ساختار تولید صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

    در این مطالعه ساختار تولید صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان چهارمحال و بختیاری مورد  بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با بهره‏گیری از تئوری دوگان و با استفاده از آمار ترکیبی سری زمانی- مقطع عرضی، تابع هزینه ترانسلوگ و توابع تقاضای مشتق شده از آن در قالب یک سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری به‏طور هم‏زمان برآورد شد. بر اساس نتایج به‏دست آمده، تکنولوژی تولید صنعت پرورش قزل آلا در منطقه مورد مطالعه غیر هموتتیک بوده و در اثر تغییر مقیاس تولید، سهم هزینه عوامل تولید تغییر می یابد. تکنولوژی تولید این محصول کار اندوز و سرمایه اندوز بوده و سهم هزینه نهاده‏های غذا و بچه‏ماهی در اثر افزایش مقیاس تولید افزایش می‏یابد. هم‏چنین بازده نسبت به مقیاس تولید در این صنعت فزاینده می‏باشد. کشش‏های جانشینی آلن محاسبه شده حاکی از آن است که به استثنای رابطه مکملی نهاده بچه‏ماهی با نهاده های نیروی کار و غذا، رابطه میان سایر نهاده‏ها جانشینی می‏باشد. مقادیر عددی مربوط به کشش‏های خود قیمتی نیز نشان‏دهنده کشش‏ناپذیری تقاضای نهاده‏های نیروی کار، سرمایه و غذا در برابر تغییر قیمت آن‏ها در صنعت پرورش ماهی قزل آلای پرورشی است. هم‏چنین براساس کشش‏های قیمتی متقاطع محاسبه شده، کشش متقاطع غذا در برابر تغییر قیمت سایر نهاده ها کمتر از کشش متقاطع سایر نهاده‏ها نسبت به تغییر قیمت نهاده غذا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production structure of trout aquaculture industry in Chahar Mahal Bakhtiary province, Iran

نویسندگان [English]

  • Roya Eshraghi Samani 1 2
  • Saeed Yazdani 3
  • Sayyadmahdi Sadrolashrafi 3
  • Gholamreza Paykani 3
1 Ph.D. Student of Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Branch, and Scientific Board of Islamic Azad University, Ilam Branch
2 Ph.D. Student of Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Branch, and Scientific Board of Islamic Azad University, Ilam Branch
3 Associate Professor of Agricultural Economic Department, Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Branch
چکیده [English]

    Production structure of trout aquaculture industry in the Chahar Mahal Bakhtiary Province of Iran were studied to identify the probability of reduction in production cost. The approach given in Duality theory was found useful and the system of Translog cost function and cost share equations using pooled time series-cross section data were jointly estimated. The result of estimates showed that the production structure of the industry was non-homothetic implying that any change in the output level or scale could affect the cost shares. It was found out that the industry was labor and capital saving, and food and fish (larva) intensive. The estimated Allen partial elasticity of substitution showed the substitutability of inputs, except complementary relation of larva with food and labor. The results of study on own-price elasticities of demands in absolute values indicated that demands for labor, capital and food inputs were inelastic to changes of their price in trout aquaculture industry.  In addition, the demand for food was less responsive to change in price of labor, capital and food inputs than responsivity of demand for these inputs to change in food price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production structure
  • Trout aquaculture
  • Scale economics
  • Factor substitution
  • Elasticity of demand
  • Translog Cost Function
1- اسماعیلی، ع. ا. 1380. بهینه‏یابی عوامل مؤثر بر پرورش میگو (با تأکید بر پایداری منابع دریایی). رساله دکتری، دانشگاه تهران.
2- بی‏نام. 1382. کشاورزی در جهان به سوی 2030-2015. سازمان خوار و بار و کشاورزی. ترجمه هومن فتحی. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه‏ریزی و اقتصادی مؤسسه پژوهش‏های برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی.
3- بی‏نام. 1383. سال‏نامه آماری شیلات1382-1372. شرکت سهامی شیلات ایران، اداره آمار و انفورماتیک دفتر طرح و توسعه شیلات.
4- شرافت، م. ن. 1375. بررسی ساختار تکنولوژیک تولید و برآورد تقاضای نهاده‏های تولید محصولات عمده کشاورزی (گندم، جو، پنبه و چغندرقند). معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
5- صدرالاشرافی، م. و ا. ا. محمودی.1377. تحلیل سازه‏های فن آوری تولید و استخراج توابع تقاضا برای نهاده‏های پنبه. دومین گردهمایی اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه تهران.
6- عمادزاده، م.، ن. و ا. اکبری.1381. برآورد تابع هزینه و تعیین قیمت کف برای محصول خرما (رهیافت ترانسلوگ سیستمی). فصل‏نامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 40: 88-67.
7- هژبر کیانی، ک. و م. نعمتی 1376. برآورد هم‏زمان تابع هزینه و تابع تقاضای گندم آبی با استفاده از رگرسیون‏های به‏ظاهر نامرتبط تکراری. فصل‏نامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره18: 70-57.
8. Antle, J. 1984. The structure of agricultural technology. American Journal of Agricultural Economics 66: 414- 421.
9. Berndt, E. R. and D. O. Wood. 1975. Technology, Price and derived demand for energy. Review of Economic and Statistics 57: 259-68.
10. Binswanger, H .P. 1974. A cost function approach to the measurement of elasticity of factor demand and elasticity of substitution. American Journal of Agricultural Economics 56: 377- 86.
11. Christensen, L. R. and W. H. Green.1976. Economic of scale in U.S. electric power generation. Journal of Political Economic 84(4): 456-563.
12. Diwert, W.E. 1971. An application of Shepherd duality theorem: a generalized Leontief production function. Journal of Political Economy 79: 481-507.
13. Greene, W.H. 1993. Econometric Analysis. Macmillan Publishing Company, New York.
14. Glass, G. C. and D. G. Mckillop.1998. A multi product multi input cost function analysis of northern Ireland agriculture, 1955-85. Journal of Agricultural Economics 40:57-70.
15. Guttormsen, A.G. 2002. Input factor substitutability in Salmon aquaculture. Marin Resource Economics 17: 91-102.
16. Kuroda, Y. 1987. The production and demand for labor in postwar Japanese agriculture. American Journal of Agricultural Ecnomics. 328-337.
17. Stier , J. C. 1985. Implication of factor substitution, economies of scale and technological change in  the United State pulps and paper Industry . Forest Science 31(4): 320-327.
18. Zelnner, A. 1962. An Efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and  test for aggregation bias. Journal of American Statistical Association 57: 348-368.