اثر چند روش خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی رقم سانته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تاکستان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، ایران

2 واحد تاکستان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تاکستان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، ایران

10.22034/aej.2016.523506

چکیده

 کاهش عملیات خاک­ورزی می­تواند سبب صرفه­جویی در زمان، کاهش هزینه، کاهش نیروی کارگری، کاهش مصرف انرژی و کم کردن تردد ماشین­ها شود. بنابراین ادوات خاک­ورزی باید به گونه­ای انتخاب شوند که ضمن مصرف حداقل انرژی، شرایط مناسب جهت جوانه­زنی و رشد ریشه را در حد مطلوب فراهم آورند. در این راستا به منظور تعیین اثر روش­های مختلف خاک­ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب­زمینی رقم سانته، پژوهشی در سال زراعی 1393-1392 در شهرستان شهرکرد انجام شد. آزمایش­ها در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شخم با گاوآهن برگردان­دار+ دیسک+ پنجه غازی+ لولر (روش مرسوم)، شخم با گاوآهن قلمی+ دو بار دیسک، شخم با گاوآهن برگردان­دار+ دو بار کولتیواتور، و زیرشکن + دیسک سنگین بود. اثر روش­های مختلف خاک­ورزی بر میزان برگردان کردن خاک، زمان رسیدگی مرفولوژیکی، تعداد غده در واحد سطح و عملکرد محصول، در سطح 1% معنی­دار بود. شخم با گاوآهن برگردان­دار(روش مرسوم) بیشترین تعداد غده در واحد سطح و شخم با گاوآهن قلمی+ دوبار دیسک بیشترین میزان عملکرد محصول را داشت. بین تیمارهای مختلف خاک­ورزی از نظر درصد غده­های ریز و درشت اختلاف معنی­دار وجود داشت. در نهایت، شخم با گاوآهن قلمی+ دوبار دیسک در کشت سیب­زمینی رقم سانته پیشنهاد ­می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of several tillage methods on yield and yield components of potato cv. Sante

نویسندگان [English]

 • Mohammad Gholami 1
 • Saeb Tabrizi Namini 2
 • Mehrdad Salimi Beni 3
 • Amirhossein Ahmad Beyki 4
1 and Amirhossein Ahmad Beyki Young Researchers and Elite Club Takestan Branch Islamic Azad University
2 Takestan Branch Islamic Azad University
3 Young Researchers and Elite Club Science and Research Branch Islamic Azad University Tehran, Iran
4 Young Researchers and Elite Club Takestan Branch Islamic Azad University Takestan, Iran
چکیده [English]

Decrease of tillage operations causes time economy, decrease of cost, workers, energy consumption and cars traffic. Therefore, tillage implements should be selected in a way that consumes minimum energy providing suitable condition for budding and root growth. In this regard, aiming to determine the effect of different tillage methods on yield and yield components of potato cv Sante, a research has carried out done in 2013-2014 in Shahrekord country. Experiments were in the design of complete randomized block with three repetitions. Treatments included moldboard plow + disk + sweep cultivator + leveler (as in conventional method), chisel plow + twice discs, moldboard plow +twice cultivator, and subsoiler + heavy disc. Effect of different tillage methods had significant effects on soil return, date of tuber formation, number of tuber in surface unit and performance of the product at 1%probability level. Moldboard plow had maximum numbers of tuber and performance of the product in chisel plow + twice discs treatment had maximum yield. There was a significant difference among different tillage treatments in respect of micro and macro tubers percentage. Chisel plow + twice discs treatment suggested in planting potato cv Sante.

