اثر محلول‎پاشی مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم استانزا (Gerbera jamesonii cv. Stanza)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار، عضو هیأت علمی گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی، مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران.

چکیده

    این پژوهش به منظور بررسی تأثیرمحلول پاشی نمک‌های مختلف پتاسیمی شامل سیلیکات­پتاسیم، نیترات پتاسیم و سولفات­پتاسیم در مقادیر صفر، 5/1 و 3 گرم بر لیتر پتاسیم (k) بر عملکرد و کیفیت گل شاخه بریدنی ژربرا رقم استانزا انجام گرفت. پژوهش در سال 1387 در منطقه پاکدشت ورامین اجرا گردید. طرح آزمایشی، طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در نظر گرفته شد که هر تکرار شامل چهار گلدان بود. نتایج تجزیه آماری نشان داد که عملکرد بوته‌ها تحت تأثیر تیمارهای کودی قرار گرفت و تمام تیمارهای پتاسیمی باعث افزایش معنی‌دار عملکرد در سطح احتمال 1% شدند ولی اثر تیمار نیترات­پتاسیم بیشتر از سایر تیمارها بود. تیمارهای نیترات­پتاسیم و سیلیکات­پتاسیم در غلظت 3 گرم در لیتر در مقایسه با سایر تیمارها و شاهد باعث افزایش معنی‌داری در سطح احتمال 1% در قطر گل و قطر ساقه گل دهنده شدند. نمک‎های مختلف پتاسیم باعث افزایش در شدت سبزی برگ در کلیه تیمارها نسبت به شاهد در سطح احتمال 5% شدند. اندازه­گیری میزان پتاسیم برگ نشان داد که در کلیه تیمارهای مورد آزمایش با افزایش پتاسیم، غلظت پتاسیم برگ نیز افزایش یافت. با افزایش غلظت پتاسیم برگ، کاهش معنی­داری در غلظت کلسیم و منیزیم برگ مشاهده گردید و هیچ اثر منفی بر کیفیت گل با وجود افزایش پتاسیم مشاهده نشد. مقایسات میانگین براساس آزمون چند دامنه­ای دانکن صورت گرفت. از نتایج به‎دست آمده چنین استنباط می‌گردد که برای به‎دست آوردن بیشترین تعداد گل و گل‌هایی با کیفیت بهتر در بوته، محلول­پاشی تیمارهای  نیترات­پتاسیم و سیلیکات­پتاسیم با غلظت سه گرم بر لیتر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sources and concentrations of folliar application of potassium on the yield and quality of gerbera (Gerbera jamesonii cv. Stanza)

نویسندگان [English]

  • Sharareh Mortezaiefard 1
  • sepideh Kalatehjari 2
  • majid basirat 3
1 M.sc. in horticulture, science and reserch branch islamic azad university, tehran iran.
2 assistant prof., faculty member of horticulture department, science and research branch, islamic azad university, tehran, iran.
3 faculty member of soli and water research institute, karaj, iran.
چکیده [English]

Effects of foliar application of potassium sources and their concentrations on the yield and quality of hydroponically  grown cut flower Gerbera jamesonii cv. Stanza was studied. The experiment was carried out at Pakdasht, Varamin, in 2008. Plants were either sprayed with three salts included KNO3, K2SiO3 and K2SO4 with a net potassium concentration of 0, 1.5 and 3 g/l respectively. The treatments were conducted as a complete randomized design with five replicates. The resultes indicated that all K treatments increased the yield significantly at 1% of probability level. The treatment KNO3 showed the highest yield. The quality of the gerberas was significantly improved in KNO3 and K2SiO3 treatments (3g/l) as compared with the control. An increase of potassium concentration in all cases, rised amount of leaf potassium content in plants. A significant increase of chlorophyll ratio was observed in all potassium treatments as compared with the control. In turn, cocentrations of Ca and Mg elements were reduced in all plants treated with potassium treatments. Level of potassium has been increased in foliage parts without any side effects on plant quality. By mean comparisons, it is concluded that the foliar application of potassium nitrare and potassium silicate (3g/l) disclosed high advatages on the growth and quality of cut flower gerbera.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar application
  • Gerbera
  • Potassium
  • yield
Anonymous (2006) Statistical report. Ornamental Flower and Plant Organization. Tehran, Iran. [In Persian with English Abstract].
Bentonjones, J (1996) Hydroponics: a practical guide for the soilless grower. Boca Raton Pub. Florida. USA.
Ben Mimoun M, Loum O, Ghrab K, Latiri K, Hellali R (2004) Foliar potassium application on olive tree. Regional Workshop on Potassium and Fertigation Development in West Asia and North Africa, Rabat, Morocco, 24-28 November.
Emami A (1996) Analytical methods for plant analysis. Soil and Water Research Institute, Karaj, Iran, Technical Report, Vol .1, No .982, pp. 47-53. [In Persian with English Abstract].
Hwang SJ, Park HM, Jeong BR (2005) Effects of potassium silicate on the growth of miniature rose`Pinocchio` grown on rockwool and its cut flower quality. Journal of Japanese Society of Horticultural Science 74(3):  242-247.
Kamenidou S, Cavins TJ, Marek S (2009) Evaluation of silicon as a nutritional supplement for greenhouse zinnia production. Scientia Horticulture 119:  297 - 301.
Lin CY, Yeh DM (2008) Potassium nutrition affects on leaf growth, anatomy, and macroelements of Guzmania. Hortscience 43(1): 146-148.
Lu G, Cao J (2001) Effects of silicon on earliness and photosynthetic characteristics of melon. Acta Hort. Scientia 28: 421-424.
Moradinejad F (1994) Study of chemical fertilizer effects on quality and quantity of rose (cv. Masquerade) . M.Sc. Thesis, Department of  Horticultural Science, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. [In Persian With English Abstract].
Motallebifard R (2000) Effect of different sources and levels of potassium and acidified water on quality and quantity of carnation flower. M.Sc. Thesis, Department of Soil Science, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. [In Persian With English Abstract].
Malakouti MJ, Tabatabaie J (1999) Balanced fertilization towards sustainable crop production. Ministry of Agriculture, Tehran, Iran. [In Persian With English Abstract].
Manouchehri, S (2001) Effect of different sources and amounts of potassium fertilizers on the yield and quality of apple. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University , Science and Research Branch. Tehran, Iran. [In Persian With English abstract].
Salardini A, Mojtahedi M (1993) Principles of plant nutrition. Vol. I, II. Tehran University Press, Iran. [In Persian with English Abstract].
Savvas D, Manos G, Kotsiras A, Souvaliotis S (2002) Effects of silicon and nutrient induced salinity on yield, flower quality and nutrient uptake of gerbera grown in a closed hydroponic system. Journal of Appllied Botany 76: 153-158.
Wang YT (2007) Potassium nutrition affects on Phalaenopsis growth and flowering. Horticultural Science 42(7): 1563-1567.
Woodson WR, Boodley JW (1982) Influence of potassium on growth, flowering, and chemical composition of greenhouse roses grown in recirculating nutrient solutions. Horticultural Science 17(1): 46-47.