شناسایی فون ناجوربالان مزارع یونجه ی شهرستان آذرشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

   جمع آوری و شناسایی فون حشرات در هر منطقه  از تحقیقات اساسی در رشته حشره شناسی کشاورزی  و دفع آفات نباتی به شمار می آید. در بررسی هایی که در طی سال های 1384 -1382 برای جمع آوری حشرات از سطح مزارع یونجه ی شهرستان آذرشهر با استفاده از تور حشره گیری و آسپراتور به عمل آمد، مجموعاً 13 گونه متعلق به 6 خانواده (Alydidae، Nabidae، Rhopalidae , Lygaeidae , Miridae , Pentatomidae) از ناجور بالان جمع آوری و شناسایی شدند. در این میان گونه های Nabis pseudoferus, Nabis capsiformis به عنوان شکارگر و بقیه گونه ها گیاه خوار می باشند و در بین خانواده ها، خانوادهMiridaeبیشترین فراوانی را داشتند و در بین گونه ها،گونه های Adelphocoris lineolatus,  lygus regulipennis,  lygus pratennsis,Stenodema turanicum  بیشترین فراوانی را داشتند و گونه Nabiscapsiformisبرای فون آذربایجان جدید می باشد. لیست گونه های جمع آوری شده از ناجوربالان به شرح زیر می باشد که گونه های جدید برای فون شهرستان آذرشهر با علامت (*) و برای فون آذربایجان شرقی با علامت ( * * ) مشخص شده اند:
Alydidae:


Nabidae:
*Comptopus lateralis


*Nabis pseudoferus
Lygaeidae:


*,**Nabis capsiformis
*Emblethis spp


Pentatomidae:
Miridae:


*Carpocoris coreanus
*Exolygus pratensis


*Carpocoris fuscispinus
*Exolygus regulipennis


*Dolycoris baccarum
*Adelphocoris lineolatus


Rhopalidae:
*Stenodema turanicum


*Corizus hyoscyami
*Deraeocoris pallens


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Heteroptera fauna of alfalfa fields in Azarshahr region of Azarbayejan-e-sharqi province, Iran

نویسنده [English]

  • Ali Reza khalilzadeh
M. Sc. in Agricultural Entomology, Natural Resources Office of Tabriz
چکیده [English]

Collection and identification of insect fauna in agricultural areas is regarded as a fundamental research in plant protection and agricultural entomology. In this study, Heteroptera fauna of alfalfa fields in Azarshahr region of Azarbayejan e sharqi province of Iran was studied by means of sweep net and aspirator during 2003–2005. A total of 13 species belonging to 6 families (Alydidae,Lygaeidae, Nabidae, Miridae, Rhopalidae, Pentatomidae) of Heteroptera were collected and identified. The species Nabis pseudoferus, and Nabis capsiformis were identified as predators and other species were phytophagous. Miridae had the most frequency among families and Lygus pratensis, Lygus regulipennis, Adelphocoris Lineolatus, and stenodema turanicam had the most frequent species. Nabis capsiformis was reported for first time from Azarbayejan e sharqi province. New species for Azarshahr region and Azarbayejan e sharqi province marked by one (*) and tow (**) asterisks respectively. Collected families and species were as follow:
Alydidae:


Nabidae:
*Comptopus lateralis


*Nabis pseudoferus
Lygaeidae:


*,**Nabis capsiformis
*Emblethis spp


Pentatomidae:
Miridae:


*Carpocoris coreanus
*Exolygus pratensis


*Carpocoris fuscispinus
*Exolygus regulipennis


*Dolycoris baccarum
*Adelphocoris lineolatus


Rhopalidae:
*Stenodema turanicum


*Corizus hyoscyami
*Deraeocoris pallens


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Heteroptera
  • Bug
  • Predator
  • Phytophogous
  • Azarshahr
- اسماعیلی‌، م. 1362. آفات‌ مهم‌ درختان‌ میوه‌ ایران‌. انتشارات‌ سپهر، تهران‌، 578 صفحه‌.
2- باروقی‌، ح‌. 1356. شناخت‌ فون‌ حشرات‌ تبریز و پیرامون‌ (تا شعاع‌ 50 کیلومتر) سن‌ها. نشریه‌ پژوهشی‌ شماره‌ 12. دانشگاه ‌آذرآبادگان‌. 33 صفحه‌.
3- حسینی‌، ر.، ر. لیناوری‌، ا. صحراگرد و ج. حاجی‌ زاده‌‌. 1379. بررسی‌ فونستیک‌ سن های‌ خانواده‌ Miridae از زیرخانواده‌ Orthotylinae در استان‌ گیلان‌. خلاصه‌ مقالات‌ چهاردهمین‌ کنگره‌ گیاه پزشکی‌ ایران‌. 14-17 شهریور ماه‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان، صفحه‌ 357.
4- شجاعی‌، م. 1368. حشره‌شناسی‌ (اتولوژی‌، زندگی‌ اجتماعی‌ و دشمنان‌ طبیعی‌ (مبارزه بیولوژیک)، جلد سوم‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌،400 صفحه‌.
5- شجاعی‌، م. 1376. حشره‌شناسی‌ (اتولوژی‌، زندگی‌ اجتماعی‌ و دشمنان‌ طبیعی‌)، جلد سوم‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌،550 صفحه‌.
6- ملکی‌ میلانی‌، ح.‌ (مترجم‌). 1371. روش های‌ جمع‌ آوری‌، نگهداری‌ و بررسی‌ حشرات‌، انتشارات‌ پیشتاز علم‌، 208 صفحه‌.
7- یارمند، ح.، س. ا. صادقی‌ و ا. محرابی. 1381. معرفی‌ بخشی‌ از فون‌ نیم‌ بالپوشان‌ جنگلی‌ مراتع‌ ایران‌. خلاصه‌ مقالات‌پانزدهمین‌ گنگره‌ گیاه پزشکی‌ ایران‌، 16-20 شهریور، 1381، دانشگاه‌ رازی‌ کرمانشاه، صفحه‌ 302.
  8. Borror, D. G., C. A. Triplehorn, and N. F. Johnson.1989. An introduction to the study of insects, 6th ed. philadelphia : saunders college publishing. 875pp.
  9. Chinery, M. 1991. Collins guide of the insects of Britain and western Europe. Wm Collins Sons & co. Ltd. 318Pp.
10. Kerzhner, I. M. and T. I. Yachevskii. 1964. Order Hemiptera (Heteroptera), pp.851-1115 In: BeiBenko, G. Xa(ed) translated by salkind, J., 1974. Keys to the Insect of the Europen USSR., Apterygota, Paleoptera, Hemimetabola, Israel Program for Scientific Translation  Ltd. 1214pp.
11. Linnavuovi, R. E. 1993. Hemiptera of Iraq. II. Cydnidae, Thaumastellidae, Pentatomidae, Stenocephalidae, Coreidae, Alydidae, Rhopalidae and pyrrhocoridae. Entomol. Fennica. Vol. 4: 37-56.
12. Linnavuri, R. E. and M. Modarres. 1998. Studies on the Heteroptera of the khorasan province in N. E. IRAN. I. Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha (Nabidae, Anthocoridae), and Pentatomomorpha (Coreaidae), Entomolgy. Fennica. 9:237-241.
13. Wagner, E. T. and H. H. Weber. 1964. Faune de France Heteropteres miridae, 67. Rue. Cuvier - Paris. 586Pp.