مقایسه تاثیر مواد شیمیایی کنترل کننده جوانه‎های جانبی بر روی عملکرد و کیفیت توتون گرمخانه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، مازندران، ایران

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی، گلستان، ایران.

چکیده

گلزنی توتون و کنترل جوانه های جانبی به گیاه فرصت می دهد که از حداکثر پتانسیل، استفاده  و        برگ‌های آن توسعه یابند که بدنبال آن عملکرد و کیفیت مطلوبی بدست می آید. این مطالعه جهت تعیین بهترین کنترل کننده رشد جوانه جانبی و مناسب ترین مقدار آن انجام شد. این آزمایش در قالب طرح    بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش اجرا شد. تیمارها عبارتند از: پرایم‎پلاس با مقادیر 5/12، 15 و 5/17 میلی لیتر برای هر بوته،  الکل چرب 15 میلی لیتر برای هر بوته، الکل چرب 15 میلی لیتر با پرایم‎پلاس 5/17 میلی لیتر برای هر بوته، گلزنی و بدون محلول‎پاشی ، بدون گل زنی و محلول پاشی. عملکرد برگ عمل آوری شده، تعداد، وزن سبز و خشک جوانه های جانبی هر بوته، قیمت یک کیلوگرم توتون، درآمد محصول در هکتار، درصد قند و نیکوتین، زمان سوزش و قابلیت پرکنی تیمارها اندازه گیری و محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری برای کلیه صفات در سطح 1 درصد وجود داشت، اما خصوصیات کیفی تیمارها تفاوتی دارا نبودند. تیمارهای الکل چرب 15 میلی لیتر با 5/17 میلی لیتر پرایم پلاس برای هر بوته و 5/17 و 15 میلی لیتر پرایم پلاس برای هر بوته با عملکرد خشک برگ 2925 ، 2890 و 2745 کیلوگرم در هکتار و قیمت یک کیلوگرم توتون با 10654، 10418 و 10214 ریال برتر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sucker control chemicals effects on yield and quality of flue-cured tobacco

نویسندگان [English]

  • Reza Mohsenzadeh 1
  • Mohammad Reza Seraji 1
  • Abbas Ali Nourinia 2
1 Researcher of Tirtash ResearchCenter, Behshahr, Mazandaran, Iran.
2 Faculty Member of Agricultural and Natural Resources Research Center of Golestan province, Iran.
چکیده [English]

Tobacco topping and sucker control provides an opportunity for plant to use its maximum potential  for leaf development  and  higher  quality  and  yield  production.  This  study  was  conducted  to  determine  the  best suckercides and optimal amount of them for suckers control. This experiment was performed as a randomized complete block design with seven treatments and four replications in Tirtash Research and Education Center, Mazandaran, Iran. Treatments were prim plus levels (12.5, 15 and 17.5 ml per plant), fatty alcohol 15 ml per plant, fatty alcohol 15 ml with prime plus 17.5 ml per plant, topping and a control (no suckercide, no topped and no suckercide). Cured leaf yield, number of suckers, dry and green weight of suckers per plant, price of one kilogram tobacco and income per hectare, sugar and nicotine percent, burning time and fill capacity were recorded for all treatments. Results of analysis of variance showed significant differences of treatments for the studied traits except for qualitative characteristics. Fatty alcohol 15 ml with prime plus 17.5 ml per plant, prime plus 15 and prime plus 17.5 ml per plant were better treatments with 2925, 2890 and 2745 kg/ha cured leaf yield and 10654, 10418 and 10214 rails price for one kilogram tobacco, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flue-cured tobacco
  • Quality
  • topping
  • sucker
Calvic M, Tursic, I. 1998. The effects of topping and chemical suckers control of flue-cured tobacco at three stages of floral development. Tutun.48:  p. 7-9.
Crafts-Brander S J and Sutton, T G. 1994. Effect of maleic hydrazide on photosynthesis, carbohydrate metabolism, and senescence of burley tobacco (Nicotiana tabacum L.). Field Crop Research, 37: 129-135.
Crafts-Brander SJ, Collins M, Sutton T G and Burton, H R.1994. Effect of maleic hydrazide  concentration on yield and dry matter partitioning in burley tobacco (Nicotiana tabacum L.). Field Crop Research, 37: 121-128.
Dadfar D.1981. Analytical methods for various substances in tobacco  and smoke. Iranian company tobacco. Pp92.
Hodjati M, and Kia N.1981. The effects of chemical suckers control of flue-cured tobacco. Bult.  of Research Tirtash Research and Education Center. 151-158.

Huang S W, Zhou X P, Wang B W, Kai-ming MO,  Xiong X. 2005. Experiments on control effects of tobacco sucker with two type tobacco suckercides. Journal of Hunan Agricultural University. 12: 2-11.

Interlandi G, Tremola M G, Carotenuto, R. 2002. Limited effect of sucker control on yield of Italian style burley tobacco. II Tabacco,10: 31-35.
Long, R S, Jones J L, and Wilkinson, C A. 1990. Chemically topping mammoth cultivars of flue-cured tobacco. Journal Tobacco International. 192:48-50.
Mingwu C, Burton H R, Bush T G, and Crafts-Brander S J. 1995. Effects of application methods and rates maleic hydrazide on the composition of burley tobacco. Tobacco Science. 10: 9-17.
Mohsenzade, R. 2002. Harvesting technology and curing of Tobacco. Tirtash Research and Education Center.
Mesbah, R. 2007. Topping & suckering. Tirtash Research and Education Center.
Tso, T .‍C.1990. Production, physiology and biochemistry of tobacco plant. IDEALS, Inc. Beltsville, Maryland, USA.
Taylor Z G, Fisher L R, Jordan D L, Smith W D, and Wilcut J W. 2008.Management of axillary shoot growth and maleic hydrazide residues with diflufenzopyr in flue-curd tobacco (Nicotiana tabacum). Tobacco Science. 47:13-21.
Zulkifly M.Z, Wanzaki, M.W. 1990.Effects of rates and sucker control chemical combinations on the yield and quality of flue-cured tobacco(Nicotiana tabacum L.). Bul. Spéc. CORESTA , Symposium Kallithea, p.123.
Zamani P. 2010. Agronomy and curing of Tobacco. Beh andishan.