بررسی تأثیر مقدار و تقسیط ازت و کود کامل میکرو (ریز مغذی) بر عملکرد کمی ذرت سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده

   به‏منظور بررسی تأثیر مقدار و تقسیط ازت و کود کامل میکرو بر عملکرد کمی ذرت سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی کرمان، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان صورت گرفت. این مطالعه به‏صورت طرح کرت‏های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد و در آن منبع کود ازت ( اوره) در سه سطح (300 ،450 و 600 کیلوگرم در هکتار) به‏عنوان کرت اصلی، تقسیط هر کدام از این سطوح به دو صورت « و » به‏عنوان کرت فرعی و کود کامل میکرو در دو سطح (صفر و 3 در هزار) به‏عنوان کرت فرعی- فرعی  در نظر گرفته شد.کاشت در تاریخ 10 اردیبهشت ماه به‏صورت جوی پشته با دستگاه و بر روی ردیف‏هایی به‏فواصل 75 سانتی‏متر و فاصله بوته‏ها 15 سانتی‏متر انجام شد.کود اوره در سه مرحله یکی هم‏زمان با کاشت،  مرحله 4 برگی  و 8 برگی به‏صورت سرک و کود کامل میکرو در زمان 4 برگی در دو هفته متوالی محلول‏پاشی شد. برای تعیین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی بوته‏ها از 5 متر مربع سه ردیف میانی و برای اندازه‏گیری اجزای عملکرد، 15 بوته به‏طور تصادفی از هر کرت انتخاب و صفات کمی طول بلال، تعداد ردیف در هربلال، تعداد دانه در ردیف، وزن کل بوته و وزن هزار دانه مشخص گردید. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که کود اوره به میزان 600 کیلوگرم در هکتار با تقسیط به‏صورت ، عملکرد بالاتری نسبت به سایر تیمارها به همراه دارد. هم‏چنین کاربرد کود کامل میکرو به‏صورت 3 در هزار فقط در دو صفت وزن بوته و وزن هزار دانه دارای اثر افزایشی بوده و با شاهد اختلاف معنی‏دار نشان داد، در صورتی‏که از نظرسایر صفات مورد بررسی تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effect of nitrogen and micronutrient amounts and fertilizing methods on corn (S.C. 704) yield in Kerman condition, Iran

نویسندگان [English]

 • Farhad Homayoonfar 1
 • Ali Reza Bahraminejad 2
1 Scientific Board of Islamic Azad University, Kerman Branch
2 Scientific Board of Islamic Azad University, Zarand Branch
چکیده [English]

   In order to investigate the effect of nitrogen and micronutrient amounts and fertilizing methods on corn (S.C. 704) quantity, an experiment was carried out at research station of Islamic Azad University, Kerman branch in 2005. The experimental design was the split split plot based on completely randomized block design (BCRD) with 3 replications. Source of nitrogen fertilizer, Urea, were considered in three levels (300, 450 and 600 Kg/ha) as the major plots with ( and ) fertilizer divide methods of each as the subplots. The micronutrient factor was also considered in two levels (0 and 3 ppm) as sub-subplots. Cultivation was performed as furrow system with 75cm between rows and 15cm between plants on the rows in 30th April. Nitrogen fertilizer was sprinkled in three time stages: synchronous with cultivation and 4 and 8 leave stages through fertilizing methods. The micronutrients was also sprinkled in 4 leave stage in two consecutive weeks. Plants were selected from 5m2 of three middle rows for determination of grain and biological performance at physiological ripening time. 15 plants were also selected randomly for measuring yield components. The quantity characteristics of corn, number of row in each corn, number of seed in each row, total weight of plant and weight of 1000 seeds were determined. According to the results, using 600 Kg/ha of Urea with  fertilizer dividing method resulted in higher yield than other treatments. Also, micronutrient application at 3ppm level only significantly improved total weight of plants and weight of 1000 seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • corn
 • nitrogen
 • Micronutrient
 • Fertilizer
 • Single cross 704
 1. 1-     جواهری ، ا. و غ. صیاد. 1376. بررسی تأثیر توام عناصر غذایی میکرو و ماکرو بر عملکرد ذرت. مؤسسه تحقیقات خاک و آب.

  2-     خدابنده، ن. 1379. غلات. انتشارات دانشگاه تهران.

