اثر کشت مخلوط گلدانی انواع لوبیا و گوجه فرنگی بر مهار گل جالیز مصری و بهبود شاخص های رشدی گوجه فرنگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیماری‌شناسی گیاهی گروه بیماری‌شناسی گیاهی واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، ایران

2 استادیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

3 استادیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، ایران

10.22034/aej.2016.526995

چکیده

گل جالیز از مهمترین گیاهان انگل، سالانه خسارت زیادی را به بسیاری از محصولات کشاورزی وارد می­آورد. یافتن روش مناسب برای مهار رشد و خسارت این انگل همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این پژوهش اثر کشت مخلوط گلدانی سه نوع لوبیای قرمز، چیتی و چشم بلبلی با گوجه­فرنگی بر کاهش خسارت گل جالیز مصری بر گوجه­فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با هفت تیمار شامل اثر هر نوع لوبیا روی گل جالیز به شیوه کشت مخلوط گلدانی، هم در حضور گوجه­فرنگی و هم بدون حضور میزبان و تیمار شاهد تنها با کشت مخلوط بذر گل جالیز و گوجه­فرنگی در سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. دو ماه پس از کاشت، ارتفاع، وزن خشک کل گیاه و وزن میوه گوجه­فرنگی و همچنین ارتفاع و تعداد شاخه­های گل جالیز اندازه­گیری شد. کشت مخلوط لوبیای قرمز یا چیتی با
گوجه­فرنگی بیشترین تأثیر را بر افزایش ارتفاع، وزن خشک و محصول گوجه­فرنگی داشت. هم­چنین کشت انواع لوبیا تأثیر همسانی بر کاهش ارتفاع و تعداد شاخه­های گل جالیز داشت. براساس یافته­ها، کشت مخلوط انواع لوبیا توانایی بالایی در بهبود رشد میزبان و کاهش خسارت ناشی از گل جالیز دارد. بنابراین توصیه می­شود در کشت گوجه فرنگی به منظور مهار گل جالیز مصری، کشت مخلوط انواع لوبیا مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pot intercropping of beans and tomato on Egyptian broomrape management and tomato growth indices improvement

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Baneshi 1
  • Seddiqe Mohammadi 2
  • Tahereh Basirnia 3
1 Master of plant pathology Marvdasht Branch Islamic Azad University Marvdasht, Iran
2 Assistant professor of plant pathology Department of Plant Pathology Shiraz Branch Islamic Azad University Shiraz, Iran
3 Assistant Professor of plant pathology Department of Plant Pathology Marvdasht Branch Islamic Azad University Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Broomrape is one of the most important parasitic higher plants imposing annually remarkable damages to crops. Finding a suitable management method to broomrape growth and damage depression had continuously been considered by investigators. In this research, the effect of pot intercropping of three bean varieties including kidney, wax and navy bean was investigated as a method to decrease of Egyptian broomrape damage. The experiment was carried out based on randomized complete block design with seven treatments including of each of bean varieties pots intercropping with and without host and broomrape. After two months, tomato height, dry weight and fruit weight and height and number of broomrape branches were measured. Intercropping of kidney and wax bean with tomato had the most effect on increasing of height, dry weight and fruit weight of tomato. Also, all bean varieties had the same effect on height and number of broomrape branches. Therefore, intercropping of bean with tomato has high potential in tomato growth improvement and broomrape damage decrement. Intercropping of beans with tomato is recommending managing broomrape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • o biological control
  • o parasite
  • o damage
  • o biocontrol
  • o intercropping