بررسی هم‏خونی در کلنی‏های زنبور عسل شهرستان میانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2 کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3 عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

با توجه به اهمیت و تأثیر پدیده هموزیگوتی آلل‏های جنسی یا هم‏خونی در خصوصیات مختلف کلنی‏های زنبور عسل از جمله در عملکرد و تولید محصول )عسل(، نسبت به ارزیابی این پدیده در زنبورستان‏های شهرستان میانه اقدام گردید. بدین منظور پنج درصد کندوهای مدرن در مناطق مهم زنبورداری این منطقه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق روش ارایه شده توسط روتنر، شابلونی به ابعاد 10 در 10 سلول به شکل لوزی تهیه گردید و در سه قسمت هر دو طرف شان‏ها در منطقه تخم‏ریزی ملکه قرار داده شد و سلول‏های خالی به‏عنوان شاخص هم‏خونی شمارش و ثبت شدند. از هر کندو سه شان انتخاب گردید. نمونه‏برداری‏ها در فصل تخم‏ریزی ملکه انجام شدند. به‏علاوه در فصل برداشت عسل، میزان تولید عسل زنبورستان‏های مورد نظر بر آورد شد. تجزیه تحلیل داده‏ها با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با داده‏های چند مشاهده‏ای (طرح آشیانه‏ای) انجام گردید. هم‏چنین همبستگی بین میزان هم‏خونی و تولید عسل محاسبه گردید. اختلاف معنی‏داری از نظر هم‏خونی و تولید عسل بخش‏ها و روستاهای شهرستان مشاهده نشد ولی درصد هم‏خونی در بخش‏های مختلف عبارت بودند از 22/9 (کندوان)، 93/10 (ترکمنچای) و 48/23 (کاغذ کنان) و میانگین کل شهرستان 05/15 درصد بود. میانگین تولید عسل به‏ازای هر کندو نیز در کل شهرستان 19/11 کیلوگرم برآورد شد. هم‏چنین بین درصد هم‏خونی وتولید محصول عسل رابطه منفی معنی‏داری مشاهده شد(57/0- =r   و 039/0 =p ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of inbreeding in apiaries of Miyaneh region, Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Asadi Dizaji 1
  • Koroush Siami 2
  • Orang Kavousi 3
1 Scientific Board of Animal Science Department, Islamic Azad University, Shabestar Branch
2 M. Sc. in Agronomy, Islamic Azad University, Miyaneh Branch
3 Scientific Board of Entomology Department, Zanjan University
چکیده [English]

Inbreeding causes harmful effects on different characteristics of honey bee colonies such as honey production. In order to study of inbreeding rate in apiaries of Miyaneh region, %5 of modern hives were choosed and scales and standard Langerstrot combs were used according to Rotner method. Bee population was recorded and free of brood cells were considered as inbreeding index. Honey production was also measured by weighting the hives. inbreeding rate was estimated as 15.05%. results showed that there were no significant differences between inbreeding rate of several bee populations in Miyaneh region. Inbreeding percent was 9.22%, 10.93% and 23.48% for Kandowan, Torkmanchai and Kaghazkonan areas, respectively. Mean honey production per hive was also 11.9 kg. According to this study there were significant negative relationship between inbreeding and honey production (r = -0.57, P= 0.039) in apiaries of Miyaneh region of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honey bee
  • inbreeding
  • Honey production
  • Apiaries
1- ادریس، م. ع. و م. مستاجران. 1379. ژنتیک و اصللاح نژاد زنبور. انتشارات ارکان اسلامی،185 صفحه.
2- صادقی، م. ت. 1377. مطالعه درصد خویشاوندی در زنبورهای عسل استان خوزستان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 145 صفحه.
3- عراقی، م. 1376. زنبورداری عملی. انتشارات دنیا، 154 صفحه.
4- موسوی سیرجانی، ر. 1375. تعیین درصد هم‏خونی زنبور عسل در ارومیه. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه، 135 صفحه.
5- میرزایی، ح. 1377. تعیین درصد هم‏خونی زنبور عسل در استان آذربایجان‏شرقی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 198 صفحه.
6. Asadi, A. 2007.The effect of different carbohydrates on laying queen and honey storage in honey bee colonies. Journal of Biological sciences 7(4): 706-708
7. Mayer, M. 1996. Testing for superhygienic bees. Bee Culture 124: 517-519.
8. Mishra, R. C. and Y. Kumar. 1992. Apis mellifera L. in India and possibility of inbreeding depression of the species in the colonies. Apiacta 29(3):97-105.
9. Moritz, R. F. A. 1986. The original of inbreeding depression in honey bees. Bee World 67: 157-163.
10. Oldroyd, B. P. and R. D. Goodman. 1988. Inbreeding and heterocyst in queen bees in relation to brood area and honey production.Australian Journal of Agricultural Research39(5) 959 – 964.
11. Ruttner, F. 1988. Breeding techniques and selection for breeding of the honey bee. British Isle Bee Breeders Assn.