اثر محلول‌پاشی چای ‌ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران

2 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران

10.22034/aej.2016.524407

چکیده

چکیده    به‌دلیل اهمیت کشت گیاهان دارویی به‌روش ارگانیک و مزایای استفاده از کودهای بیولوژیک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به‌صورت گلدانی با محلول‌پاشی چای کمپوست سه بار به فاصله زمانی 10 روزه با رقت­های حجمی صفر، 25، 50، 100% محلول آبی ورمی‌کمپوست و بدون محلول­پاشی به اجرا در آمد. دو هفته بعد از آخرین
محلول­پاشی، قطر سایه‌انداز، ارتفاع بوته، قطر یقه، طول ریشه، تعداد گره ساقه، فاصله اولین گره از یقه، تعداد برگ، طول و عرض بزرگ­ترین برگ، وزن تر و خشک برگ، ساقه، ریشه و وزن تر و خشک گیاه اندازه­گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد با افزایش رقت چای
ورمی­کمپوست در محلول­های مصرفی، شاخص­های رشدی افزایش می­یابد به‌طوری‌که تیمار 50% بیشترین مقدار ارتفاع بوته، تعداد برگ و وزن خشک گیاه را نشان داد و بیشترین مقدار طول ریشه، طول و عرض بزرگ­ترین برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه در تیمار 100% حجمی به‌دست آمد. احتمالاً اثر مثبت چای ورمی­کمپوست روی شاخص­های رشدی به قابلیت جذب نیتروژن توسط گیاه و یا اثر هورمون‌های رشد حاصل از فعالیت کرم‌خاکی در چای ورمی‌کمپوست مربوط باشد. با توجه به سرعت انتقال عناصر غذایی از سطح برگ‌ها به اندام‌های مختلف گیاه، محلول­پاشی کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی می­تواند در کشت و پرورش گیاهان دارویی که توصیه کمتری برای مصرف مواد شیمیایی می­شود، تأثیر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of foliar application of vermicompost tea on morphological traits of Jimsonweed (Datura stramonium L.)

نویسندگان [English]

  • Hassan Nourafcan 1
  • Zahra Mahmoudirad 2
  • Mahtab Pouyanfar 2
1 Research Center of Medicinal Plant and organic products Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
2 Department of Horticulture College of Agriculture Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
چکیده [English]

Because of the importance of medicinal plants cultivation with organic manner and the advantages of biological fertilizers, the experiment was conducted based on completely randomized design with three replications in pot condition using three times at 10 days interval with foliar application of concentrations of 25, 50 and 100% vermicompost tea. Two weeks after the last spraying, canopy diameter, plant height, crown diameter, root length, node number, distance between the first node from the crown, leaf number, leaf length, leaf width, leaf fresh weight, shoot fresh weight, root fresh weight, plant fresh weight, leaf dry weight, shoot dry weight, root dry weight and plant dry weight were measured. The growth indices increased with increasing of concentration of vermicompost tea so that vermicompost tea 50% showed higher plant height, leaf number and plant dry weight. Vermicompost tea 100% treatment was the highest amount of root length, width and height of the leaf, stem fresh and dry weight, root fresh and dry weight. Vermicompost tea may have a positive effect on growth indices related to the ability of nitrogen uptake by plants or growth hormones effect of earthworms on vermicompost tea. Given the pace of the transfer of nutrients from the leaves to the different plant parts, spraying bio- fertilizers alone or in combination with chemical fertilizers can education in the cultivation of medicinal plants recommended less use of chemicals occurs, have a positive effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • o plant growth regulator
  • o viability
  • o compost tea
  • o growth indexes
  • o biofertilizer
  • o organic cultivation