اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه‌ دارویی پنیرکMalva silvestris L.

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران

10.22034/aej.2015.520865

چکیده

پنیرک جزو گیاهان دارویی ارزشمندی است که از گل‌ها و برگ‌های آن در بسیاری از کتاب­های مرجع داروشناسی به عنوان گیاه دارویی یاد شده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد پنیرک در قالب طرح کاملاً تصادفی، به صورت گلدانی انجام گرفت. تیمارها شامل پنج سطح ورمی‌کمپوست (صفر، 5، 10، 15و 20 گرم در کیلوگرم خاک) در سه تکرار انجام گرفت. در بیشتر صفات مورد ارزیابی شامل قطر یقه، وزن تر و خشک دم­برگ، عرض گستردگی ریشه، تعداد برگ، قطر تاج پوشش، طول دم­برگ، وزن خشک بوته، وزن تر و خشک ریشه، طول و عرض برگ، ورمی کمپوست 15 گرم در کیلوگرم خاک بیشترین اثر افزایشی را نشان داد ولی تیمار ورمی کمپوست 20 گرم در کیلوگرم خاک بر وزن تر برگ اثر بهتری داشت. در وزن تر بوته نیز، تیمارهای 15 و 20 گرم در کیلوگرم خاک ورمی­کمپوست در بالاترین سطح آماری قرار گرفتند احتمالاً اثر مثبت ورمی­کمپوست به سبب داشتن ویژگی‌های ساختاری و دارا ‌بودن مواد‌ مغذی باشد که توانسته است خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک را بهبود بخشیده و تاثیر مطلوبی بر رشد و نمو گیاه پنیرک داشته باشد و استفاده از کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی می­تواند در کشت و پرورش گیاهان دارویی که توصیه کمتری برای مصرف مواد شیمیایی می­شود، تأثیر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of vermicompost on morphological traits and yield components of mallow (Malva silvestris L.)

نویسندگان [English]

  • Hassan Nourafcan
  • Mahtab Pouyanfar
  • Zahra Mahmoudirad
Department of Horticulture College of Agriculture Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
چکیده [English]

Mallow (Malva silvestris L.) is a valuable medicinal plant which its flower and leaf are mentioned in many pharmacopoeias as drugs with therapeutic properties. The study was conducted based on a completely randomized design with three replications to evaluate the effect vermicompost different rates on morphological characteristics and yield components of mallow in pot conditions in 2014. Treatments were five rates of vermicompost (0, 5, 10, 15 and 20 g/kg). In most of traits such as crown diameter, petiole fresh and dry weight, the root spread width, leaf number, canopy diameter, petiole length, plant dry weight, root fresh and dry weight, leaf width and length vermicompost 15 g/kg showed the greatest increment. However, application of vermicompost in 20 g/kg had better effect on leaf fresh weight. In plant fresh weight, vermicompost 15 and 20 g/kg had better effect. Vermicompost positive effect might be due to the structural characteristics and the presence of nutrients which could improve soil physicochemical properties and a positive effect on mallow growth. Using of sole bio-fertilizers or in combination with chemical fertilizers could have positive effect in medicinal plants cultivation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • o growth index
  • o growth medium
  • o nutrients
  • o organic culture
  • o organic fertilizers