اثر زیست محرک ها بر برخی از ویژگی های بادام (Prunus dulcis Mill.) رقم مامایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران.

چکیده

   امروزه استفاده از فراورده­های زیستی مانند زیست محرک­ها مورد توجه محققین بخش کشاورزی قرار گرفته است. زیست محرک­ها فراورده­هایی بیولوژیک و سازگار با محیط زیست هستند که علاوه بر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه دارای مقادیری اسید­های آمینه آزاد نیز هستند. از خواص کاربردی این گروه از ترکیبات می­توان به ترمیم دادن بافت­های آسیب دیده، تاثیر بر باز و بسته شدن موثر روزنه­های گیاه، تامین مواد آلی مورد نیاز در مرحله گل‎دهی، افزایش باروری و کیفیت محصول، تسریع تشکیل و توسعه برگ­ها اشاره نمود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت­های مختلف و روش­های مختلف کاربرد چهار فراورده زیستی دارای اسیدهای آمینه آزاد (با نام­های تجاری فسنوترن، کادوستیم، آمینول فورته و هیومی فورته) بر برخی ویژگی­های بادام رقم مامایی انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. متغییرهایی که در این آزمایش بررسی شدند عبارتند از: میزان پرولین، میزان قند محلول، میزان عملکرد، درصد وزن مغز به کل دانه (مغز + پوسته چوبی)، درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی و میزان ریزش میوه. نتایج نشان داد که استفاده از زیست محرک­ها باعث افزایش سطح برگ­، افزایش غلظت پرولین داخلی برگ­ها، افزایش تشکیل میوه نهایی، کاهش ریزش میوه و افزایش عملکرد بادام رقم مامایی می­شود. استفاده از این ترکیبات هیچ­گونه تاثیر معنی‎دار بر درصد میوه بستن اولیه، درصد مغز و میزان قند محلول برگ­ها نداشت. هم‎چنین روش مصرف زیست محرک­ها اثر معنی‎داری بر میزان کلروفیل برگ­ها نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biostimulants on some characteristics of almond (Prunus dulcis Mill.) cv. Mamaei

نویسندگان [English]

  • Farshad Sadeghi Ghotbabadi 1
  • Ramin Babadaei Samani 2
  • Masoud Zadehbagheri 1
1 . Assistant professor, College of Agricultural Science, Islamic Azad University,Shiraz Branch, Shiraz, Iran.
2 Assistant professor, Islamic Azad University, Estahban Branch, Estahban, Iran.
چکیده [English]

   Today, use of biological products such as biostimulants were taken into consideration by the agricultural researchers. These products are in consistent with environment and contain nutrients required by the plants and free amino acids. These substances can be effective on recovering of damaged tissues, controlling leaf stomata, preparation of organic materials needed at the flowering by the plant, increase the quality and quantity of yield and accelerate leaf formation and development. This experiment was conducted to determine effects of different concentrations and various application methods of four commercial biostimulants (Fosnutren®, Kadostim®, AminolForte®, HumiForte®) on vegetative and reproductive characteristics of almond cv. Mamaei. The experiment was conducted as factorial based on a randomized complete block design (CRBD) with three replications. Variables such as contents of proline, soluble sugar, yield of fruits, percentage of shelling, percentage of the initial and final fruit sets and fruit drops were measured. Results showed that the use of biostimulant compounds increased leaf area, internal proline content, final fruit formation, decreased fruit drop and incraesed yield of the almond. Application of biostimulants did not significantly affect the initial fruit sets, percentage of shelled kernel and soluble sugar. Aapplication of biostimulants also significantly affected leaf chlorophyll content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biostimulants
  • Proline
  • Soluble sugars
  • yield
  • fruit drop
  • Almond
 Bates LS, Waldran RP, Tear ID (1973) Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant Soil  39: 205-208.
  Castro J, Sotomayor  C (1998) The influence of boron and zinc spray at bloomtime on almond fruit set. Acta Horticulture  470: 402-405.
  Dejong TM (1986) Regulation of photosynthesis in fruit crops. Acta Horticulture  146: 89-95.
  Heuer B (1994) Osmoregulatory role of proline in water and salt stressed plants. In: M Pessarakli (Ed), Handbook of plant and crop stress. Marcel Dekker Pub. New York pp. 363-481.
  Jafari Haghighi B, Yarmahmodi  ZY, Alizadeh O (2011) Evaluation of the effects of biological fertilizers on physiological characteristic and yield and yield components of corn (Zea mays L.) under drought stress. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 5 (2): 189-193.
 Johnson WC, Wear JI (1967) Effect of boron on white clover (Trifolium repens L.) seed production. Agronomy Journal 59: 205-206.  
  Kester DE, Gradziel TM, Micke WC (1994) Identifying pollen incompatibility groups in California almond cultivars. Journal of American Horticultural Science  119:106–109.
  Khanizadeh S, Buszard D, Zarkadas CG  (1992) Effect of crop load on hardiness, protein and amino acids content of apple flower buds at the wintering stage and the beginning of the growth. Journal of Plant Nutrition 15: 2441-2455.
  Kiani SH, Malakouti  MJ (2006) Effects of two year study on the localized placement of fertilizers on the yield of almond. Acta Horticulture 726: 475-480.
  Kochert G (1978) Carbohydrate determination by phenol sulfuric acid method. In: Hellebust J A, Craigie JS (Eds), Handbook of physiological methods. Cambridge. UK: Cambridge University Press, pp. 95-97.
  Modlibowska I (1962) Some factors affecting supercooling of fruit blossoms. Journal of Horticultural Science  37: 249-261.
  Mohammadizade S (2010) The effects of biostimullants on chilling resistance in tomato. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran. [In Persian with English Abstract].
  Orcutt DM, Nilse ET (2000) The physiology of plants under stress, soil and biotic factors. John wiley, New York.
  Proebsting EL, Mills HH (1976) Ethephon increases cold hardiness of sweet cherry. Journal of American Horticultural Science 101(1): 31-33.
  Racsko J, Nagy J, Soltesz M, Nyeki J, Szabo Z (2006) Fruit drop: I. Specific characteristics and varietal properties of fruit drop. International Journal of Horticultural Science 12 (2): 59–67. 
  Raheb R, Golein B, Babakhani B  (2011) Effect of Aminol Forte biostimulant on some biochemical compounds on orange under drought stress. In: Proc. The 2nd National Biology Congress of Reserchers. Tehran, Iran. 404 pp.
  Samani RB, Mostafavi  M , Khalighi A,  Mousavi  A (2006) Effect of different amounts and application times of soybean oil spray on delaying blooming time of almond. Acta Horticulture 726: 471-473.
  Viver M (2000) Efficient use of nitrogen in almonds. Available on-line at: <http://Cekern. Ucdavis.edu/Custom-Program 485/Efficient-use/htp.> on 24 July 2010.
  Weinbaum SA, Kelin I, Broadbent FE, Micke WC, Muraoka TT (1984) Use of isotope nitrogen to demonstrate dependence of mature almond trees on annual uptake of soil nitrogen. Journal of  Plant Nutrition 7: 975-990.
  Yves G, Ranon S, Francois Larher G (2000) Proline accumulation in canola leaf discs subjected to osmotic stress is related to the loss of chlorophylls and to the decrease of mitochondrial activity. Physiology Plantarum 110 (4): 469-476.
  Zeid IM (2008) Effect of arginine and urea on polyamines content and growth of bean under salinity stress. Acta Physiologiea Plantarum 28: 44-49.