بررسی مقاومت آنتیﺯنوزی گونهﻫﺎی مختلف بید نسبت به سنک بید و صنوبر Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 دانشیار پژوهشی، بخش حفاظت و حمایت موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران.

3 استاد گروه حشره شناسی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت.

4 دانشیار، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

5 استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

6 کارشناس بخش حفاظت و حمایت موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران.

7 پژوهشگر، ایستگاه تحقیقاتی البرز، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، کرج.

چکیده

    سنک بید و صنوبر،Monosteira unicostata ، از آفات مهم گونهﻫﺎی مختلف بید و صنوبر در بسیاری از نقاط کشور به شمار میﺭود که به طور مستقیم به برگﻫﺎ و غیرمستقیم روی کیفیت و کمیت چوب این درختان خسارت وارد میﺳﺎزد. به‎منظور بررسی میزان مقاومت گونهﻫﺎی مختلف بید به این آفت، سازوکار مقاومت آنتیﺯنوزی 11 گونه بید در شرایط آزمایشگاهی در سال 1387در ﻣﺆسسه تحقیقات جنگلﻫﺎ و مراتع تهران بررسی گردید. قلمهﻫﺎیی سه تا شش برگی از 11 گونه بید شامل Salix acmophylla،S. aegyptiaca، S. alba، S. elbursensis، S. rodini، S. excelsa، S. fragilis، S. triandra، S. wilhelmsiana، S. zygostemon و S. matsudana انتخاب و حشرات کامل سنک پرورش یافته روی گونهﻫﺎی بید S. acmophylla و S. alba به تفکیک جنسیت در دستگاه بویاییﺳﻨج روی قلمهﻫﺎ در هشت تکرار رهاسازی شدند. تعداد حشرات جلب شده به هر یک از گونهﻫﺎ پس از 16 ساعت به ﺗﻔﻜﻴﻚ گونهﻯ بید و ﺟﻨﺴﻴﺖ حشره شمارش و ثبت گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گونهﻫﺎی بید از نظر تعداد حشرات جلب شده پس از 16 ساعت در سطحاحتمال ﻳﻚدرصد اختلاف معنیﺩار وجود دارد. گونهﻫﺎی S. acmophylla، S. matsudana، S. alba و S. excelsa به ترتیب دارای بیشترین میزان جلب حشرات کامل بودند و به عنوان میزبانﻫﺎی حساس تا نسبتاً حساس نسبت به آفت شناسایی شدند. همﭼﻨﻴﻦ گونهﻫﺎی S. aegyptiaca، S. elbursensis،S. fragilis ، S. rodini، S. wilhelmsiana و S. zygostemon با کمترین میزان جلب حشرات کامل، به عنوان میزبانﻫﺎی نسبتاً مقاوم یا مقاوم در نظر گرفته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antixenosis resistance of different willow species to willow and poplar lace-bug, Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)

نویسندگان [English]

  • ali ahadiyat 1
  • seyyed abrahim sadeghi 2
  • hadi ostovan 3
  • saeed moharramipor 4
  • gadir nouri ganbalani 5
  • sattar zeinali 6
  • davod shamohammadi 7
1 department of entomology, college of agriculture and natural resources, science and researchbranch, islamic azad university, tehran, iran.
2 research associated professor and expert, department of forest and range protection, research instituteof forests and rangelands,tehran.
3 peofessor of entomology department, fars science and resarch branch, islamic azad university, marvdasht
4 associated professor, department of entomology, faculty of agriculture, tarbiat modares university, Tehran
5 professor, faculty of agriculture, mohaghegh ardebili university, ardebil
6 research associated professor and expert, department of forest and range protection, research instituteof forests and rangelands,tehran.
7 researcher, alborz research station, research institute of forests and rangelands, karaj
چکیده [English]

