ارزیابی تأثیر سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد مرغ‏های تخم‏گذار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

  این آزمایش جهت ارزیابی تأثیر سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد مرغ‏های تخم‏گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 320 قطعه مرغ تخم‏گذار سویه تجاری  های- لاین(W-36)   از سن 32  تا 42 هفتگی در 5 تیمار و 4 تکرار (با تعداد 16 قطعه مرغ تخم‏گذار در هر تکرار) انجام گرفت. جیره‏های غذایی شامل جیره براساس توصیه‏های مواد مغذی راهنمای پرورش ‏های- لاین (W-36) (شاهد)، جیره دارای 10 درصد مواد مغذی کمتر از توصیه‏های راهنمای پرورش های- لاین (W-36) ،  جیره بر اساس توصیه‏های مواد مغذی NRC  سال 1994، جیره دارای 10 درصد مواد مغذی بیشتر از NRC  سال 1994 و جیره حاوی میانگین مواد مغذی توصیه شده در راهنمای پرورش های- لاین (W-36)    وNRC  سال 1994 با انرژی یکسان مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد و صفات تخم‏مرغ تحت تأثیر معنی‏دار جیره های غذایی آزمایشی قرار گرفته اند (05/0>P). بر این اساس، وزن تخم‏مرغ بین تیمارها اختلاف معنی‏داری داشت (05/0>P). بیشترین وزن تخم‏مرغ (35/60 گرم) در تیمار شاهد مشاهده گردید. بین تیمارها از لحاظ تولید توده‏ای تخم‏مرغ نیز اختلاف معنی‏داری مشاهده شد (05/0>P) و بیشترین مقدار تولید توده‏ تخم‏مرغ (72/53 گرم) در تیمار شاهد و کمترین آن (84/49 گرم) در تیمار دریافت‏کننده جیره بر اساس توصیه‏های مواد مغذی NRC سال 1994 مشاهده شد. هم‏چنین تیمارهای آزمایشی در رابطه با ضریب تبدیل غذایی با هم اختلاف معنی‏دار داشته (05/0>P) و بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار شاهد (13/2) بود. اختلاف  معنی‏داری نیز در خصوص وزن و ضخامت پوسته تخم‏مرغ در بین گروه‏های آزمایشی مشاهده گردید (05/0>P). بیشترین  وزن پوسته (07/6 گرم) به تیمار شاهد اختصاص داشت. هم‏چنین کمترین ضخامت پوسته (304/0 میلی متر) در تیمار استفاده کننده از جیره بر اساس توصیه‏های  مواد مغذی راهنمای پرورش های- لاین(W-36)   (شاهد)  مشاهده گردید. تفاوت معنی‏داری در رابطه با سایر صفات از جمله قیمت خوراک  مصرفی به ازای هر کیلوگرم تخم‏مرغ تولیدی مشاهده نگردید. نتایج نشان داد که  استفاده از توصیه‏های مواد مغذی راهنمای پرورش سویه تجاری  های- لاین(W-36)  باعث بهبود عملکرد و کیفیت پوسته تخم‏مرغ می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of different nutrient levels on performance of laying hens

نویسندگان [English]

  • Ali Nobakht
  • yosef Mehmannavaz
  • saman Mahdavy
Scientific Boards of Animal Science Department, Islamic Azad University, Maragheh Branch.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of different nutrient levels on performance of laying hens. This experiment was conducted with 320 laying hens from 32 to 42 weeks in a completely randomized design with five treatments and four replicates with 16 birds in each replicate. Experimental diets were isocaloric and included: diet nutrients recommended by Hy-line company for commercial laying hens (control), diet with 10 percent lower nutrient level than nutrient recommended by Hy-line company, nutrients recommended by NRC (1994), diet 10 percent higher nutrient level of nutrient recommended by NRC (1994) and diet with average energy of nutrients recommended by Hy-line company and NRC (1994). The results of this experiment showed that the performance and egg traits in laying hens were significantly affected by different experimental diets and the egg weight was significantly different between treatments (P<0.05). The highest amount of egg weight (60.35 g) was observed in control group. Also significantly differences were observed in egg mass between treatments (P<0.05). The highest amount of egg mass (53.72 g) was observed in control group, whereas nutrients recommended by NRC (1994) caused the lowest amount of that (49.84 g). Moreover, feed efficiency significantly affected by studied nutrients (P<0.05). The best amount of feed efficiency (2.13) was observed in control group. There was also significant difference between treatments for egg shell weight and the highest egg shell weight (6.07g) was observed in control group. The egg shell thickness was significantly affected by treatments, too (P<0.05) and the lowest egg shell thickness (304mm) was observed in control group. There was not any significantly difference between treatments in other traits such as feed price to produce one kilogram of egg (P>0.05). It can be concluded that performance and egg quality of laying hens can be improved by using nutrients levels recommended by Hy- line company for commercial laying hens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • laying hen
  • Nutrient levels
  • Egg shell quality
1- مبارک قدم، م. 1377. مقایسه عملکرد چندگروه از مرغان هیبرید تخم‏گذار تولید شده در ایران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،ص. 75-71
2- ولی‏زاده، م. و م. مقدم. 1373. طرح‏های آزمایشی در کشاورزی. چاپ دوم. انتشارات پیشتاز علم، ص. 96-27
 
3. Anonymous. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th revised edition. National Research Council (NRC). National Academy  Press. Washington. DC, 10-33.
4. Anonymous. 2006. Hy-Line variety W-36 commercial management guide. Hy-Line international publication. West Des Moines, Iowa U.S.A. Pp 56-70.
5. Courtis, J. A., and Wilson, G. C. 1990. Egg quality handbook. Queens land Department of primary industries, Austeralia, Pp 127-136.
 
6. Ehtesham, A., and Chowdhury, S. D. 2002. Reponses of laying chickens to diets formulated by following different feeding standards. Pakistan Journal of Nutrition 1(3): 127-131.
7. Inal, F., Coskun, B., Gulsen, N., and Kurtoglu, V. 2001. The effects of withdrawal of vitamin and trace mineral supplements from layer diets on egg yield and trace mineral composition. Britain Poultry Science 42: 77-80.
8. Keshavarz, K. 1998. Investigation on the possibility of reducing protein, phosphorus and calcium requirements of laying hens by manipulation of time access to these nutrients. Poultry Science 77: 1320-1332.
9. Leeson, S., Summers, J. D., and Caston, L. J. 2001. Response of layers to low nutrient density diets. Journal of Applied  Poultry Research 10: 46-52.
10. Roland, D. A., Bryant, M. M., and Rabon, H. W. 1996. Influence of calcium and environmental temperature on performance of frist  cycle commercial leghorns. Journal of Applied  Poultry Research 3: 148-189.
11. SAS Institute. 1996. SAS Users guide: Statistics. Version 6.12. SAS Institute Inc., Cary, NC. 155-178.
12. Warren, W. A., and Emmert, J. L. 2000.  Efficacy of phase- feeding in supporting growth performance of broiler chicks during the starter and finisher phases. Poultry Science 79: 764-770.
13. Wu, G., Liu, Z., Bryant, M. M., and Roland, D. A. 2005. Performance comparison and nutritional requirements of five commercial layer strains in phase. lV. International Journal of Poultry Science 4: 172-186.
14. Zimmerman, R. A. 1997. Management of egg size through precise nutrient delivery. Journal of Applied Poultry Research 6: 478-482.