بررسی تأثیر دو فرمولاسیون سم کالیپسو روی کرم سیب در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

  کرم سیب Cydia pomonella L.، آفت کلیدی باغات سیب می‌باشد که هر سال چندین بار سموم مختلف علیه این آفت به کار گرفته می‌شود. به منظور دست‌یابی به یک حشره‌کش جدید و مؤثر روی این آفت و جایگزین کردن آن     به جای سموم کم اثر، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار در چهار تکرار انجام گرفت. در این آزمایش کارایی سه دز 400،500 و600 پی پی ام حشره کش جدید کالیپسو او- دی به همراه فرمولاسیون اس- سی کالیپسو با دز 300 پی پی ام وسم آزینفوس متیل ای- سی با  دز 2000 پی پی ام  (به عنوان تیمار استاندارد) در مقایسه با تیمار شاهد (بدون سم پاشی) مورد ارزیابی قرار گرفت. آماربرداری یک روز قبل و 3، 7، 14 و 25 روز بعد از هر نوبت سم پاشی از میوه‌های ریخته شده هر کرت انجام ‌گرفت و در بیست و پنجمین روز آخرین سم پاشی ضمن جمع‌آوری و شمارش میوه‌های پای درختان هر کرت و شمارش تعداد میوه‌های سالم و کرموی روی هر درخت، آماربرداری کامل گردید. درصد تأثیر تیمارهای مختلف نسبت به شاهد بر اساس تعداد کل میوه‌های سالم و آلوده ریزش کرده و روی درخت به وسیله فرمول اشنایدر- اورلی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین تیمارهای سم پاشی شده و شاهد از لحاظ  درصد میوه سالم وبین تیمارهای سم پاشی شده از لحاظ درصد تأثیر در سطح احتمال 1% اختلاف معنی‌دار وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها در سطح احتمال 1% نشان داد که از لحاظ درصد میوه‌های سالم و درصد تأثیر، تمام دزهای کالیپسو او- دی و کالیپسو اس- سی در یک سطح (به ترتیب a, ab) آزینفوس متیل در سطح b و شاهد در سطح c قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو فرمولاسیون سم کالیپسو با تمام دزهای مورد آزمایش بیشتر از سم استاندار منطقه (آزینفوس متیل) در کاهش میزان آلودگی مؤثرند، در نتیجه این سم می‌تواند با این دزها جایگزین سموم متداول منطقه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on effect of two calypso formulation on codling moth in Azarbayejan-e-Sharqi province, Iran

نویسنده [English]

  • Ali Reza Pourhaji
Scientific Board of Agricultural and Natural Resource Research Center of Azarbayejan-e-Sharqi
چکیده [English]

Codling moth is one of the most important pests of apple trees and this crop is treated by different pesticides several times each year. In this research, effect of different doses of Calypso (240 0D) () and calypso (480 SC) with 300 ppm dose on codling moth was studied in comparison to Azinphos methyl () and untreated trees. Trial was carried out on one of the apple orchards in Azarbayejan-e-sharqi province in completely randomized block design (CRBD) with 6 treatments and 4 replicates. Falled fruits were sampled one day before and 3, 7, 14 and 25 days after spraying in plots. After 25th day of late spraying, number of infested and uninfested fruits on trees and falled fruits were counted in plots. Effect percent of different treatments was calculated by Schneided-Orelli formulae. In the basis of percent of uninfested fruits and effect percent aspects, there were significant difference between treatments (p<0.01) and in comparison of means, all calypso OD and SC doses settled in level A and AB groups, Azinphos methyl in level B and control in level C groups. Results showed that all doses of two formulations of calypso in comparison to Azinphos methiyl had good effect in declining of codling moth population and application of this new insecticide could be recommended instead of Azinphos methyl and other common insecticides used to control of codling moth. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Codling moth
  • Azinphos methyl
  • Calypso
  • Azarbayejan-e-Sharqi
1-   اکبرزاده شوکت، غ. و ر. کلیائی. 1386. بررسی کارایی چند حشره‌کش جدید روی کرم سیب
Cydia pomonella L. در باغات سیب ارومیه. مجله دانش کشاورزی، جلد 17، شماره 1، صفحات 126-119
2-     پورحاجی، ع. 1382. بررسی اثر دزهای مختلف سم کا لیپسو ( SC480) روی کرم سیب در استان آذربایجان شرقی. هفتمین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 4 صفحه.
3-     حاتمی، ب. 1370. راهنمای آزمایشات صحرایی در گیاه پزشکی.233 صفحه.
4-     جوادزاده، م. پورحاجی، ع. و ر. کلیائی. 1381. بررسی اثر چند حشره‌کش جدید در کنترل کرم سیب Cydia pomonoella (L.) در ایران. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، 16 تا 20 شهریور، دانشگاه رازی کرمانشاه، صفحه 147.
5-     کاظمی، م. ح. 1359. تعیین میزان کارایی سم ایمیدان بر علیه کرم سیب. مجله آفات و بیماری های گیاهی، جلد 48، شماره 2، صفحات 165 - 155.
 
