اثر کود نیتروژن و تلقیح با باکتری محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا کشت دوم در منطقه مغان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی رشت، ایران

3 پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

10.22034/aej.2016.525198

چکیده

چکیده   استفاده از باکتری‌های محرک رشد علاوه بر افزایش رشد و عملکرد گیاه، کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش کارایی کود مصرفی را نیز به همراه دارند. به‌ منظور تعیین اثر کاربرد باکتری محرک رشد گیاه Pseudomonasputida به‌همراه مقادیر مختلف کود نیتروژن آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بر گیاه سویا در شهرستان بیله‌سوار اجرا شد که در آن فاکتورهای آزمایش شامل دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با باکتری، سه سطح کود نیتروژن شامل 0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره بود. برهم‌کنش باکتری‌ و کود نیتروژن بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد شاخه ­فرعی و عملکرد دانه معنی‌دار بود. به‌طوری‌ که با تلقیح باکتریایی و افزایش مصرف کود‌ شیمیایی نیتروژن تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد شاخه­فرعی و عملکرد دانه افزایش یافت. در حالی که ارتفاع گیاه در تیمارهای تلقیحی با افزایش مصرف کود نیتروژن از ۵۰ به ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار به طور معنی‌دار کاهش یافت. همچنین، افزایش مصرف کود نیتروژن وزن هزار دانه را در تیمارهای تلقیحی کاهش و در تیمارهای غیرتلقیحی افزایش داد. بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۳۰۰۶ کیلوگرم در هکتار از سطح ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن تحت تلقیح با باکتری به‌دست آمد. برای حصول حداکثر عملکرد دانه در زراعت سویا، کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن به همراه تلقیح با باکتری مذکور توصیه می‌شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen fertilizer and Pseudomonas putida inoculation on yield and yield component of soybean as second crop in Moghan region

نویسندگان [English]

  • Aref Zendeh 1
  • Mohammad Hossein Ansari 2
  • Mohammad Bagher Khorshidi 3
1 PhD of Agronomy student Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran.
2 Department of Agronomy Rasht Branch Islamic Azad University Rasht, Iran.
3 Researcher of Agriculture and Natural Resources Agriculture Research, Extension and Education Organization Tabriz, Iran.
چکیده [English]

ABSTRACT Application of plant growth promoting rhizobacteria not only increases plant growth and seed yield but reduces chemical fertilizers rate and increases the efficiency of fertilizer consumption, too. To evaluate the effect of Pseudomonas putida inoculum under different levels of nitrogen fertilizer a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted on soybean as second crop in Bilehsavar Moghan region. Experimental factors consisted of inoculated and non-inoculated seeds with P. putida, and three levels of nitrogen fertilizer (0, 50 and 100 kg N/ha as urea). The interaction of bacteria and nitrogen fertilizer on pod and grain per plant, branch number and grain yield was significant. Inoculation with bacteria and application of fertilizers increased the number of pods and seeds per plant, number of branches and seed yield, while plant height were significantly decreased in inoculated treatments increasing nitrogen level from 50 to 100. Also, nitrogen fertilizer application increased and decreased thousand seed weight in inoculated and un-inoculated treatments, respectively. The highest grain yield 3006 kg/ha obtained in 100 kg/ha nitrogen application with inoculation with bacteria. On the whole, in soybean second crop, application of 100 kg N/ha under P. putida inoculation is recommending.

کلیدواژه‌ها [English]

  • o biofertilizer
  • o PGPR
  • o rhizobacteria
  • o sustainable agriculture
  • o urea