بررسی اثر اسید جیبرلیک بر کیفیت گل و زمان گل‌دهی گل مریم Polianthes tuberosa L.

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آراد اسلامی واحد خوراسگان.

2 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

گل مریم از مهم‏ترین گل‌های شاخه بریده در کشور بوده و عوامل متعددی بر کیفیت گل و زمان گل‎دهی آن تأثیر دارد. از جمله مهم‏ترین این عوامل، تنظیم‎کننده‌های رشد به ویژه هورمون اسید جیبرلیک می‎باشد. در این تحقیق به منظور تعیین اثر تنظیم‎کننده اسید جیبرلیک بر زمان گل‎دهی و کیفیت گل، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. برای این منظور پیازهای گل مریم رقم دابل با میانگین پیرامون 7-6 سانتی‎متر تهیه گردید و تیمار هورمونی با غلظت‌های 100، 200، 250،  300  قسمت در میلیون اسید جیبرلیک همراه با شاهد به روش خیساندن پیازها قبل از کاشت و هم‎چنین خیساندن پیازها و محلول‌پاشی جوانه زایشی اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که در کلیه صفات، بین استفاده از هورمون به صورت غوطه‎وری قبل از کاشت با غوطه‎وری همراه با هورمون پاشی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، در صورتی که بین غلظت‏های مختلف هورمون از نظر اغلب صفات اثر معنی‎داری مشاهده شد. مقایسه میانگین تاریخ‌های برداشت نشان داد که در هر دو روش بیشترین تعداد گل برداشت شده پس از سه و چهار هفته از شروع گل‎دهی به دست می‎آید. در مجموع استفاده از غلظت 300  قسمت در میلیون هورمون اسید جیبرلیک فقط به صورت غوطه ور نمودن پیاز قبل از کاشت، اثر قابل توجهی بر تعداد شاخه گل ایجاد شده نشان داد. هم‎چنین مقایسه شاهد و تیمار هورمونی نشان داد که استفاده از این هورمون باعث جلو افتادن زمان گل‎دهی می‌گردد. لذا با توجه به این بررسی، برای تولید گل، پیازچه و هم‎چنین تسریع گل‎دهی، استفاده از غلظت 300 قسمت در میلیون هورمون اسید جیبرلیک  با روش غوطه‌ور نمودن پیاز قبل از کاشت پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eeffects of gibberlic acid on the flower’s quality and flowering date in tuberose (Polianthes tuberosa L.)

نویسندگان [English]

 • Forough Mortezaie Nejad 1
 • nematollah Etemadi 2
1 Assistant Prof., Horticulture Department, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
2 Assistant Prof., Horticulture Department, Industrial University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Tuberose (polianthes tuberosa L.) belongs to agavaceae family and is one of the most important cut flowers.
Various factors are affecting it’s flower quality and flowering date. Among the most important factors, effects of growth regulators, in particular gibberlic acid (GA3) is of vital importance. The current research was performed using a completely randomized block design with three replications to evaluate the effects of GA3  on flower quality and flowering date of tuberose. Double variety tuberose bulbs, ranging from 6 to 7 cm in diameter, were considered for this experiment. The gibberlic acid (GA3) solutions tested were 100, 200, 250 and 300 ppm. The bulbs were either soaked before cultivation or soaked and bud sprouts were sprayed with GA3 solutions at two stages of plant development. Although GA3 application had significant effects on most of the assesed characters, but two methods of GA3 application did not show significant diffirances, whereas significat variations were observed between various GA3  concentrations. Comparing the date of flower harvest indicated that the highest number of flowers were picked up in three to four weeks after flowering initiation for both GA3  application procedures. In general, application of 300 ppm GA3  by soaking the bulbs before cultivation increased   the numbers of flowering shoots as well as preceded the flowering time, significantly. In conclusion, it is suggested that application of 300 ppm GA3  solution, plantation after soaking bulbs, will provoke flowering time and increase number of flowerig shoots that has advantages for the commercial multiplication of tuberose flower.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tuberose
 • Gibberlic acid concentration
 • Flowering date
 • Flower numbers
 1.  Anjum, M. A., Naveed, F., Shakeel, F. and Amin, S. 2001. Effect of some chemicals on keeping quality and vase-life of Tuberose (Polianthes tuberosa L.) cut flowers. Journal of Research Science 12 (1): 1-7.

  1. Arteca, R. N. 1997. Plant growth substances. C.B.S. Publisher. 332 Pp.
  2. Chang, Sh. T. and Chen, W. Sh. 2001. Gibberelins in relation to flowering in Polianthes tuberosa L. Physiologia Plantarum 112: 429- 432.
  3. Dhua, R. S., Ghosh, S. K., Mitra, S. K., Yadav, L. P. and Bose, T. K. 2005. Effect of bulb size, temperature treatment of bulbs and chemicals on growth and flower production in tuberose. Acta Horticulture 205:121-128.
  4. Hassan, A. H. and Agine, E. A. 1979. The effect of chlormequat (CCC) on the growth and flowering of tuberose. Annals of Agricultural Science Mushtohor 11:211-221.
  5. Jana, B. K. and Biswas, S. 1982. Effect of growth regulators on growth and flowering of tuberose. South Indian Horticulture, 30:163-165.
  6. Khobragade, R. I., Damke, M. M. and Jadhao, B. J. 1997. Effect of planting time and spacing on growth, flowering and bulb production of tuberose (c.v. Single).  Acta Horticulture 21(1): 44-47.
  7. Mahanta, P., Paswan, L. and Siddique, A. B. 1998. Effect of bulb size on and flowering of tuberose
   (Polianthes tuberosa L. (c.v. Single). Annuals of Agricultural Research 3 (1): 35-38.
  8. Muchopadhyay, A. and Banker, G. J. 1983. Regulation of growth and flowering  in Polianthes tuberosa L. with gibberelic acid on ethrel spray. Horticulture Science 19: 149-152.

  10. Preti, H., Gohoi, S. and Mazumder, A. 1997. Effect of preplant chemical treatment of  bulbs on growth and flowering of tuberose (Polianthes tuberosa L.) c.v. Single. Annals of Biology 13 (1): 145-149.

  11. Ramaswamy, N., Paulraj, C. and Choockalingam, P. 1979. Studies on the influence of growth regulators on flowering and yield of tuberose (Polianthes tuberosa L.). Annamalai University of Agricultural Research
  7:29-33. (In the physiologyof plant bulb).

  12. Reddy, B. and Singh, K. 1997. Effect of planting bulb size on bulb production in tuberosa cultivar Double.  Journal of Agricultural Sciences 10 (1): 90-92.   

  13. Rudniki, R., Nowak, M. J. and Saniewski, M. 1975. The effect of GA3 on sprouting and flowering  of some tulip cultivars. Scientia Horticulture l4 (4): 387- 397.

  14. Shuo – Tsang, Ch. 2001. Gibberellins in relation to flowering in Polianthes tuberosa L. Physiologia Plantarum 112: 429-432.

  15. Su, W. R., Huang K. L., Chang, P. S. and Chen, W. S. 2001. Improvement of post harvest vase-life and flower bud opening in Polianthes tuberosa using GA and Sucrose. Australian Journal of Experimental Agriculture 41 (8): 1227-1230.