6-     Alston, D. G., and T. Lindstorm. 2003. Codling moth control in apple. Proceeding of the 77 Annual Western Orchard Pest & Disease Management Conference, January 15-17, Portland Washington, U.S.A, p.60.
7-     Anonymous. 2000. Calypso,common name thiacloprid, systemic insecticides for foliar application against sucking and important biting pests. Bayer corp science.21pp.
8-     Barnes, M. M., and H. R. Moffitt.1963.Resistance to D.D.T in the adult conling moth and referenc curves for guthion and carbaryl. Journal of Economic Entomology 56: 722-725.
9-     Beers, E. H., and J. F. Brunner.1991. Washington state apple and pear pesticide use survey, 1989-1990. Report to USDA- NAPIAP, 79 pp.
10-Bouvier, J. C., V. Brosse, and  B. Sauphanor. 1995. Insecticide resistance in the codling moth. Rov. Agri. Entomol. Vol. 89(3):316.
11-Croft, B. A., and  H. W. Riedl.1992. Chemical control and resistance to pesticides of the codling moth. In: Van L. P. S der Geest and Evenbuss J. J. (Eds.): Tortricid pestes: Their biology, natural enemies and control. Elsevier, Amsterdam pp, 371-387.
12-Dunley, J. E., J. F. Brunner, M. D. Doerr, and E. H. Beers. 2001. Baseline insecticide tolerance and cross-resistance in oblique banded leafroller and pandemic leafroller (Lepidoptera: Tortricidae). Preceding of the 75th Annual Western Orchard Pest & Disease Management Conference, January 10-12, Porttland, Washington, U.S.A, pp. 115-116.
13-Dunley, J. E., and B. M. Greenfield. 2003. New insecticides for control of codling moth. Proceeding of the 77th Annual Western Orchard Pest & Disease Management Conference January 15-17, Portland, Washington, U.S.A, p. 62. 
14-Granger, K. R., J. F. Brunner, and M. D. Doerr. 2003. Managing codling moth with new insecticides: Assail, Interpid and Success. Proceeding of the 77th Annual Western Orchard Pest and Disease Management Conference, January 15-17, Portland, Washington, U.S.A., p. 61.
15-Knight, A. L, J. F. Brunner, and D. G. Alston. 1994. Survey of azinphosmethyl resistance in codling moth (Lepidoptera: Tortricidae) in Washington and Utah. Journal of Economic Entomology. 87(2): 285-292.                          
16-Riedl, H. 1995. First results of studies on resistance of codling moth to diflubenzuron. Rev. Agri. Entomol. 83(7): 762-770.
17-Sauphanor, B.,and J. C. Bouvier. 1995. Cross- resistance between benzoyluras and benzoyl hyrazines in the codling. Pesticide science. 45(4): 369-735.
18-Valera ,L. G., S. C. Welter, V. P. Jones, J. F. Brunner, and H. Riedl.1993. Monitering and characterization of insecticide resistance in codling moth (Lepidoptera: Torticidae) in four Western States. Journal of Economic Entomology. 86(1): 1-10.