اثر اسانس زیره سبز، اسیدیته، سطح تلقیح و دمای نگهداری بر رشد باکتری Xanthomonas campestris

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

10.22034/aej.2015.520861

چکیده

باکتری­های جنس زانتوموناس از عوامل بیماریزای محصولات زراعی بوده که باعث فساد پس از برداشت می­شوند. خسارت اقتصادی محصولات کشاورزی در نتیجه گسترش سریع باکتری تحت شرایط مطلوب، عدم جوانه­زنی بذر آلوده، مرگ گیاهچه و انسداد آوندی در گیاه بالغ رخ می­دهد. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل با چهار غلظت اسانس زیره سبز (۰، ۰/۲، ۰/۴ و ۰/۸%)، سه سطح اسیدیته (۵، ۶ و ۷)، دو سطح تلقیح باکتری (۱۰۳ و ۱۰۵ سلول باکتری در میلی­لیتر) و دو دما (۲۶ و ۲۸ درجه سلسیوس) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. رشد یا عدم رشد باکتری براساس کدورت قابل مشاهده طی 30 روز قرائت و ثبت گردید. حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی اسانس بترتیب معادل ۱ و ۲٪ تعیین گردید. مطابق نتایج آنالیز اسانس پی- کومینالدئید ماده اصلی تشکیل دهنده اسانس با ۳۰/۵٪ بود. عصاره زیره سبز دارای اثر ضد میکروبی بود. همچنین اسیدیته محیط کشت از عوامل موثر بر رشد باکتری بود. با افزایش اسیدیته، فاصله زمانی تلقیح تا رسیدن به رشد باکتری کاهش و سرعت رشد باکتری افزایش و در نتیجه دوره بازدارندگی رشد باکتری کاهش یافت. اثرات متقابل بین تیمارهای غلظت اسانس زیره سبز، اسیدیته محیط کشت، دما و دز تلقیح باکتری معنی­دار بود. در مجموع، از عصاره زیره سبز به عنوان ترکیبی موثر علیه باکتری زانتوموناس کمپستریس می­توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Cuminum cyminum, acidity, temperature and inoculums’ level on the growth of Xanthomonas campestris

نویسندگان [English]

  • Nazanin Miri 1
  • Roya Rezaeian-Doloei 2
  • Reza Sadrabadi Haghigh 3
1 Master of seed science and technology Department of Agronomy and Plant Breeding Mashhad Branch Islamic Azad University Mashhad, Iran
2 Assistant professor Department of Agronomy and Plant Breeding Mashhad Branch Islamic Azad University Mashhad, Iran
3 Assistant professor and professor Department of Agronomy and Plant Breeding Mashhad Branch Islamic Azad University Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Xanthomonas genus is one of the most important groups of plant pathogenic bacteria that cause post-harvest spoilage. Substantial crop losses may result from the rapid spread of the bacteria under favorable conditions, lack of seed germination, seedling death and vascular obstruction of plant. The aim of this study was to investigate the combined effects of different concentrations of Cuminum cyminum essential oil (EO; including 0, 0.2, 0.4 and 0.8%), three levels of acidity (5, 6 and 7), two inoculums’ level (103 and 105 CFU/ml) and two incubation temperatures (26 and 28˚C) on the growth of X. campestris in the nutrient broth medium in a completely randomized design with three replications. Growth was monitored by visible turbidity during a 30-day period. The minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of EO against X. campestris was 1 and 2% respectively. According to the results, P-cuminaldehyde was the main component, with a content of 30.5%. The statistical analysis of data showed that the maximum time to detection of bacteria (19 days) in the concentrations of 0.8% EO, pH of 5, the inoculum level of 103 CFU/ml and incubation temperature of 26˚C and the minimum time to detection (16 hours) in the inoculums level of 105 CFU/ml, pH of 7, 28 ˚C and no EO was observed. In addition to the concentration of Cuminum cyminum EO as an antimicrobial agent, acidity of medium is also considered the factors influencing the growth of X. campestris. By decreasing the pH, the time-to-detection of bacteria was increased. In conclusion, using a combination of different factors can inhibit the growth of bacteria, significantly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • o Cuminum cyminum
  • o minimum inhibitory concentration
  • o minimum bactericidal concentration
  • o antibacterial effect
  • o time-to-detection