اثر کمپوست زباله‌ی شهری در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی واحد شیروان دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه زراعت واحد شیروان ددانشگاه آزاد اسلامی شیروان، ایران

10.22034/aej.2015.515971

چکیده

به منظور بررسی اثرات کود کمپوست زباله‌ی شهری در سطوح مختلف آبیاری و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ آزمایشی در مزرعه‌ی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در سال زراعی 93-1392 به صورت کرت خرد شده و در قالب  طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی آبیاری شامل یک نوبت آبیاری همزمان با کشت، دو نوبت آبیاری همزمان با کشت و ساقه دهی، سه نوبت آبیاری همزمان با کشت، ساقه­دهی و گلدهی و فاکتور فرعی کود بود که شامل 5، 10، 15 و 20 تن در هکتار کمپوست زباله‌ی شهری و 200 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته که معادل 8/96 سانتی‌متر بود در تیمار دو نوبت آبیاری و استفاده از 15 تن در هکتار کمپوست زباله‌ی شهری مشاهده شد که در مقایسه با کود شیمیایی اوره 14% افزایش داشت. بیشترین تعداد قوزه در بوته در تیمار دو نوبت آبیاری و با مصرف 5 تن در هکتار کمپوست زباله‌ی شهری تولید شد که 20% در مقایسه با کود شیمیایی اوره بیشتر بود. بیشترین عملکرد دانه نیز متعلق به تیمار دو نوبت آبیاری در مراحل کشت و ساقه­دهی با مصرف 5 تن در هکتار کمپوست زباله‌ی شهری بود که در مقایسه با کود شیمیایی 24% افزایش داشت. بنابراین، برای زراعت گلرنگ دو نوبت آبیاری در زمان کاشت و ساقه­دهی با مصرف 5 تن در هکتار کمپوست زباله‌ی شهری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of solid waste compost and urea fertilizer on yield and yield components of safflower

نویسندگان [English]

  • Samaneh Mehrafarid 1
  • Seyed Morteza Azimzadeh 2
1 Master student of Agroecology Islamic Azad University Shirvan Branch
2 Assistant Professor of Agronomy Department Islamic Azad University Shirvan Branch Shirvan
چکیده [English]

This study was conducted in Islamic Azad University, Shirvan branch during the growing year in 2012-2013 to determine the effect of solid waste compostand urea fertilizer in different levels of irrigation on yield and yield components of safflower. The solid waste compost treatments consisted of 5, 10, 15 and 20 t/h and urea fertilizer at the rate of 200 kg/h. Irrigation treatments consist of irrigation at planting, at planting + stem elongation and at planting+ stem elongation + flowering. The experiment was conducted in split plot based on randomized complete block design with three replications. Irrigation and fertilizer treatments were conducted in main plot and sub-plot, respectively. The highest plant height that was equal with 96.8 cm observed in application of 15 t/h solid waste compost with irrigation at planting+ stem elongation stages, that 14% was more than urea fertilizer treatment. The highest number of capitol per plant observed in two irrigation at planting+ stem elongation with application of 5 t/h solid waste compost that was 20% more than urea fertilizer treatment. The highest seed yield belonged to application of 5 t/h solid waste compost with two irrigation at planting + stem elongation stages that was 14% more than urea fertilizer treatment. Therefore according to results of this experiment two irrigation at planting and stem elongation stages and application of 5 t/h solid waste compost are advisable for safflower suitable seed yield production.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation
  • o organic production
  • solid waste compost
  • Sustainable agriculture
  • Urea fertilizer