جهانی شدن و اثرات آن بر اقتصاد کشاورزی ایران: مطالعه موردی زیره سبز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده

این تحقیق از دیدگاه کمی و الگوی اقتصاد سنجی به بررسی و ارزیابی روند جهانی شدن در بخش کشاورزی           می پردازد. اطلاعات برای یک دوره زمانی 20 ساله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بخش کشاورزی در کل حرکت قابل توجهی در مسیر جهانی شدن نداشته است. در این مطالعه محصول زیره سبز مدنظر قرار گرفت. بدین منظور توابع عرضه داخلی، تقاضا، و صادرات زیره سبز مورد مطالعه قرار گرفت.  نتایج نشان دهنده آن است که روند جهانی شدن بر عرضه داخلی محصول منتخب اثر مثبت دارد و بیان می کند که حرکت در مسیر جهانی شدن اقتصاد بر تولید داخلی این محصول خواهد افزود. تابع تقاضای محصول نشان داد که شاخص جهانی شدن بر تقاضای زیره اثر منفی دارد، بدین معنی که با حرکت در مسیر جهانی شدن مصرف این محصول در کشور کاهش می یابد. نتیجه حاصل از تابع صادرات زیره بیان می دارد که ضریب شاخص جهانی شدن در این تابع مثبت است و حکایت از آن دارد که در روند جهانی شدن اقتصاد صادرات این محصول افزایش می یابد که کاملاً با ظرفیت تولید این محصول در داخل مطابق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and it’s effect on agricultural economy of Iran: Case study on Cumminum cyminum

نویسنده [English]

  • Zahra Noori Toupkanloo
Scientific Boards of Islamic Azad University, Neyshabour Branch
چکیده [English]

   In order to determine the effect of globalization on agricultural economy of Iran, exporting supply, domestic supply and domestic demand functions of Cumminum cyminum was studied during 1981-1999. The results revealed that globalization trend had positive effect on domestic supply and increased domestic production of Cumminum cyminum. However it had negative effect on domestic demand and decreased domestic consumption of the crop. Globalization index had also positive effect on exporting supply of Cumminum cyminum and indicated that it was responsible in increasing of the mentioned crop export.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Globalization Index
  • supply
  • Demand
  • Export
  • Economy
  • Cumminum cyminum
1- بالندری، الف.1371. گردآوری و بررسی خصوصیات بوتانیکی توده های محلی زیره سبز، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده خراسان.
2- گجراتی، د. 1378. مبانی اقتصاد سنجی. جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران.
3- ملاقیلابی، ع. 1371. اثر تاریخ کاشت و فواصل ردیف در عملکرد زیره سبز تحت شرایط دیم و آبی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، خراسان.
4- نجفی، ب. 1375. اثر عضویت در سازمان بازرگانی جهانی بر اقتصاد کشاورزی ایران، مجموعه مقالات زابل، جلد اول، ص 287-260.
5- نوری، ک. و س. یزدانی. 1379. جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزی ایران (مطالعه موردی برنج و خرما)، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، ص 264-247.
6- Arndt. S.W. 1997. Globalization and trade: a sympozium. The world Economy vol: 20(5).
7- Assaf , G.1998. Globalization and industrial developmant: implication for development and international cooperation amoung. journal of economic cooperation among islamic countries vol.19(1-2).
8- Makhija, M.V, K. Kim, and S.D. Williamson. 1997. Measuring globalization of industries, a national industry approach: emprical evidence across five countries and over time. Journal of International Business studies, Fourth Quarter,  679-710.
9- Nawazish Ali, A. 1998. Globalization, its impact on the economies of OIC countries and the role of privaye sector . Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries vol. 19(1-2).
10- Lioyd, P.J. 1998. Globalization and competition policies. Weltwirtschafliches Archiv. Vol. 134(2).UNCTA, Globalization and economic convergence. Chapter 11 of Trade and Development Report.
11- Schulze, G. G. and H.W. Urspung. 1999. Globalization of  the economy and the nation state, The world economy, vol.22(3).
12- Saeger, S.S . 1977. Globalization and deindustrialization: Myth and reality in the OECD’ Weltwirtschaftliches Archive, vol.133(4).
13-Thampson, H . 1997. Globalization and economic. international review of economis and finance , vol6(2), 181-92.
14- Williamson, R.b. 1996. The role of exports  and foreign in latin American Economic Growth. Shothem Economic Journal 45, 410-420.