اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

10.22034/aej.2015.515941

چکیده

برای تعیین اثر پیش­تیمار اسمزی و آبی بر جوانه­زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت رقم سینگل کراس 704 تحت شرایط تنش شوری و خشکی آزمایشی در تابستان 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار اجرا گردید. بذور  پیش­ تیمار شده ذرت با نیترات پتاسیم (پیش­تیمار اسمزی) و آب مقطر (پیش­تیمار آبی) از نظر شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه­ در شرایط تنش شوری با کلرید سدیم و شرایط خشکی ایجاد شده به وسیله پلی­اتیلن­گلیکول 6000 در پتانسیل­های آبی 0، 2/0-، 4/0-، 6/0- مگاپاسکال در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. بذرها قادر به جوانه­زنی در تمام غلظت­های محلول کلرید­سدیم بودند، اما تنها در پتانسیل اسمزی 6/0- مگاپاسکال جوانه­زنی مشاهده نشد. پیش­تیمار بذر باعث جوانه­زنی بهتر و رشد گیاهچه­ها تحت تنش­های شوری و خشکی ­شد. استفاده از روش پیش­تیمار اسمزی و آبی توانست اثرات منفی تنش­ها را جبران نماید و اثر مثبت بر شاخص­های جوانه­زنی داشت و باعث شد تا جوانه­زنی بذرها سریعتر انجام شود. در کل، اعمال پیش­تیمار برای بهبود جوانه­زنی و استقرار اولیه گیاهچه­ ذرت تحت تنش توصیه می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of halo- and hydropriming on germination and initial growth of corn cv. SC704 under salinity and drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Alyeh Rokhfirooz 1
  • Soleiman Jamshidi 2
  • Naser Mohebbalipour 3
1 Master of Agronomy Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
2 Assistant professor Plant Protection Department Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
3 Assistant professor Department of Plant Breeding Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
چکیده [English]

This study was conducted during thesummer of 2013 in Islamic Azad University, Dezful branch in a completely randomized design with three replications in a factorial base in order to determine the effect of hydro and halopriming pretreatments on germination, early growth and establishment of maize 704 single cross cultivar under salinity and drought conditions. To this end, the corn seeds pretreated with potassium nitrate (halopriming) and distilled water (hydropriming) in terms of germination index and growth of seedlings under salt stress by sodium chloride and drought conditions caused by poly ethylene glycol 6000 in water potentials of 0, -0.2, -0.4 and -0.6 MPa in greenhouse were studied in vitro. Seeds were able to germinate in all concentrations of sodium chloride solution, but germination was not observed only in -0.6 MPa osmotic potential. Pretreatment of seeds caused better seed germination and seedling growth under salinity and drought stresses. The application of hydro and osmotic pretreatments could compensate the negative effects of salinity and drought stresses and had positive effect on germination indices and also caused rapid seed germination. Generally, pretreatment practices are recommended for the improvement of germination and initial establishment of maize seedling. �مام غلظت­های محلول کلرید­سدیم بودند، اما تنها در پتانسیل اسمزی 6/0- مگاپاسکال جوانه­زنی مشاهده نشد. پیش­تیمار بذر باعث جوانه­زنی بهتر و رشد گیاهچه­ها تحت تنش­های شوری و خشکی ­شد. استفاده از روش پیش­تیمار اسمزی و آبی توانست اثرات منفی تنش­ها را جبران نماید و اثر مثبت بر شاخص­های جوانه­زنی داشت و باعث شد تا جوانه­زنی بذرها سریعتر انجام شود. در کل، اعمال پیش­تیمار برای بهبود جوانه­زنی و استقرار اولیه گیاهچه­ ذرت تحت تنش توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solanum melongena
  • tissue culture
  • phytohormones
  • cotyledon explant
  • leaf explant
  • shoot regeneration