واکنش ارقام مختلف لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی در منطقه میانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران

3 کارشناس ارشد شناسایی و مدیریت علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران نشانی الکترونیک :

10.22034/aej.2015.520448

چکیده

به منظور مطالعه­ی واکنش رقم­های لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در قالب طرح کرت­های خرد شده بر پایه­ی بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. شرایط تنش خشکی شامل دو دور آبیاری شامل دور آبیاری 5 روز و دور آبیاری 10 روز به عنوان کرت­های اصلی و پنج رقم لوبیا سفید شامل مرمر، یاس، صدف، دانشکده و 11805 به عنوان کرت­های فرعی انتخاب گردیدند. شرایط آبیاری محدود موجب کاهش معنی­دار در اکثر صفات مورد بررسی گردید و عملکرد تمامی رقم­های مورد بررسی کاهش معنی­داری یافت. بین ارقام مورد مطالعه، رقم­های صدف، دانشکده و 11805 دارای بیشترین عملکرد بودند و به عنوان رقم­های مقاوم به تنش شناخته شدند. شاخص­های حساسیت به تنش، میانگین هندسی بهره وری و شاخص تحمل تنش در شرایط آبیاری بهینه و محدود همبستگی مثبت و
معنی­داری با عملکرد داشتند، بنابراین رقم­هایی که میزان بالای شاخص­های میانگین هندسی بهره وری و شاخص تحمل تنش و مقدار کمتر شاخص حساسیت به تنش را دارا بودند به عنوان رقم­های متحمل به آبیاری محدود شناخته شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reaction of different white bean cultivars under drought stress condition in Miyaneh region

نویسندگان [English]

  • Jalil Ajalli 1
  • Ali Faramarzi 2
  • Roozbeh Mardan 3
1 Faculty Members of Agriculture Faculty Department of Agronomy and Plant Breeding Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
3 Master of weed sciences Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
چکیده [English]

This study was conducted in a split plot based on a completely randomized block design with three replications in Research Farm of Islamic Azad University to investigate the reaction of white bean cultivars under drought stress condition. Drought stress condition consisted of two irrigation intervals including 5 and 10 days as the main plots and five cultivars of white beans including Marmar, Yas, Sadaf, Daneshkadeh and 11805 were placed in subplots. Limited irrigation condition caused significant reduction in most of the studied traits and the yield of all studied cultivars decreased significantly. Among the studied cultivars, Sadaf, Daneshkadeh, and 11805 had the highest yield and were identified as the cultivars susceptible to stress. There was a positive and significant correlation between the indices of stress susceptibility, geometric mean productivity and stress tolerance index under optimum and limited irrigation and their yield. Therefore, cultivars with high geometric mean productivity and stress tolerance index and low stress susceptibility index were identified as cultivars tolerant to limited irrigation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • o Daneshkadeh cultivar
  • o drough tolerance
  • o Marmar cultivar
  • o Sadaf cultivar
  • o water stress
  • o Yas cultivar