بررسی تأثیر سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا و ساتینا در منطقه میانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4 کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

   به منظور بررسی مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم و تأثیر آن بر کمیت و کیفیت ارقام سیب زمینی آگریا و ساتینا، طی فصل زراعی سال 1383 در مزرعه آموزشی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 24 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید. کرت های آزمایشی شامل تیمارکودی اول «NP (عرف زارع)»، تیمارکودی دوم «تیمار اول + 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار»، تیمارکودی سوم «تیمار اول + 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار» و تیمارکودی چهارم «تیمار اول + 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار» بودند. کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت مطابق استانداردهای توصیه شده به اجرا درآمد. در طول انجام آزمایش و پس از پایان کار، خصوصیات شاخص های  کیفی و کمی محصول ثبت و اندازه گیری شد. در این رابطه شاخص هایی نظیر « تعداد نهایی ساقه های اصلی و جانبی، ارتفاع بوته، تعداد غده، وزن خشک غده، وزن تر غده، وزن خشک بوته، وزن تر بوته، میزان ازت غده و میزان پروتئین غده» اندازه گیری و محاسبه گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای Excel،  MSTATCو SAS  مورد تجزیه و تحلیل آماری  قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اثر اصلی ژنوتیپ، تیمار کودی و همچنین اثرات متقابل کود×ژنوتیپ بر شاخص های رشد و عملکرد در سطح 01/0 معنی دار گردید. ولی میزان کودپذیری ارقام آگریا و ساتینا متفاوت بوده و برای هر رقم یک تیمار کودی مشخصی مناسب است و نمی توان یک تیمار کودی معینی را به همه ارقام نسبت داد. از میان تیمارهای کودی برای هر دو رقم، مناسب ترین مقدار کود پیشنهادی، افزایش مقدار 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار می باشد ولی در مجموع در منطقه میانه رقم آگریا از نظر عملکرد ماده ی تر و خشک و سایر شاخص ها نسبت به رقم ساتینا برتری نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of potassium sulfate (K2SO4) on quantity and quality of AGRIA and SATINA potato cultivars in miyaneh region, Iran

نویسندگان [English]

 • Amir Ghanbari 1
 • Manoochehr Farboodi 2
 • Rahim Alimohammadi 3
 • Ali Faramarzi 3
 • Soleiman Jamshidi 3
 • Shagayeg Shamspour 4
1 M.Sc. of Agronomy, Islamic Azad University, Miyaneh Branch
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Miyaneh Branch
3 Scientific Boards of Islamic Azad University, Miyaneh Branch
4 B.Sc. of Agronomy
چکیده [English]

