بهبود عملکرد گیاه دارویی گل همیشه بهار با مهار به موقع سلمه تره در شرایط مزرعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

10.22034/aej.2015.516024

چکیده

چکیده   به­منظور مطالعه تأثیر تداخل سلمه­تره بر عملکرد گل همیشه­بهار آزمایشی فاکتوریل در سال 1393 در ­دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار و با دو فاکتور تراکم­ سلمه­تره شامل صفر، 2، 4، 6 و 8 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان ­نسبی ‌سبزشدن­ آن شامل همزمان، 10، 20 و 30 روز بعد از گل همیشه­بهار اجرا شد. نتایج نشان داد که زمان تا ظهور دوازدهمین برگ در گل همیشه­بهار در دو سطح تراکم 8-6 بوته در هر متر از ردیف 3/5 روز به تأخیر افتاد. در تیمار تراکم دو بوته سلمه­تره شاخص سطح برگ گل همیشه­بهار برابر با شاهد بود. اثر زمان ­سبز­شدن علف هرز بر زیست توده بیشتر از تراکم آن بود. به ازای افزایش هر واحد تراکم سلمه‌تره و نیز هر روز زودتر سبز شدن آن، از زیست توده گیاه زراعی به ترتیب حدود 3/6 و 5/1 گرم در متر مربع کاسته شد. شدت تأثیر رقابت علف هرز بر عملکرد اقتصادی بیشتر از زیست توده بود. سلمه­تره بیشتر در تراکم­های چهار بوته و بالاتر از آن توانست روی عملکرد تأثیر گذار باشد. با در نظر گرفتن 5% کاهش مجاز عملکرد آستانه خسارت اقتصادی سلمه­تره در مزرعه گل همیشه­بهار از موقعی شروع می شود که حداقل دو بوته سلمه­تره از روز دهم پس از سبز­شدن همیشه­بهار در مزرعه ظاهر شده و تا انتهای فصل رشد با گیاه زراعی رقابت کند. توصیه می­شود در صورت سبز­شدن حداقل دو بوته سلمه­تره در هر متر از ردیف در زمان قبل از روز دهم سبز­شدن همیشه­بهار نسبت به مهار آن اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of marigold (Calendula officinalis) yield with better control of lambsquarters (Chenopodiun album) in field condition

نویسندگان [English]

  • Bahram Mirshekari 1
  • Reza Siyami 2
1 Associate Professor Department of Agronomy and Plant Breeding Tabriz Branch Islamic Azad University Tabriz, Iran
2 Young Researchers and Elite Club Tabriz Branch Islamic Azad University Tabriz, Iran
چکیده [English]

In order to study interferential effect of lambsquarters (Chenopodiun album) on some of physiological traits and yield of marigold (Calendula officinalis), a factorial experiment was conducted in Islamic Azad University, Tabriz, Iran, based on randomized complete block design in three replications during 2014. Studied factors were weed densities (0, 2, 4, 6 and 8 plants per meter row) and its relative emergence times (along with crop, 10, 20 and 30 days after crop). Results indicated that in plots with 6-8 weed plants per meter row time to 12th leaf appearance in marigold delayed 5.3 days. In plots with only 2 weed plants, crop LAI value was similar to the control. Weed emergence time was more effective than its density on biomass. Crop biomass reduced 6.3 and 1.5 g m-2 per one weed plant increasing in meter row and one day earlier weed emergence, respectively. Weed competition had more negative effect on crop flower yield than its biomass. Lambsquarters could decrease crop yield when it was emerged with more than 4 plants per meter row. With considering of 5% permissible yield loss of marigold in competition with lambsquarters, its economic loss threshold determined when at least 2 weed plants per meter rowemerged 10 days after marigold and compete along with crop until late growth season. It was recommended to controlling of lambsquarters while at least to weed plants per meter row of marigold emerged before 10th day of emergence.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • Density
  • Interference
  • permissible yield loss
  • weed