اثر پیش‌تیمار بذر با جیبرلیک و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران، ایران

2 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران، ایران

10.22034/aej.2016.521052

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین اثر پیش­تیمار هورمونی بر بهبود جوانه‌زنی بذور گلرنگ در شرایط تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد. بذور گلرنگ با غلظت­های 0 و 3% آبسیزیک اسید و 0، 150 و 500 قسمت در میلیون جبرلیک اسید پیش­تیمار شده و سپس تحت تنش 0، 3، 6، 9 و 12 دسی­زیمنس بر متر شوری تحت شرایط نمک طبیعی دریاچه قم قرار گرفته و شاخص­های جوانه­زنی اندازه­گیری شدند. تیمار بذرها با جیبرلیک و آبسیزیک اسید اثرات ناشی از تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه را نسبتاً کاهش داده و سبب بهبود جوانه‌زنی و رشد اولیه آن در پتانسیل آبی پایین شدند و جیبرلیک اسید مؤثرتر از آبسیزیک اسید بود. پیش تیمار ترکیبی جیبرلیک اسید با غلظت 500 قسمت در میلیون و آبسیزیک اسید 3% بیش‌ترین تأثیر را بر درصد جوانه‌زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه نشان داد ولی میانگین مدت زمان جوانه زنی را کاهش داد. پیش تیمارهای ترکیبی جیبرلیک اسید 500 قسمت در میلیون و آبسیزیک اسید 3% تحت شرایط تنش شوری همراه با افزایش جذب آب در گیاه از اثرات منفی تنش شوری کاسته، در نتیجه موجب بهبود درصد جوانه‌زنی، طول و وزن خشک گیاهچه و بنیه طولی و وزنی گیاهچه می‌گردد. در مجموع، پرایمینگ بذور با پیش تیمار ترکیبی، مقاومت بذرها را به تنش آبی افزایش می‌دهد، بنابراین گیاهچه‌هایی با بنیه قوی و درصد جوانه‌زنی بالا تولید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of safflower seeds priming with abscisic and gibberellic acid on germination indices in salinity stress condition

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sadat Esanejad 1
  • Heshmat Omidi 2
  • Arezoo Paraver 1
1 Master of Agronomy Agriculture Faculty Shahed University Tehran, Iran
2 Associate professor of Agronomy Department Agriculture Faculty Shahed University Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to determine the effect of hormonal priming to improve seed germination and initial growth of safflower seeds under salt stress. The experiment was done using factorial experiment based on completely randomized design in three repetitions in Seed Technology Laboratory of Shahed University. Safflower seeds primed with 3% abscisic acid and 150 and 500 ppm of gibberellic acid then were placed under salinity stress condition of the natural salt of Qom lake (0, 3, 6, 9 and 12 dS.m -1). The germination indicies were measured. Priming seeds with gibberellic and abscisic acid relatively reduced the effect of salinity on seed germination and seedling growth and improved the germination and initial growth in low water potential condition. Gibberllic acid was more effective than abscisic acid. Priming with combination of 500 ppm gibberellic acid and 3% abscisic acid % combination had the greatest effect on germination percent, seedling length and seedling dry matter. Howerer, priming decreased the mean germination time. Priming with 500 ppm gibberellic acid and 3% abscisic acid combination under salinity conditions reduced the negative effects of salinity by increasing the water uptake in the plant, resulted in improvement of germination percentage, seedling length and seedling dry matter and length and weight vigor indecies. On the whole, priming of safflower seeds with combined priming increased the seeds resistance to the drought stress, therefore the seedlings with strong vigor and high germination percentage were produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • o combined priming
  • o hormonal priming
  • o seed priming
  • o water deficit stress
  • o water potential