نشت یونی و فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه چند ژنوتیپ نخود در واکنش به دما‌های پایین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

2 عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

10.22034/aej.2016.525180

چکیده

چکیده   این مطالعه به منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپ­های نخود به تنش دمای پایین در مرحله رشد گیاهچه­ای در اتاقک رشد انجام شد. دراین آزمایش سطوح دمایی 15-، 10-، 5-، 0، 5، 10 و 15 درجه سلسیوس روی پنج ژنوتیپ نخود شامل ILC482، آزاد، آرمان، کاکا و پیروز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اعمال شد. در تمام ژنوتیپ­های نخود با افزایش شدت تنش سرما از 15 تا 0 درجه سلسیوس، میزان نشت الکترولیت­ها افزایش و در دمای حدود 0 درجه به حداکثر رسید. در دامنه دمایی اعمال شده، ژنوتیپ آزاد و ILC482 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان نشت الکترولیت بودند. با کاهش دما تا 0 درجه سلسیوس فعالیت
آنزیم­های پراکسیداز و کاتالاز در همه ژنوتیپ­ها افزایش یافت. در دما­های کمتر از 0 درجه سلسیوس پاسخ ژنوتیپ­ها متفاوت بود. همچنین بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز متعلق به ژنوتیپ ILC482 بود. در مجموع، به نظر می­رسد ژنوتیپ ILC482 در مقایسه با سایر ژنوتیپ­ها مقاومت بیشتری به سرما داشته باشد و بنابراین می­توان توصیه کرد در مناطقی که دمای هوا در فصل پاییزه و زمستان در کشت­های پاییزه و انتظاری با کاهش شدیدی مواجه می­شود از این ژنوتیپ­ استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrolyte leakage and catalase and peroxidase activity in chickpea genotypes seedling, in response to low temperatures

نویسندگان [English]

  • Ehsan Fathi 1
  • Iraj Tahmasebi 2
  • Nasrin Teimoori 1
1 M.Sc. of Agronomy Faculty of Agriculture Kurdistan University
2 Assistant professor Department of Agronomy and Plant Breeding Faculty of Agriculture, Kurdistan University
چکیده [English]

ABSTRACT     This study was conducted to evaluate the resistance of chickpea genotypes to low temperature stress in seedling growth stage in growth chamber condition. In this experiment temperature levels include -15, -10, -5, 0, 5, 10 and 15 °C applied on five chickpea genotypes such as Arman, Azad, Pirouz, ILC482 and Kaka as factorial based on completely randomized blocks design with three replications. in the of chickpea genotypes With increasing stress cold(Reducing the temperature from 15 to 0 ° C) Level of electrolyte leakage increased and the temperature a 0 ° C reached to maximum This average increase was 21.32%. The temperature range is applied, respectively Azad and ILC482 genotype have the highest and lowest electrolyte leakage were. With decreasing temperature to 0 ° C peroxidase and catalase enzyme activity increased in all genotypes. For temperatures less than 0 ° C genotype was different answers. The highest peroxidase and catalase enzyme activity was related to the genotype ILC482, while genotypes were Azad and pirouz has the lowest enzyme activity. different answers at low temperatures probably due to the influence of of enzymes and other materials that cause reduce damage that reactive oxygen species. Overall, compared to other genotypes ILC482 genotype seems to are the more resistance to cold. According to the results, it is recommended In areas where air temperature in the cultures winter and is waiting to reduce severe The genotypes that are more resistant to cold stress should be used such as ILC482.That Less damage to the In effect of cold on the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • o Antioxidant enzymes
  • o Cold stress
  • o electrolyte leakag
  • o Azad
  • o Pirouz
  • o ILC482