اثر پیش تیمار بذور با جیبرلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی علف گندمی تحت تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

10.22034/aej.2015.515119

چکیده

پیش­تیمار بذر موجب بهبود صفات جوانه­زنی و استقرار گیاهچه و افزایش کارایی بذر در شرایط تنش­های محیطی می­شود. به منظور تعیین اثر پیش­تیمار جیبرلیک اسید بر رفتار جوانه­زنی گیاه مرتعی علف گندمی (Agropyron elongatum) تحت شرایط تنش بحرانی خشکی با استفاده از پتانسیل ­12- بار ایجاد شده با پلی­اتیلن­گلایکول، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار طراحی و اجرا شد. بذور به مدت 12 و 24 ساعت در دمای 10  و 20 درجه سلسیوس در سه سطح 25 ،50 و 100 قسمت در میلیون جیبرلیک اسید تیمار شدند. اعمال پیش­تیمار روی کلیه صفات مورد بررسی اثر معنی­داری داشت. غلظت های 25 و 50 قسمت در میلیون جیبرلیک اسید به عنوان بهترین پیش­تیمارها بودند که توانست درصد جوانه­زنی کل، درصد گیاهچه­های سالم و شاخص طولی بنیه گیاهچه را به شکل معنی­داری افزایش دهد. دمای 10 درجه سلسیوس نسبت به 20 درجه و مدت زمان 12 ساعت نسبت به 24 ساعت نتایج بهتری در پی داشت و درصد جوانه­زنی و ایجاد گیاهچه­های سالم را به شکل معنی­داری افزایش داد. در کل، اثرات مفید پیش­تیمار بذر با جیبرلیک اسید برای بهبود کارایی جوانه­زنی بذر علف گندمی به ویژه در شرایط تنش خشکی اثبات گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gibberellic acid priming effect on Agropyron elongatum seed germination indices under drought stress

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalal Yadollahi Nooshabadi 1
  • Farzad Sharifzade 2
1 PhD Student of College of Agriculture and Natural Resourcesو University of Tehran
2 Associated professor College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran Karaj, Iran Email :
چکیده [English]

Seed priming pretreatment improves germination characteristics , seedling establishment and increase of  seed performance under environmental stress conditions. This experiment was conducted as factorial based on a completely randomized design with four replications using osmotic potential of -12 bar prepared by polyethylene glycol in order to evaluate the effects of gibberellic acid (GA) pretreatments on the behaviour of seed germination of Agropyron elongatom under drought stress. . Seeds were primed for 12 and 24 hours at two temperatures of 10 and 20°C with GA in three levels of 25, 50 and 100 ppm . All seed pretreatments had significant effect on the whole  studied characteristics. Concentration of 25 ppm with GA was the best  pretreatment which could increase significantly the whole germination percentage, normal seedling percentage, and length index of seedling vigor.The results obtained  in temperature 10 and time duration of 12 were better in comparison to temperature 20 and time duration of 24 and significantly increased the germination and normal seedling percentage. Totally,the useful effects of  seed pretreatment method with GA was confirmed for improving the seed germination performance of Agropyron elongatom especially in drought stress condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • germination improvement
  • Hormonal treatment
  • seed primingو seedling establishment