اثر تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر ویژگی های کمی کلم تکمه ای،Brassica oleracea var. gemmifera

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

چکیده

   این تحقیق به منظور مطالعه اثر تراکم­ بوته و تقسیط کود نیتروژنه بر عملکرد کمی کلم تکمه­ای رقم Ula De La Halle به‏صورت کرت‏های خرد شده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1387 در شهرستان میانه اجرا گردید. تراکم بوته به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح شامل 38/1 ، 58/1 و 82/1 بوته در متر مربع و تقسیط کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در دو سطح شامل عرضه کل کود نیتروژن در هنگام نشا­کاری و عرضه کود نیتروژن مورد نیاز در دو نوبت (نصف کود در هنگام نشاء­کاری و نصف دیگر یک ماه پس از نشاکاری) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات اندازه­گیری شده نشان داد که برهم‎کنش تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژنه تنها در صفت قطر ساقه معنی­دار است. هم‎چنین اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ، طول دمبرگ، قطر دمبرگ، وزن دمبرگ، عرض بوته، تعداد تکمه و عملکرد تکمه معنی­دار بود. با کاهش تراکم بوته، قطر ساقه، قطر دمبرگ و عرض بوته افزایش و با افزایش تراکم بوته، ارتفاع بوته، تعداد برگ، طول دمبرگ، وزن دمبرگ، تعداد تکمه و عملکرد تکمه افزایش یافت. اثر تقسیط کود نیتروژن بر ارتفاع بوته، قطر بوته، قطر دمبرگ و وزن دمبرگ معنی­دار بود و عرضه کل کود نیتروژن سبب افزایش ارتفاع بوته و قطر ساقه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of plant density and nitrogen split-application on quantitative characters of Brussels sprout, Brassica oleracea var. gemmifera

نویسندگان [English]

 • Peiman Ghanizadeh 1
 • sirus azarabadi 2
 • jafar mohammadi 3
چکیده [English]

This research was carried out for studying the effect of different plant densities and split application of nitrogen fertilizer on quantitative yield of Brussels sprout Ula De La Halle cultivar in Miyaneh region, Iran. Treatments were arranged as split plot based on randomized complete block design with three replications in 2008. Plant densities of 1.38, 1.58 and 1.82 plant/m² and split application of necessary nitrogen fertilizer including whole nitrogen fertilizer application in transplanting stage and splitting it, half in transplanting stage and the rest one month afterward, were considered as the main and  sub-plots, respectively. The results revealed that the interaction between plant density and nitrogen splitting was significant only in stem diameter trait. Plant density influenced plant height, stem diameter, leaf number, petiole length, petiole diameter, petiole weight, plant width, sprout number and sprout yield, significantly. Stem diameter, petiole diameter and plant width were decreased by increasing plant density. There was a positive correlation between the plant density and shrub height, leaf number, petiole length, petiole weight, sprout number and sprout yield. Nitrogen fertilizer splitting influenced plant height, stem diameter, petiole diameter and petiole weight, significantly. The application of the whole nitrogen fertilizer increased the plant height and stem diameter.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brussels sprout
 • Brassica oleracea var. gemmifera
 • Plant density
 • Nitrogen split application
 • yield
 1. Abuzeid, A. E., and Wilcokson, S. J. 1989. Effects of sowing date, plant density and year on growth and yield of Brussels sprouts (Brassica oleracea var. bullata subvar. gemmifera). Agricultural Science 112: 359-375.
 2. Anonyomous. 2008. Assured produce, crop specific protocol, Brussel sprout. Crop ID: 59, 55 pp. <www.assuredproduce.co.uk/resources/…/09Brusselsprouts-final.pdf>.
 3. Babik, I. 2005. Nitrogen requirements and fertilization of Brussels sprouts. Vegetable Crops Research Bulletin 62: 113-126.
 4. Babik, I. and Elkner, K. 2002. The effect of nitrogen fertilization and irrigation on yield and quality of Broccoli. Acta Horticulturae, 571.
 5. Babik, I., Rumpel, J., and Elkner, K. 1996. The influence of nitrogen fertilization on yield, quality and senescence of Brussels sprouts. Acta Horticulturae, 407.
 6. Booij, R. 2000a. Effects of nitrogen on yield components of Brussels sprouts (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.). Gartenbauwissenschaft 65(1): 30-34.
 7. Booij, R. 2000b. Yield formation in Brussels sprouts: Effects of nitrogen. Acta Horticulturae, 533.
 8. Booij, R., Kreuzer, A. D. H., Smit, A. L., and Vander Werf, A. 1996.Effect of nitrogen availability on dry matter production, nitrogen uptake and light interception of Brussels sprouts  and leeks. Netherland Journal of Agricultural Science 44: 19-3.
 9. Booij, R., Kreuzer, A. D. H., and Vander werf, A. 1997. Effects of nitrogen availability on the biomass and nitrogen partitioning in Brussels sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera). Journal of Horticultural Science 72(2): 285-297.
 10. Dufault, R. J., and Waters, L. 1985. Container size influences Broccoli and cauliflower transplant growth but not yield. Journal of Horticultural Science 20: 682-684.
 11. Ilkhani Kurdestani, S. and Kashi, A. 1995. Effects of sowing date and plant density on quantity and quality of Brussels sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera). Abstracts of the second vegetable research seminar. 70-72.
 12. Kage, H., Alt, C., and Stutzel, H. 2003. Aspects of nitrogen use efficiency of cauliflower I. a simulation modeling based analysis of nitrogen availability under field conditions. Journal of Agricultural Science 141: 1-16.
 13. Kurtar, E. S. 2006. The Effects of planting on some vegetable characters and yield components in Brussels sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera). Journal of Agronomy 5(2): 186-190.
 14. Sharma, A., Sood, S., Sharma, J. J., and Kumar, R. 2005. Effects of planting datae, plant density and fertilizer levels on sprout yield and yield-attributing characters of Brussels-sprout (Brassica oleracea var gemmifera) under high hill dry temperate conditions of north western Himalayas. Indian Journal of Agricultural Sciences 75: 292-293. 
 15. Sitathani, K., and Basnayake, C. K. 1988. Effects of plant density on growth and yield of chinese cabbage. ARC Training Report, 1-4.
 16. Stepanovic, M. V., Bjelic, V. V., and Dragicevic, V. D. 2000. Effect of crop density on morphological characteristics and yield of cabbage. Acta Horticulturae 533: 205-207.
 17. Williams, C. M. J., and Maier, N. A. 1996. Assessment of the nitrogen and potassium status of irrigated Brussels sprouts (Brassica oleracea var gemmifera) by plant analysis. Australian journal of Experimental Agriculture 36(7): 887-895.
 18. Whitwell, D., Senior, D., and Martis, G. E. L. 1999. Effects of variety, plant density, stopping time and harvest date on drilled Brussels sprouts for processing. Acta Horticulturae 122.