 1. References

  1. Anonymous (1995) RNAM Test Codes & Procedures for Farm Machinery. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Bangkok. 468 pp
  2. Asghari Mydani J (2002) Study of effect of different tillage methods and planter implements on yield components of safflower in dry farming condition. Dryland Agricultural Research Institute 81. 278 pp. [in Persian with English abstract]

    


    

   References

   1. Anonymous (1995) RNAM Test Codes & Procedures for Farm Machinery. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Bangkok. 468 pp
   2. Asghari Mydani J (2002) Study of effect of different tillage methods and planter implements on yield components of safflower in dry farming condition. Dryland Agricultural Research Institute 81. 278 pp. [in Persian with English abstract]
   3. Bdalikova B, Hruby J (2006) Influence of minimum soil tillage on development of soil structure. Advances in Geo ecology 39: 430-435.
   4. Boliglowa E, Glenm K (2003) Yielding and quality of potato tubers depending on the kind of organic fertilization and tillage method. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 6(1): 43-51.
   5. Gholami M, Syfzadeh S, Hanifi M, Rashidi M (2010) Effect of different tillage methods on energy indexes and yield components of safflower. Modern Science of Sustainable Agriculture Journal 6(20): 67-76. [in Persian with English abstract]
   6. Gholami M, Bahrebar J, Rashidi M (2012) Effect of different tillage methods on yield and yield components of canola. Modern Science of Sustainable Agriculture Journal 8(2): 37-43. [in Persian with English abstract]
   7. Ino M (1991) Effect of deep tillage on growth and yield of sweet potato. Bulletin of the Chiba Prefectural. Agricultural Experiment Station 32: 81-89.
   8. Khosh-khui M, Shaybany B, Rouhani I, Tafazoli E (2007) Principles of horticultural science. Shiraz University Publication. 405 pp.
   9. Omidi H, Tahmasebi Z, Ghalavand A, Modarres Sanavi S (2005) Evaluation of tillage systems and row distances on grain yield and content in two canola cultivars. Journal of Iranian Farming Sciences 7 (2): 97-111. [in Persian with English abstract]
   10. Rodi D, Rahmanpour S, Javidfar F (2003) Canola farming. Seed and Plant Improvement Institute. 185 pp. [in Persian with English abstract]
   11. Sadeghnezade H and Eslami K (2007) Comparison of wheat yield under different tillage methods. Journal of Agricultural Science 12(1): 103-112. [in Persian with English abstract]
   12. Wright D, Bishop J, Harvey O (1997) Potato preplan tillage practices. Vegetable Research and Information Center. Division of Agricultural Sciences University of California. 2 pp.
  3. Bdalikova B, Hruby J (2006) Influence of minimum soil tillage on development of soil structure. Advances in Geo ecology 39: 430-435.
  4. Boliglowa E, Glenm K (2003) Yielding and quality of potato tubers depending on the kind of organic fertilization and tillage method. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 6(1): 43-51.
  5. Gholami M, Syfzadeh S, Hanifi M, Rashidi M (2010) Effect of different tillage methods on energy indexes and yield components of safflower. Modern Science of Sustainable Agriculture Journal 6(20): 67-76. [in Persian with English abstract]
  6. Gholami M, Bahrebar J, Rashidi M (2012) Effect of different tillage methods on yield and yield components of canola. Modern Science of Sustainable Agriculture Journal 8(2): 37-43. [in Persian with English abstract]
  7. Ino M (1991) Effect of deep tillage on growth and yield of sweet potato. Bulletin of the Chiba Prefectural. Agricultural Experiment Station 32: 81-89.
  8. Khosh-khui M, Shaybany B, Rouhani I, Tafazoli E (2007) Principles of horticultural science. Shiraz University Publication. 405 pp.
  9. Omidi H, Tahmasebi Z, Ghalavand A, Modarres Sanavi S (2005) Evaluation of tillage systems and row distances on grain yield and content in two canola cultivars. Journal of Iranian Farming Sciences 7 (2): 97-111. [in Persian with English abstract]
  10. Rodi D, Rahmanpour S, Javidfar F (2003) Canola farming. Seed and Plant Improvement Institute. 185 pp. [in Persian with English abstract]
  11. Sadeghnezade H and Eslami K (2007) Comparison of wheat yield under different tillage methods. Journal of Agricultural Science 12(1): 103-112. [in Persian with English abstract]
  12. Wright D, Bishop J, Harvey O (1997) Potato preplan tillage practices. Vegetable Research and Information Center. Division of Agricultural Sciences University of California. 2 pp.