بررسی اثر استفاده از گیاهان توتون، اسپند و آویشن کوهی در کنترل کنه واروای زنبور عسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

کنه واروآ یکی از خطرناک‏ترین انگل‏های زنبور عسل بوده و خسارات زیادی را متوجه صنعت زنبورداری می‏نماید و تاکنون از داروهای شیمیایی و گیاهی متعددی برای کنترل آن استفاده شده است. در این پژوهش اثر استفاده از گیاهان دارویی شامل عصاره توتون، عصاره اسپند، عصاره آویشن کوهی، دود توتون، دود اسپند و دود آویشن کوهی روی این کنه مجموعاً در 21 کندوی لانگستروت در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی (CRD) مورد بررسی قرار گرفت. درصد آلودگی کنه‏ها در ابتدا و انتهای دوره آزمایشی و هم‏چنین تعداد تلفات کنه‏ها و زنبورهای کارگر به‏صورت روزانه تعیین گردید. در ابتدای آزمایش درصدآلودگی به کنه در کندوهای آزمایشی اختلاف معنی‏داری با هم نداشت، ولی در انتهای دوره بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‏داری مشاهده شد. هم‏چنین از نظر تعداد تلفات کنه‏ها بین تیمارهای مختلف در روزهای آزمایش و کل دوره، اختلاف معنی‏داری مشاهده گردید و عصاره توتون بیشترین تأثیر را در کنترل کنه از خود نشان داد. علاوه بر این از نظر تعداد تلفات زنبورهای کارگر بین روزهای مختلف و هم‏چنین کل دوره آزمایش اختلاف معنی‏داری وجود داشت و تأثیر عصاره اسپند از این نظر نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on the effect of tobacco, harmel and thymus Plants on Varroa, a honey bee parasite

نویسندگان [English]

  • Abdol Ahad Shaddel Telli 1
  • Naser Maheri Sis 1
  • Abolfazl Aghajanzadeh Golshani 1
  • Abolfazl Asadi Dizaji 1
  • Ali Reza Ahmadzadeh 2
1 Scientific Board of Animal Science Department, Islamic Azad University, Shabestar Branch
2 Assistant professor of Animal Science Department, Islamic Azad University, Shabestar Branch
چکیده [English]

    Varroa is one of the most dangerous honey bee parasites, which causes serious damages to the bee industry. By now, various herbal and chemical drugs had been used against the parasite. In this research, the effect of 7 treatments including: tobacco, harmel and, thyme extracts, tobacco, harmel and thymus smokes and a control were studied on Varroa in 21 honey bee colonies as a completely randomized design (CRD) at three replications. The rate of hive contamination to Varroa at the beginning and end of the experiment and daily rate of varroa and worker bee mortality were recorded. There was no significant difference between experimental hives in view point of contamination toVarroa, at the beginning of the study.  However, significant dissimilarity was found out among treatments at the end of experimental period. Mortality rate of Varroa in different days and the whole period of the study was significantly different in treatments. Results revealed that tobacco and  harmel extracts caused the most Varroa and honey bee mortality, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honey bee
  • Varroa
  • Tobacco
  • Harmel
  • Thymus
1- آریانا، ا.، ر. عبادی و غ. طهماسبی. 1379. بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تأثیر تعدادی از افشره‏ها و پودرهای گیاهی بر کنه انگل زنبور عسل اروپایی، چهارمین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور.
2- بی‏نام. 1375. سیمای شهرستان شبستر. انتشارات معاونت برنامه‏ریزی و هماهنگی استانداری استان آذربایجان شرقی.
3- حقیقتیان، ف. 1379. بررسی کارایی عصاره گیاهان Artemisia annual  وSambucus Lyulus در کنترل کنه پارازیت زنبور عسل. چهارمین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور.
4- زرگری، ع. 1368. گیاهان دارویی. جلد اول. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه تهران.
5- زرگری، ع. 1368. گیاهان دارویی. جلد سوم. چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه تهران.
6- سرایلو، م. ح. 1376. سم‏شناسی حشرات. چاپ اول. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
7- شاهین کربلایی، م. و ب. امامی. 1376. بررسی بیماری‏های انگلی زنبورستان‏های ایران. سومین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور.
8- عباداللهی نطنزی، ع. 1379. بررسی میزان باقی‏مانده کومافوس و پایداری آن در عسل. چهارمین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور.
9- محسنی، ح. 1356. زهرشناسی آفت کش‏ها. انتشارات دانشگاه آذر آبادگان.
10- مصدق، م. س. و ع . کمیلی بیرجندی. 1368. کنه‏های زیان‏آور زنبور عسل. مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه شهید چمران.
11. Denisl, A. 2000. Variation in the parasitic bee mite varroa jacobsoni. Apidologie 31: 281-292.
12. Imdorf, A. and S. Bogdanov.1999. Use of essential oils for the control of Varroa jacobsoni in honey bee colonies. Apidologie 30, 209-228.
13. Kochanskg, J. and M.Wilzer. 2001. Comparison of the transfer of comaphos from bees wax into honey. Apidologie 32, 119-125.
14. Rajiter, A. 1982. Tobacco Smoke can kill varroa mites. Bee World 63(3): 138-148.
15. Rajiter, A. 1983 . Preliminary results on treatment of varroa infected honey bee colonies with tobacco smoke. Bee World 64(3): 63-65.
16. Rajiter, A. and  J.U.D. Eijnd. 1984. Detection of varroa mites in the Netherlands using tobacco smoke. Bee World 65(4): 151-154.
17. Ritter, W.1981. Varroa disease of the honey bee Apis mellifera. Bee World 62(4): 141-153.
18. Wallner, K. 1999. Varroacides and their residues in bee products. Apidologie 30, 235 – 248.