  3-   ضیائیان، ع. و م. ج. ملکوتی. 1377. بررسی اثر کودهای محتوی عناصر ریزمغذی و زمان مصرف آن‏ها در افزایش تولید ذرت، نشریه علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات خاک و آب. ویژه‏نامه مصرف بهینه کود؛ جلد 12، شماره 1.

  4-   غدیری، ح. و م. مجیدیان. 1382. تأثیر سطوح نیتروژن و قطع آبیاری در مراحل شیری و خمیری شدن دانه بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی استفاده از آب در ذرت دانه‏ای (Zea mays L.). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 2.

  5-     کوچکی، ع. ، ح. خیابانی و غ. سرمدنیا. 1375. تولید محصولات زراعی . انتشارات دانشگاه فرودوسی مشهد، شماره 97.

  6-   ملکوتی، م. ج. و م. ن. غیبی. 1378. تعیین حد بحرانی برای عناصر غذایی محصولات استراتژیک و توصیه صحیح کودی در کشور. (چاپ دوم). نشر آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

  7-   ملکوتی، م. ج.، م. س. درودی، م. ر.  بلالی، م. افخمی و س. منوچهری. 1379. توصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی – باغی استان کرمان. نشریه فنی وزارت کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. مؤسسه تحقیقات خاک و آب شماره 199.

  8-     نورمحمدی، ق. 1380. زراعت غلات، جلد اول. دانشگاه چمران اهواز.

  9-     هانسیگی، جی. و کا. آر. کریشنا. 1380. علوم تولید گیاهان زراعی. جلد اول. مترجم بهرام میر شکاری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

  1. Brandau, P. S. and F. E. Below. 1992. Supply and reproductive development of maize. Agronomy Abstract, ASA, Madison, WI.
  2. Eck, H.V. 1984. Irrigated corn yield response to nitrogen and water. Agronomy Journal 76: 421-428. 
  3. Girardin, P., M. Tollenmar, A. Deltour and J. Muldoon. 1978. Temperory N Starvation in maize (Zea maize L.): Effects on development , dry matter accumulation and grain yield. Agronomical (Paris) 7:289- 296.
  4. Hanway, J.J. 1992. How a corn plant develops. Iowa coop. Ext. serv. Spec. Rep.
  5. Jamin, D. and Y. Ridwan. 1996. Performance of corn, Population at Kinali, Pasamanm West Sumatra. Risaleh, Seminar, Indonesia.
  6. Khademi, Z., M.R. Balali and M.J. Malakouti. 1999. Potassium accumulation and corn yield related to potassium. International Symposium on Balanced Fertilization and Crop Response to Potassium. SWRI- IPI , Tehran. IRAN.
  7. Mizalish, N.A., D.D. Fritton and W.A. Kendall. 1980. Root morphology and early development of maize at varying levels of nitrogen . Agronomy Journal. 72:25-51.
  8. Mortvedt, J.J. 1980. Do you really Know fertilizer? IV. Iron, Manganese, and Molybdenum, Zinc, Boron. Farm Chemical 143(12): 42-47.
  9. Oikeh, S.O., J.G. Kling and A.E. Okoruwa. 1998. Nitrogen fertilizer management effects on maize grain quality in the west African moist savanna. Crop Science 38: 1056- 1061.
  10. Sharma, V. P. and K. K. Lal. 1987. National maize development program.In: Wedderburn, R.N. and B. Wedderburn and C. Deleon (eds.): Proceedings of the second Asian regional maize workshop. pp. 70-79. International center for maize and wheat, Mexico.
  11. Singh, J. 1987. Field manual maize breeding. Proceeding of the United Nations, F.A.O., Rome, pp. 204.
  12. Swiader, J. M. 1995. Micronutrient fertilizer recommendations for commercial and home- garden vegetables. Vegetable crops- Plant Nutrition and Soil Fertility Department of Natural Resources & Environmental Sciences.
  13. Uhart, S. A. and F. H. Andrade. 1995a. Nitrogen deficiency in maize. I. Effects on crop growth, development, dry matter- partitioning, and Kernel sey. Crop Science. 35:1376-1385.
  14. Uhart, S. A. and F. H. Andrade. 1995b. Nitrogen deficiency in maize. II. Effects on crop carbon- nitrogen interaction effects on Kernel number and grain yield. Crop Science. 35:1384- 1389.
  15. Zoblena, R. 1994. Effective Zinc Management. An infinitesimal amount of this mighty nutrient goes a long way in helping to produce yield gains. Fluid Journal, Vol. 2, No. 4.