واکنش صفات مورفولوژیک گیاه دارویی زوفا به شرایط کم‌آبیاری در شرایط گلخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته رشته گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی مجتمع آموزشی عالی شیروان شیروان، ایران

10.22034/aej.2016.525078

چکیده

تنش خشکی عامل اصلی محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود. زوفا از مهمترین گیاهان دارویی خانواده نعناعیان بوده و مصارف دارویی متعددی دارد. به منظور تعیین اثر شرایط کم­آبیاری بر صفات موروفولوژیک شامل ارتفاع بوته، وزن برگ، اندام هوایی، وزن ساقه، وزن ریشه و حجم ریشه گیاه، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مجتمع عالی آموزشی شیروان در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. سطوح مختلف ­آبیاری شامل آبیاری 100،  75، 50 و 25% ظرفیت زراعی اعمال شد. تشدید شرایط کم آبیاری کاهش ارتفاع بوته، وزن برگ، وزن ساقه و اندام هوایی، وزن و حجم ریشه حادث شد ولی نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی با افزایش سطح تنش خشکی افزایش پیدا کرد. نتایج آزمایش بیانگر تحمل نسبی گیاه زوفا در مواجهه با تنش ملایم کمبود آب بود. با توجه به تحمل گیاه زوفا به تنش­های ملایم، در مناطق خشک و نیمه خشک که دارایی تنش های ملایم هستند  کاشت گیاه زوفا در این مناطق توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of hyssop morphological traits to deficit irrigation in greenhouse condition

نویسنده [English]

  • Majid Rostami
Graduate of Medicinal Plants Complex higher education of Shirvan Shirvan, Iran
چکیده [English]

Drought stress is the main limiting factor of crop growth and yield in arid and semi-arid regions. Hyssop (Hyssopus officinalis L.) is one of the most important medicinal plants with various medical applications. To study the effect of deficit irrigation on hyssop morphological traits including plant height, leaf, shoot and stem weight, root volume and density and root to shootratio, an experiment was carried out based on randomized completely design in four replications at Research Greenhouse of Agricultural College of Shirvan. The irrigation deficit levels were 100, 75, 50 and 25% of field capacity as control, mild, medium and severe stress, respectively. Increasing of deficit irrigation from medium to severe stress declined plant height, leaf, stem and shoot weight, root volume and weight. However, root dry to shoot weight ratio increased with increasing deficit irrigation level. On the whole, the experiment results showed relative tolerance of hyssop to mild stress. Therefore, hyssop planting in arid and semi-arid with mild stress is recommending.

کلیدواژه‌ها [English]

  • o Hyssopus officinalis
  • o drought tolerance
  • o drought stress
  • o water deficit stress
  • o water deficit