عکس‏ العمل صفات مرتبط با عملکرد سه رقم ذرت دانه‏ای به دوره‏ های رقابت علف‏های هرز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

2 فرهیخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

4 دانشیار گروه زراعت دانشگاه تبریز.

چکیده

    به منظور بررسی عکس‏العمل صفات مرتبط با عملکرد سه رقم ذرت دانه‏ای به دوره‏های رقابت علف‏های هرزآزمایشی در سال زراعی 1386 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل دوره‏های  تداخل علف‏های هرز در 5 سطح (تداخل تا مراحل 2-4 برگی، 4-6 برگی ، 6-8 برگی، تداخل تمام فصل علف هرز و شاهد کنترل علف هرز) و هیبریدهای ذرت شامل (504، 604، 704) بودند. نتایج نشان داد که صفات ارتفاع ساقه، تعداد ردیف دانه در بلال و عملکرد دانه تحت تأثیر هیبریدهای ذرت قرار گرفت، ولی متأثر از تیمارهای تداخل علف‏های هرز نبودند. در حالی که صفاتی نظیر عملکرد بیولوژیک، وزن خشک ساقه، برگ و بلال تحت تأثیر معنی‏دار تیمارهای تداخل علف‏های هرز قرار گرفتند. عملکرد بیولوژیک، وزن خشک ساقه، برگ و بلال در تیمارهای تداخل تمام فصل نسبت به شاهد کنترل علف هرز به ترتیب 25% ، 22 % ، 23% و 32 % کاهش نشان داد. هیبرید 504 با ارتفاع ساقه 169 سانتی‏متر، عملکرد دانه 8/5 تن در هکتار و عملکرد بیولوژیک 6/11 تن در هکتار نسبت به دو رقم 604 و 704 برتری نشان داد و در فاکتورهای تداخل بهترین نتیجه از تیمار شاهد کنترل علف هرز به دست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of yield related traits in three grain corn hybrids to weed competition periods

نویسندگان [English]

  • Bahram Mirshekari 1
  • hojjat Shahi Ahmad Abad 2
  • alireza Valad Abadi 3
  • adel Dabbage Mohammadi Nasab 4
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Tabriz Branch.
2 M.Sc., Islamic Azad University, Takestan Branch.
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Takestan Branch.
4 Associate Professor of Tabriz University.
چکیده [English]

In order to investigate the response of yield related traits in three grain corn hybrids to weed competition periods, a factorial experiment was conducted in research station of agriculture faculty of Islamic Azad university of Tabriz based on randomized complete block design in three replicates in 2007. The treatments were combination of weed interference periods (interference until 2–4, 4–6, and 6–8 leaf stages of corn, full season weed  interference and weed free control plot) and  three corn hybrids (504 , 604 and 704). Results showed that the traits such as stem height, number of grain row per maize, and grain yield were significantly influenced by corn hybrids, But by weed interference treatments. Results indicated that biological yield, dry weight of stem, leaf and maize were affected by weed interference treatments and reduced 25%, 22%, 23% and 32%, respectively in full season weed  interference treatment. 504 Hybrid with stem height of 169 cm, grain yield of 5.8 tha-1 and biological yield 11.6 tha-1 was better than 604 and 704 hybrids. In interference treatments, weed free control plot showed the best result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interference periods
  • competition
  • corn
  • weed
  • yield
1- آقاعلیخانی، م. و ح. رحیمیان مشهدی. 1378. بررسی شاخص‏های کمی رشد ذرت دانه‏ای و علف هرز تاج‏خروس در شرایط رقابت. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
2. آقاعلیخانی، م.، ع. م. مدرس ثانوی و ا. بانکه ساز. 1378. تأثیر تراکم و زمان سبز شدن تاج‏خروس بر تجمع ماده خشک و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
3- رشیدی، ا. 1380. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‏های هرز در ذرت دانه‏ای. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
4- شریفی، ر. 1383. بررسی برخی از جنبه‏های فیزیولوژیک اثر تراکم و دوره‏های مختلف تداخل سورگوم روی ذرت. پایان‏نامه دکتری دانشگاه تبریز.         
5- کوچکی، ع.، م. نصیری، و ر. صدرآبادی. 1373. فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات آستان قدس رضوی.
6- مختارپور، ح. 1376. بررسی شاخص‏های رشد و ارتباط آن­ها با عملکرد هیبرید ذرت دانه‏ای تحت تراکم‏های مختلف و تاریخ‏های متفاوت کاشت. پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.          
7. Abusteit, E. O. 1993. Weed competition in soybean (Glycine max L.). Journal of Agronomy  and Crop Science 171: 96-101.
8. Baeney, P., Caton, C., and James, H. 1997. Mechanisms of competition for light between rice (Oryza sativa) and red root pigweed (Amaranthus spp). Weed Science 45: 269-275.
9. Gianessi, L. P., and Marcelli, M. B. 1996. Weed species infestation in corn. National Center for Food and Agricultural policy.
10. Glenn, F. B., and Daynard, T. B. 1973. Effect of genotype, planting pattern and plant density on plant-to-plant variability and grain yield of corn. Canadian Journal of Plant Science 54: 323–330.
11. Hagood, G. S., Baunman, J. L., Williams, J. L., and Schyeiber, M. M. 1981. Growth analysis of soybeans (Glycin max L.) in competition with Jimson weed (Datura stramonium). Weed Science 29: 500-504.
12. Harper, J. L. 1977. Population Biology of Plant. Academic press. New York.
13. Mc Giffen, M. E., and Forcella, F. 1997. Covariance of cropping systems and foxtail density as predictors of weed interference. Weed Science 45: 388-396.
14. Nieto, I., and Aqundis, O. 1982. What types of weed cause most injury to maize? Agriculture Technology 3(11): 58–61.
15. Rodosevich, S. 1998. My View. Weed Science 149-199.
16. Roy, S. K., and Biswas, P. K. 1992. Effect of density and toping on cob growth, fodder and grain yield of maize (Zea mays L.). Journal of Agricultural Science 14: 297-301.
17. Sarah, R., and Johnson, G. 2001. Influence of shatter cane interference on corn yield and nitrogen uptake. http://www.missouri.edu/.
18. Stringfield, G. H., and Thatcher, L. E. 1997. Stand and methods of planting corn hybrids. Agronomy Journal 39: 995–1010 .
19. Tetio Kargho, F. P., and Gardner, D. D. 1988. Responses of maize to plant population density. II: Reproductive development, yield and yield adjustments. Agronomy Journal 80: 935–940.
20. Vizantinopoulos, S., and Katranis, N. 1998. Weed management of Amaranthus spp. in corn (Zea mays L.). Weed Technology 12(2): 145-150. 
21. Yakovelef, A. P., Kurbatskiid, N. Y. A., and Tiskin, Y. E. 1976. Herbicides and Quality of Fresh Fodder of Maize. Indian Journal of Agronomy 21(3): 38-44.