بیان عوامل نسخه برداری MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ریشه در برنج تحت تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زیست‌شناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 استاد گروه زیست شناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران نشانی الکترونیک : * مسول مکاتبات

3 دانشیار مرکز تحقیقات برنج کشور آمل، ایران

4 استادیار گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

10.22034/aej.2015.515854

چکیده

برنج از مهمترین غلات کشورهای آسیایی است. به دلیل محدودیت آب استفاده از ژنوتیپ­های مقاوم به کم آبی و مطالعه سازوکار‌های تحمل به خشکی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش سه رقم برنج ایرانی ندا، آمل3 و سنگ طارم تحت سه تیمار شاهد با سطح آبیاری مطلوب، مقدار آب قابل تبخیر خاک برابر با 1، 5/0 (تنش ملایم) و 2/0 (تنش شدید) در شرایط گلخانه پرورش یافتند. طول ریشه و سطح بیان ژن برخی از عوامل رونویسی شاملMYB3R-2, ZFP252  وAP37 در مرحله رشد رویشی به روش ریل-تایم پی سی آر کمی در این ژنوتیپ­ها مورد مطالعه قرار گرفت. طول ریشه در رقم ندا افزایش معنی­داری در مقایسه با رقم سنگ طارم در تنش خشکی ملایم و شدید نشان داد اما بین ارقام ندا و آمل 3 تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. در تنش خشکی ملایم در رقم ندا افزایش کمتر و معنی داری در سطح بیان ZFP252 , AP37  و MYB3R-2 در مقایسه با رقم سنگ طارم و همچنین افزایش معنی­دار کمتری در سطح بیان ZFP252وAP37 در مقایسه با  رقم آمل 3 مشاهده شد. در وضعیت تنش شدید، رقم ندا افزایش کمتر و معنی­داری در سطح بیان هر سه عامل نسخه­برداریدر مقایسه با رقم سنگ طارم نشان داد. بنابراین، رقم ندا احتمالاً به دلیل طول ریشه بیشتر در شرایط تنش خشکی رقم متحمل­تر و کاندیدی جهت انتخاب علیه تنش خشکی است اما سازوکار­های مختلفی در واکنش به خشکی در سطح بیان ژن­های پاسخ دهنده به این تنش در ارقام مختلف وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of transcription factors expression patterns; ZFP252, MYB3R-2 and AP37 and root length in rice under drought stress

نویسندگان [English]

  • Maryam Akbarpour 1
  • Ramezanali Khavari-Nejad 2
  • Ali Moumeni 3
  • Farzaneh Najafi 4
1 PhD student Department of Biology Science and Research Branch Islamic Azad University Tehran, Iran
2 Professor, Department of Biology Science and Research Branch Islamic Azad University Tehran, Iran
3 Associate Professor Rice Research Institute Amol, Iran
4 Assistant Professor Department of Plant Sciences Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University Tehran, Iran
چکیده [English]

Rice is one of the most important crops in Asian countries, because of limitation in water resources, the studies on plant tolerance mechanisms to drought stress and the use of tolerant genotypes are going to be more considered. In current research, three Iranian rice cultivars named Neda, Amol3, and Sang-tarom with different responses to drought stress were used. The rice seedlings were grown in three treatments including control (Fraction of Transpirable Soil Water=1.0), mild drought stress (FTSW=0.5) and severe drought stress (FTSW=0.2) in glasshouse. The root length and the expression levels of three transcription factors, ZFP252, MYB3R-2 and AP37were investigated in vegetative stage of growth by qRT-PCR. Neda showed significant increase (P<0.05) in root length with compared to Sang-tarom in mild and severe drought stress but there were not any significant differences between Neda and Amol3. Neda had less significant increases (P<0.05) in expression levels of ZFP252, MYB3R-2 and AP37with compared to Sang-tarom in mild drought stress and also less significant increases in expression levels of ZFP252 and AP37 with compared to Amol3.In severe drought stress (FTSW=0.2), Neda showed less significant expression levels of all three transcription factors with compared to Sang-tarom. Neda is probably more tolerant line and also a candidate for selection against drought stress due to longer roots but there are different mechanisms in responses to drought stress in genes expression levels in different rice lines.  mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:major-bidi'>MYB3R-2 در مقایسه با رقم سنگ طارم و همچنین افزایش معنی­دار کمتری در سطح بیان ZFP252وAP37 در مقایسه با  رقم آمل 3 مشاهده شد. در وضعیت تنش شدید، رقم ندا افزایش کمتر و معنی­داری در سطح بیان هر سه عامل نسخه­برداریدر مقایسه با رقم سنگ طارم نشان داد. بنابراین، رقم ندا احتمالاً به دلیل طول ریشه بیشتر در شرایط تنش خشکی رقم متحمل­تر و کاندیدی جهت انتخاب علیه تنش خشکی است اما سازوکار­های مختلفی در واکنش به خشکی در سطح بیان ژن­های پاسخ دهنده به این تنش در ارقام مختلف وجود دارد. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amol3 cultivar
  • drought stress tolerance
  • Neda cultivar
  • Sang-tarom cultivar
  • soil water