000 prevention efficacy of clinoptilolite in broilers during chronic aflatoxin (50, 100 ppb) exposure. Reserch in Veterinary Sci.69: 197-201.
 30. Osborne, D. J., R. D. Wyatt and P. B. Hamilton.1975fat digetion during aflatoxicosis in broiler chicken .Pou. Sci. 54. 1802.
 31. Palic T., O. Vukicevic, R. Resanovic and I. Rajic.1993 Possible applications of natural zeolites in poultry production. Poul. Abs.
 32. Pond, W. G. 1993. Zeolites in animal nutrition and health. In occurrence, properties and use of natural zeolites, Ming, D. W. and F. A. Mumpton. eds, Brockport, New york. 449.
 33. Semmens, J. M. 1984. Cation – exchange properties of natural zeolites. In Natural zeolites: Occurances, properties, use: ergamon press, Elmsfrd. NY. 45-54 PP.
 34. Shotwell., O. L., Hesseltine., C. V., Stubblefleld, R. D. and W. G. Sorenson, 1966. Production of aflatoxin on rice. Applied Microbiology, 14:425-429.
 35. Smith, J. W. and P. B. Hamillton.1970 Afflatoxicosis in the broiler chicken. Pou. Sci. 49, 207.
 36. Street C. 1994. Natura zeolites in animal feeds. Poul. Abs.
 37. Symonds H. W., D. L. Mather and K. A. Collis. 1981. The maximum capacity of the adults dairy cow to metabolize ammonia. Brit. J. of Nutr. 46, 481-486.
 38. Tung, H.T., W. E. Donaldson and P. B. Hamilton.1973Decreased plasma carotenoid during aflatoxicosis. Pou. Sci. 52, 80.
 39. Tung, H.T., F.W.Cook, R.D. Wyatt and P.B. Hamilton.1975. The anemia caused by aflatoxin. Pou. Sci. 54,1962.
 40. Vandersullis, W.1999. Middle east will remain major important. World s Poult.Sci.15: 12- 15.
 41. Vansoest, P. J., 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Cornell University Press, Ithaca, NY.
 42. Zlobina I. 1990. Retention of trace elements from zeolites in binds and the eected pegasin pegasin on the meat quality of broiler chickens. Institute Zhivoh no