اثر تاریخ کاشت و تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان در منطقه زهک سیستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زراعت واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، ایران

10.22034/aej.2016.520859

چکیده

به منظور تعیین اثر تاریخ کاشت و تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی رقم آذرگل آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان زهک سیستان به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در سه سطح 25 اسفند، 5 و 16 فروردین و عامل فرعی شامل قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی در چهار سطح شاهد (آبیاری معمولی)، قطع آبیاری در مرحله غنچه­دهی، قطع آبیاری در مرحله 50% گلدهی، قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و قطع آبیاری بر هیچ یک از صفات اندازه­گیری شده معنی­دار نبود. اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد دانه، درصد روغن، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، از نظر آماری در سطح احتمال 1% معنی­دار بود. کمترین مقدار اندازه گیری شده از قطر طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه از تاریخ کاشت سوم به دست آمد. قطع آبیاری تاثیر منفی بر عملکرد دانه و درصد روغن داشت. توصیه می شود با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، بهترین تاریخ کاشت برای حصول بیشترین عملکرد دانه به ترتیب 25 اسفند و 5 فروردین است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planting date and water deficit on qualitative and quantitative traits of Sunflower in Sistan, Iran

نویسنده [English]

  • Hamidreza Mobasser
Assistant professor Faculty of Agriculture Zahedan Branch Islamic Azad University Zahedan, Iran
چکیده [English]

Effects of sowing date and water deficit were studied at different reproductive growth stages on some qualitative and quantitative characteristics of sunflower cv. Azargol in Sistan, Iran. The experiment was carried out using a split plot experiment based on a completely randomized block design with three replications at the Research Station of Zahak in 2010. There were three levels of sowing times (2010/03/15, 2010/03/24, 2010/04/04) as main-plots, and irrigation levels (normal irrigation, water withhold at budding stage, 50% in flowering and grain filling stages) as sub-plots. The interaction between planting date and water withhold on all traits were not significant. The effect of water withholding different growth stages on grain yield, oil content, grain number, grain weight, were statistically significant at the 1% probability level. No significant difference was observed among treatments in water withhold and oil yield. The effect of planting date on head diameter, grain number and grain weight was significant at 5% level so that the lowest value measurement of head diameter, grain number and grain weight was the third planting date. Withholding irrigation had a negative impact on grain yield and oil percentage. According to the result of the research, 15 and 24 March would be recommended as proper planting date in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • o Azargol cultivar
  • o irrigation cutting off
  • o early cropping
  • o late planting
  • o water deficit