تدوین الگوی بهینه برای شبکه ی انتقال گوشت میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

سردخانه‌های گوشت استان فارس شامل سردخانه‌های لار، شیراز، مرودشت و کازرون محصول خود را از شهرستان‌های اقلید، شیراز، تهران، کازرون و مرودشت تأمین و آن را در شهرهای لار، جهرم، مرودشت، شیراز، فسا، کازرون و داراب توزیع می‌کنند. یکی از نکات قابل توجه در خصوص سردخانه ها، محل استقرار آن ها یا به عبارت دیگرموقعیت آن ها نسبت به مراکز تولید که سردخانه ها از آن تغذیه می شوند و هم چنین مراکز مصرف که محصول نگهداری شده به آن جا منتقل می گردد، می باشد. در صورت مشخص بودن محل های استقرار می توان از میان مراکز تولید و مصرف متعدد به الگویی دست یافت که کم ترین هزینه را در بر داشته باشد. در این تحقیق برای تدوین الگوی بهینه برای شبکه ی انتقال گوشت میان مراکز تولید، نگهداری و مصرف در استان فارس، داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه از سردخانه ها جمع آوری گردید و الگوی بهینه با استفاده از نرم افزار 10Lingo  برآورد شد. نتایج نشان داد که در الگوی فعلی، مجموع هزینه‌های انتقال محصول در هر دو شبکه برابر با  1181 میلیون ریال است، در حالی که در الگوی بهینه این رقم به 1/940 میلیون ریال کاهش می‌یابد. به این ترتیب در الگوی بهینه نسبت به الگوی فعلی هزینه‌های انتقال محصول 4/20 درصد کاهش می‌یابد. مسیرهای انتقال کازرون به شیراز، کازرون به لار و کازرون به فسا در الگوی بهینه از اولویت لازم جهت قرار گرفتن در شبکه انتقال حداقل کننده ی هزینه قرار نگرفتند، لذا دو الگوی تقریباً بهینه با انحراف (افزایش هزینه) 5 درصد ارایه گردید. الگوهای تقریباً بهینه از تغییر شبکه انتقال محصول از مراکز تولید تا سردخانه‌ها حاصل گردید. الگوی تقریباً بهینه ی اول از تغییر در شبکه حمل محصول به سردخانه‌های کازرون و لار به دست آمد. الگوی تقریباً بهینه ی دوم نیز از طریق ایجاد تغییر در مسیر حمل محصول به سردخانه‌های شیراز و کازرون حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an optimal solution for meat transporting network among production, cold storage, and consumption points of Fars province, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Shahedi
  • Hamid Mohammadi
  • Majid Rahimi
  • Siyamak Pishbin
Scientific Board of Islamic Azad University, Jahrom Branch
چکیده [English]

Meat cold storages of  Fars province including Lar, Shiraz, Marvdasht, and Kazeroun are supported by Eqlid, Shiraz, Tehran, Kazeroun, and Marvdasht districts and their commodities is distributed in Lar, Jahrom, Marvdasht, Shiraz, Fasa, Kazeroun, and Darab lingo 10 software were used to obtain optimal pattern of meat transportation network. In current pattern, the total cost of transportation through two transporting networks equals to 1181 million rials, while in optimal solution it reduced to 940.1 million rials, i.e., using the optimal solution  can result in a saving of 20.4 percent. Transportation paths to Kazeroun to Shiraz, Kazeroun to Lar, and Kazeroun to Fasa couldn’t get a priority to contribute to transportation, thus two nearly optimal solutions, considering a 5% deviation (incrementin cost) from optimal point, were developed. Nearly optimal solutions were obtained by some changes occurred in transportation path from production to storage points. The first nearly optimal solution was obtained by change in the transportation paths of  Kazeroun and Lar storages and the second one was obtained by change in the transportation path to Shiraz and Kazeroun storages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meat
  • Cold Storage
  • Transportation
  • optimal solution
  • Fars province
1-   بی نام. 1383. سالنامه ی آماری ایران، مرکز آماری ایران، تهران.
2-  ترکمانی، ج. و ع. ر. شیروانیان. 1377. تعیین مدل بهینه حمل و نقل گندم در استان فارس. مجموعه مقالات دومین گردهمایی اقتصاد کشاورزی ایران، ص 70-63.
3-  طراز کار، م. ح.  و ج.  ترکمانی. 1384. مکان یابی تأسیسات ذخیره سازی گندم در استان فارس. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، زاهدان.
4-  عبدالهی­عزت‌آبادی، م. 1381. مطالعه ی نوسانات درآمدی پسته‌کاران ایران: به سوی سیستمی از بیمه محصول و ایجاد بازارهای آتی و اختیار معامله. پایان‌نامه دکتری دانشگاه شیراز، شیراز.
5-   کیانی، غ. 1380. تعیین الگوی اقتصادی حمل و نقل گندم در ایران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران.
6-    محمودی، ع. 1376. نقدی بر مکان‌یابی صنایع فولاد: تجربه فولاد مبارکه. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 51، 108-87.
7-      Apaiah. R.K., and E. M.T. Hendrix. 2005. Design of a supplyr chain intwork for pea-based novel protein foods. Journal of Food Rngineering, 70: 383-391.
8-      Chang, Y.C., S. W. polachek, and J. Robst. 2004. Conflict and trade: the relationship between geographic distance and international interactions. Journal of Socio-Economics, 33: 491-509.
9-      Fedeler, J. A. and E. O. Heady 1976. Grain Marketing and Transportation Interdependencies: A National Model. American Journal of Agricultural Economics, 58: 224-235.
10-  Federico, G. 2006. Market integration and market efficiency: the case of 19th century Italy. Exploration in Economic History.
11-  Ioannou, G. 2005. Streamlining the supply chain of the Hellenic sugar industry. Journal of Food Engineering, 70: 323-332.
12-  Monterosso, C. D. B., L. W. Charls, M. C. Lacerda, and N. Fugi. 1985. Grain Storage in Developing Areas: Location Size of Facilities. American Journal of Agricultural Economics, 59: 101-111.
13-  Rabulland, G., A. kunth, and R. Auy. 2005. Central Asian's transport cost burden and its impact on trade. Economic systems, 29: 6-31.
14-  Willis, C. and M. S. Willis. 1993. Multiple Criteria and Nearly Optimal Solutions in Greenhouse Management. Agricultural System, 41: 289-303.