تأثیر اسید جیبرلیک بر برخی از صفات مورفولوژیکی لاین های والدینی برنج هیبرید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

2 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت آمل

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

چکیده

   به منظور بررسی تأثیر اسید جیبرلیک بر روی صفات مورفولوژیک لاین های والدینی برنج هیبرید، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در مزرعه ای به مساحت 3 هکتار در حومه شهرستان آمل در بهار سال 1385 انجام شد. در این تحقیق لاین نر عقیم IR58025A به همراه لاین نگهدارنده نر عقیمی IR58025B با نسبت های 6:2 و 8:2 جهت تولید و تکثیر کشت شدند. در زمان گل دهی، تیمارهای قطع برگ پرچم و هورمون پاشی با GA3 با غلظت های مختلف اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین کرت های مختلف و دو والد A و B تفاوت معنی داری وجود داشت. مقایسه میانگین صفات نشان داد که قطع برگ پرچم تأثیر معنی داری بر روی ارتفاع بوته ها گذاشته است و نقش مهمی در پر شدن دانه دارد. هم چنین میزان هورمون 150 گرم در هکتار نسبت به 60 گرم در پر شدن دانه ها تأثیر معنی داری داشت که این امر نقش دز بالاتر هورمون در پر شدن دانه ها را اثبات می کند هم چنین از این نظر بین نسبت های کشت 6:2 و 8:2  تفاوتی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Gibberellic Acid (GA3) on some morphological qualities of hybrid rice parental line.

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas moosavi mirkalaei 1
  • Mohammad Zaman Noori 2
  • Mortaza Sam Daliri 3
  • Haydeh mehrai 3
1 Young Researchers Clup and Scientific Board of Islamic Azad University, Chalous and Nowshahar Branch
2 Scientific Board of Rice Research Institute, Amol
3 Scientific Board of Islamic Azad University, Chalous and Nowshahar Branch
چکیده [English]

A factorial experiment based on completely randomized design was carried out to study the effect of Gibberellic acid on morphological qualities of hybrid rice parental lines in spring 2006. The study was done in a three hectares field in Amol. In this investigation, the male sterile line, IR58025A, accompanied by the male sterile line restoring, IR58025B, were planted in the proportion of 6:2 and 8:2. At blossom, flag leaf cut and GA3 hormone spraying with different viscosities were used as treatments. The results of variance analysis showed significant differences among different plots, and the two A and B parents. Comparison of means showed that flag leaf cut had a significant effect on the height of bushes and an important role in seed filling. Also with regards to seed filling, 150gm hormone per hectare was significantly more influential than 60 gm. This result proved the role of higher doses of hormone in seed filling. No differences were observed between planting proportions of 6:2 and 8:2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hybrid rice
  • Gibberellic acid
  • Parental Lines
  • Sterile Male Lines
1. Jagadeeswari, P., S.P. Sharma and M. Dadlani. 2004. Effect of different chemicals on traits favoring outcrossing and optimization of GA3 for seed production of cytoplasmic male sterile line in hybrid rice. Seed science and Technology. Vol. 32, No. 2.
2. Janaiah, A. and M. Hossain. 2000. Hybrid rice for food security in the tropics: An evaluation of farm-level experiences in India. Paper presented at the 3rd International Crop Science Congress held in Hamburg, Germany, 17-22 August 2000.
3. Mao, C. X. 2001. Improving seed production to speed up the global commercialization by hybrid rice. 2001. In: S. Peng and B. Hardy (Eds.), Rice research for food security and poverty alleviation. Proceedings of the International Rice Research Conference, 31 March-3 April 2000. International Rice Research Institute, Los Banos, Laguna, Philippines. 692 pp.
4.Virmani, S. S., J. Manalo and R. Toledo. 1993. A self-sustaining system for hybrid rice seed production. International Rice Research Newsletter 18: 4-5.
5.Virmani, S.S. 1994. Heterosis and hybrid rice breeding. In: S.S. Virmani (Ed.), Monographs on theoretical and applied genetics 22, Springer-Verlag.
6.Virmani, S. S. 1996. Hybrid Rice. Adv. Agron. 57: 378-462.
7.Virmani, S. S., Mao, R. S. Toledo, M. Hossain and A. Janaiah. 2002. Hybrid rice seed production technology and its impact on seed industries and rural employment opportunities in Asia. IRRI.
8.Virmani, S. S. and H. L. Sharma. 1993. Manual for hybrid rice seed Production. International Rice Research Institute, Los Banos, Laguna, Philippines.
9.Yuan, L. P. 1994. Purification and production of foundation seed of rice PGMS and TGMS lines. Hybrid Rice 6: 1-2.