پراکنش، سبب شناسی و بیماری زایی آنتراکنوز گردو در ناحیه شمال غرب ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران.

چکیده

     آنتراکنوز گردو شایع­ترین بیماری قارچی گردو در ایران بوده و در سال­های پرباران و خنک، خسارت­ زیادی به این محصول وارد می‎کند. این مطالعه به منظور سبب شناسی و تعیین پراکندگی بیماری در ناحیه شمال غرب کشور به عنوان یکی از قطب­های عمده تولید گردو انجام گردید. در این تحقیق تعداد 75 جدایه از گردوکاری­های 11 استان ناحیه شمال­غرب کشور جداسازی گردید. پریتسیوم­ها از برگ­های ریخته شده استحصال و یا تولید آن‎ها با نگهداری کشت­های خالص به مدت سه ماه در دمای 10 درجه سلسیوس القا شد. براساس مطالعات انجام شده همه جدایه­ها Ophiognomonia leptostylaشناسایی شدند. نتایج نشان داد که اقلیم­هایی که این بیماری در آن‎ها شایع بود، غالباً از نوع سرد و یا معتدل بودند. هیچ یک از جدایه­ها به اقلیم­های گرم و نیمه‎گرم تعلق نداشتند. این بیماری در طیف وسیعی از اقلیم­ها از لحاظ میزان رطوبت مشاهده شد. هم‎چنین 73 درصد جدایه­ها از ارتفاع 2000-1000 متری از سطح دریا به دست آمدند. آزمون بیماری­زایی روی نهال­های گردو نیز حاکی از تنوع بین جدایه­ها از لحاظ شاخص بیماری و زمان تشکیل آسروول­ در برگ بود و این دو ویژگی همبستگی منفی و معنی‎داری با هم داشتند. هم‎چنین گروه­بندی جدایه­ها براساس صفات بیماری­زایی، آن‎ها را در پنج گروه با بیماری­زایی بسیار کم، کم، متوسط، بالا و بسیار بالا قرار داد. شناخت از درجه بیماری­زایی جمعیت قارچی موجود، پس از معرفی ارقام استاندارد گردو و آزمون بیماری­زایی روی آن‎ها، به شناسایی پاتوتیپ­ها خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution, etiology and pathogenicity of walnut anthracnose in northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Soleiman Jamshidi
  • siamak salahi
Scientific Board of Plant Protection Department, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.
چکیده [English]