Willow and poplar lace-bug, Monosteira unicostata, is considered as an important pest of willow and causes serious damages directly on leaves and indirectly on timbers quality and quantity of willow and poplar species and clones in Iran. Antixenosis resistance of 11 willow species including Salix acmophylla, S. aegyptiaca, S. alba, S. elbursensis, S. rodini, S. excelsa, S. fragilis, S. triandra, S. wilhelmsiana, S. zygostemon and S. matsudana to willow and poplar lace-bug was evaluated under laboratory condition during 2008 at Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran. Willow 3-6-leaf cuts of each species were taken and exposed to adult bugs developed on two willow species, S. acmophylla and S. alba, then collected and released in a designed olfactometer at normal room conditions. The experiment was carried out with eight replications. Number of male and female bugs attracted to each willow species were recorded after 16 hours. Statistical analysis revealed a significant difference (P < 0.01) in number of attracted lace-bugs to willow species. The most lace-bug numbers were attracted to S. acmophylla, S. matsudana, S. alba and S. excelsa, respectively and they were considered as the most susceptible species to the lace-bug. The lowest attraction of lace-bugs was observed in S. aegyptiaca, S. elbursensis, S. fragilis, S. rodini, S. wilhelmsiana and S. zygostemon, and they could be considered as the most or relatively resistant species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salix spp
  • olfactometer
  • host pereference
Abaii M (2000) Pests of forest trees and shrubs of Iran. Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran.
Abaii M, Adeli I (1984) List of pests of forest trees and shrubs of Iran. Ministry of Agriculture and Rural Development, Tehran.
Babalmorad M (1998) The study on biology of poplar lace bug, Monosteira unicostata (Muls. & Rey) in Karaj. M.Sc. Thesis, Department of Entomology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. [In Persian with English Abstract].
Babmorad M (1993) Preliminary study of poplar insects fauna in Alborz Research Center in Karaj. Proceedings of the 11th Plant Protection Congress of Iran. p. 238. University of Gilan, Rasht, Iran.
Babmorad M, Askari H (2004) Biological study on poplar lace bug, Monosteira unicostata Muls. & Ray (Het.: Tingidae) in laboratory and greenhouse conditions. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research. 1 (2): 119-131. [In Persian with English Abstract].
Babmorad M, Azizkhani E, Omid R, Farashiani ME (2007) Poplar lace bug (Monosteira unicostata) damage on different poplar species and clones in Karaj. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research. 4 (2): 103-112. [In Persian with English Abstract].
Babmorad M, Sadeghi SE, Hesamzadeh M, Omid R, Farashiani E, Yarmand H, Zeinali S (2008) A comparative study of poplar lace bug, Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) damage on different poplar species and clones in Karaj. In: Manzari S (Ed), Proceedings of the 18th Iranian Plant Protection Congress, Vol. 1: Pests. p. 296. Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran.  
Bolu H (2007) Population's dynamics of lacebugs (Heteroptera: Tingidae) and its natural enemies in almond orchards of Turkey. Journal of the Entomological Research Society. 9 (1): 33-38.
Egea L, Garcia JE, Egea J, Berenguer T (1984) First observations on a collection of 81 almond varieties in south-eastern Spain. Options Mediterraneennes. 2: 13-26. [In French with English Abstract].
Farahbakhsh Gh (1961) A checklist of economically important insects and other enemies of plants and agricultural products in Iran. Department of Plant Protection, Ministry of Agriculture, Tehran.
Hashemi Khabir Z, Sadeghi SE, Hanifeh S, Khodakarimi A (2008) Investigation of Monosteira unicostata density on willow species in Azarbaijan-e-gharbi. In: Manzari S (Ed), Proceedings of the 18th Iranian Plant Protection Congress, Vol. 1: Pests p. 295. Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran.  
Khial B, Sadraei N (1984) Poplar pests investigation in Iran. Technical Publication. Research Institute of Forest and Rangelands. [In Persian with English Abstract].
Roversi A, Monteforte A (2005) Occurrence of visual symptoms of pest and disease in 15 sweet cherry varieties under organic cultivation. Advances in Horticultural Science. 19 (3): 141-143.
Russo A, Siscaro G, Spampinato RG, Barbera G (1994) Almond pests in Sicily. First International Congress on Almond, 17-19 May, 1993. Agrigento, Italy. Acta Horticulturae. 373: 309-315.
Zargaran MR, Sadeghi SE, Salari A, Odisho S, Aliakbari G (2008) An investigation on populus species and clones resistance to important pests in Azarbaijan-e-gharbi province. The 2nd National Symposium of Poplar and Its Cultivation Importance. (Pests and Diseases Section, No. 3). 7 pp. [CD-ROM]. Research Institute of Forests & Rangeland, Peykan-shahr, Tehran, Iran.