In order to survey of various amounts of potassium sulfate fertilizer and it’s effect on quantity and quality of potato Agria and Satina cultivars, an experiment was conducted in the educational-researching farm of Islamic Azad University, Miyaneh branch in 2004 growing season. The experiment design was factorial based on randomized complete block design with 24 treatments and 3 replications. The experimental plots were including 1st treatment i.e. NP (conventional application), the 1st treatment + 50 kg/ha of K2So4, 1st treatment + 100 kg/ha of K2So4, and 1st treatment + 150 kg/ha of K2So4. The cultivation, husbandry and harvesting stages were conducted according to recommended standard methods. During the experiment and after harvesting, quantitative and qualitative indexes were recorded and measured. The indexes such as final number of the main and lateral stems (FS), plant height (H), number of tuber (NT), dry weight of tuber (DWT), wet weight of tuber (WWT), dry plant weight (DPW), wet plant weight (WPW), tuber nitrogen (TN) and Tuber protein (TP) were measured. Data were analyzed by Excel, MSTATC and SAS. According to ANOVA table, the main effect of genotype, fertilizer treatment and also interaction between fertilizer * genotype on growth indexes and yield in 0.01 probability were significant, but the Agria and Satina was different in view point of fertilizer responding. In the other word, a certain fertilizer treatment is needed for each cultivar and we can not consider the same fertilizer treatment for all  cultivars. The most suitable fertilizer treatment for both cultivars was the 4th treatment (1st treatment + 150 kg/ha K2So4) in Miyaneh region condition, but totally Agria had advantages in dry and wet weight and other indexes than Satina.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Potato
 • Solanum tuberosum
 • K2So4
 • Yield index
 • Satina and Agria
1- حسین پور، ک. 1372. اثر پتاسیم روی کمیت و کیفیت سیب زمینی در چهار منطقه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
2- رضایی، ع. و. ا. سلطانی (مترجمین). 1375. زراعت سیب زمینی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
3- ملکوتی، م. ج. و م. ر. خانی. 1378. اثرات کادمیم در محصولات کشاورزی. کنفرانس سراسری محیط زیست و پیامدهای آلودگی آن. ص 13-12. سازمان محیط زیست کشور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
4-  ملکوتی، م. ج. و س. ج. طباطبایی. 1377. استفاده از کودهای آلی و شیمیایی برای افزایش تولید و کنترل غلظت نیترات در غده های سیب زمینی در ایران. شورای عالی سیاست گزاری کاهش مصرف سموم و مصرف بهینه کود. نشریه شماره 215. نشر آموزش کشاورزی. وزارت کشاورزی. کرج.
5. ملکوتی، ج. و م. لطف اللهی. 1378. نقش روی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و بهبود سلامتی جامعه. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. وزارت کشاورزی. کرج.
6- نوری، ا. ع. 1380. بررسی اثرات سولفات پتاسیم و سولفات روی بر بهبود کمی و کیفی عملکرد و کاهش غلظت نیترات و کادمیم سیب زمینی در استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد باغبانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
7- هاشمی مجد، ک.، م. ج. ملکوتی و س. ج. طباطبایی. 1377. تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی در کمیت و کیفیت محصول سیب زمینی. نشریه علمی پژوهشی خاک و آب. جلد 12. شماره یک. موسسه تحقیقات خاک و آب. تهران.
 
 
8-  Achilea, O., S. Garnett, Y. Sofer, M. Gundia, M. R. L. Auberttin, O. Rottenbery, and J. Anders. 2000. Multi-Mg a superior potassum fertilizer for side-Dressing in potatoes for improved quality.
9- Bergmann, W. 1992. Nutritional disorders of  Plants. Gustav Fischer Verlag, New York.
10- Clarkson, D. T. and J. B. Hanson. 1980. The mineral nutrition of higher plants. Ann. Rev. Plant Physiology. 31: 239-298.
11- Dow, A. 1980. Critical nutrient ranges in northwest crops. Western Regional Extension Publication 43.
12-  Ewing, E. E. 1997. Potato. In: The Physiology of vegetable crops (Ed.: H.C. Wien). CAB International, UK. pp. 295-344.
13- Kafkafi, U. 1990. The functions of plant K in overcoming environmental stress situations. In: Proceedings of the IPI 22 nd Colloquium on: Development of K Fertilizer Recommendations, held at Soligorsk, USSR, 18-23 June 1990. International Potash Institute, Bern, Switzerland.
14- Khan, H. R., S. Elahi, M. S. Hussain and T. Adachi. 1994. Soil characteristics and behavior of potassium under various moisture regimes. Soil science and plant nutrition. 40(2):234-254.
15- Kelling, K. A. 1981. Potato Fertility Requirements and Recommendations: Micronutrients. Proceedings of Wisconsin’s Annual Potato Meeting.
16- Krauss, A. 1999. Quality, its what counts in the market place. International fertilizer Correspondent (IFC)., No. 5, 1-3 Basel, Switzerland.
17- Martin-Prevel, P. J. 1989. Physiological processes related to handling and storage quality of crops. In: Proceedings of the 21st IPI Colloquium on: Methods of K Research in Plants, held at Louvain-la-Neuve, Belgium, 19-21 June 1989. International Potash Institute, Bern, Switzerland. pp. 219-248.
18- Mengel, K. and E. A. Kirkby. 1987. Principles of Plant nutrition. 4th Edition. International Potash Institute, Bern, Switzerland.
19- Perrenoud, S. 1993. Fertilizing for High Yield Potato. IPI Bulletin 8. 2nd Edition. International Potash Institute, Basel, Switzerland.
20- Roberts, S. and R. E. McDole. 1985. Potassium nutrition of potatoes. In: Potassium in Agriculture (Ed: R. S. Munson). ASA-CSSA-SSSA, Madison, WI. Pp. 800-818.