   Walnut anthracnose is the most prevalent disease in common walnut in Iran and could be very destructive in rainy and cool seasons. The study purpose was specifying etiology and distribution of walnut anthracnose in northwest of Iran as one of the main walnut production poles. Seventy five isolates were isolated from 11 provinces located in northwest region of Iran. Perithecia were obtained from the fallen leaves or induced on growth media for three months at 10oC incubation. According to this study, the only species identified was Ophiognomonia leptostyla. The climates which the disease was incident were mostly cold or moderate. None of the isolates belonged to warm or semi-warm climates. It could be found in a wide range of humidity; also most of them (73%) were obtained in 1000-2000 m altitude. Pathogenicity test on walnut seedlings showed that there was huge variation based on disease index and the day of acervulus formation among isolates. Furthermore, there was a significant negative correlation between the two mentioned pathological characteristics. Isolates clustering based on their pathogenicity showed they were grouped in five categories comprising very low, low, moderate, high and very high in virulence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut black spot
  • Etiology
  • Anthracnose
  • Ophiognomonia leptostyla
Al-Hassan KK (1979) Marssonina juglandis on walnut. FAO Plant Protection Bulletin 27(3): 96.
Babalhavaeji E, Minasian V (2007) Study on biology of Gnomonia leptostyla, the causal agent of walnut anthracnose in Hamedan. Proceedings of 17th Iranian Plant Protection Congress, Bu-Ali Sina University, Hamedan 2: 314 (Abstract).
Anonymous (2011) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAOSTAT. Retrieved on January 22 from http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor.
Anonymous (2011) Crops and animals statistics. Provinces statistics in 2008-9 crop season. Jahad Keshavarzi Ministry of Iran. Retrieved on January 2011 January 22 from http://www.maj.ir/portal/home. [In Persian with English Abstract].
Bakhtiari MH, Arjmandian A (2007) Anthracnose (black spot) of walnut occurrence in Hamedan. Proceedings of 17th Iranian Plant Protection Congress, Tehran University, Karaj, 2: 315 [In Persian with English Abstract].
Behdad E (1991) Iranian plan protection encyclopedia. Yadboud Publication, pp 1604-1605. [In Persian with English Abstract].
Belisario A (2002) Anthracnose. in: Teviordale BL, Michaliides TJ and Pscheidt JW (eds.), Compendium of  nut crop diseases in temperate zones. APS press, USA 77-78.
Belisario A, Scotton M, Santori A, Onofri S (2008) Variability in the Italian population of Gnomonia leptostyla, homothallism and resistance of Juglans species to anthracnose. Forest Pathology 38: 129–145.
Berry FH (1981) Walnut Anthracnose. Forest Insect and Disease Leaflet 85. United States, Department of Agriculture, Forest Service, Northern Area State and Private Forestry.
Black WM, Neely D (1978) Relative resistance of Juglans species and hybrids to walnut anthracnose. Plant diseases of shade tree. University of Nebraska Publication. Lincoln. Pp. 5.
Ershad J (2010) Fungi of Iran. 3rd edition. Iranian Plant Protection Institute Publication. 528 pp. [In Persian with English Abstract].
Irani H, Asadi P, Karimi, MR, Boland Andam J, Khosro F, Rabieifar AR, Khabbaz H (2009) Study of walnut anthracnose in Iran. Proceedings of 17th Iranian Plant Protection Congress, Bu-Ali Sina University, Hamedan. p. 362 (Abstract).
Jafarpour B (1991) Survey on walnut anthracnose in Mashhad. Agricultural Sciences and Industries 4(2): 31-40.
Najafi SA, Imanian HA, Marefat AR,  Etebarian HR and Jafari H (2009) Preliminary study on fungal and bacterial diseaeses of walnut foliage in Zanjan province. Proceedings of 17th Iranian Plant Protection Congress, Bu-Ali Sina University, Hamedan 2: 41 [In Persian with English Abstract].
Radnia H (1997) Fruit stocks. Agriculture Education Publication, 637 pp.
Roquebert MF, Fayret J (1982) Marssoniella juglandis: anamorph of Gnomonia leptostyla. Canadian Journal of Botany, 60(8): 1320-1329.
Sabeti HA (1965) Survey on life climates of Iran. Tehran University Publication, 124 pp. [In Persian with English Abstract].
Sabeti HA (2009) Forests, trees and shrubs of Iran. 3rd edition. Industry and Science University Publication, 886 pp.
Salahi S, Javan-Nikkhah M, Zad J, Hasani, D, Dastjerdi R, Jamhishi S (2007) Distribution and some characteristics of Gnomonia laptostyla isolates on Persian walnut in east Azarbaijan province. Bu-Ali Sina University, Hamedan, 25–28 Aug. 2007. Proceedings of 17th Iranian Plant Protection Congress, p. 361 [In Persian with English Abstract].
Salahi S (2006) Genetic diversity of Gnomonia leptostyla,causal agent of walnut anthracnose using RFLP-PCR and its distribution and overwintering in east Azarbaijan, Iran. M.Sc. Thesis, University of Tehran, Faculty of Agriculture, 71 pp.
Saremi H and Razzaz Hashemi R (2001) Distribution and epidemics of walnut black spot in west of Iran. Proceedings of 14th Iranian Plant Protection Congress, Industrial Isfahan University, Isfahan p. 332. [In Persian with English Abstract].
Saremi H, Razzaz Hashemi R. (2003) Survey on walnut anthracnose in northwest of Iran. Agriculture and Natural Science Journal 9(4):141-152.
Sogonov MV, Castelbury LA, Rossman, AY, Mejia, LC, White JF (2008) Leaf-inhabiting genera of the Gnomoniaceae, Diaporthales. Studies in Mycology 62: 1–79.