معرفی دورگ ها و ارقام امیدبخش پنبه در منطقه مغان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی اردبیل اردبیل، ایران

2 عضو هیأت علمی بخش پنبه و گیاهان لیفی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گرگان گرگان، ایران

10.22034/aej.2017.528298

چکیده

شناسایی و استفاده از ارقام مناسب در فرآیند تولید و بهبود عملکرد و کیفیت محصول از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش، نُه رقم وارداتی پنبه شامل دورگ­ها و ارقام امیدبخش به همراه رقم تجاری ورامین در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار، به مدت یک سال در منطقه مغان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر کرت ارقام پنبه در شش خط 8 متری با فواصل 80 سانتیمتر بین خطوط و 20 سانتیمتر روی ردیف کشت شدند. صفات مختلف کمی شامل ارتفاع بوته، تعداد قوزه و وزن 20 قوزه یک هفته قبل از برداشت محصول و صفات زودرسی و عملکرد پس از برداشت اندازه­ گیری و مورد ارزیابی قرار گرفتند. از نظر عملکرد کل، ارقام G-43347 و G-43259 به ترتیب با 4785 و 4625 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و ارقام G-43347 و Opal به ترتیب با متوسط زودرسی 84 و 83% نسبت به سایر تیمارها زودرس­ تر بودند. ارقام G-43347 و Opal گزینه­ های مناسبی برای جایگزینی با ارقام فعلی پنبه­ کاری منطقه مغان می ­تواند مدنظر باشند. رقم شاهد ورامین که از ارقام تجاری و رایج منطقه محسوب می ­شود با زودرسی 71% و عملکرد کل 3992 کیلوگرم در هکتار در کلاس پایین­ تری قرار گرفت. این نتیجه جایگزینی این رقم با ارقام G-43347 و Opal را ضروری و اجتناب ناپذیر می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of cotton hybrids and promising cultivars in Moghan region, Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed yaghub Seyed Masoumi 1
 • Omran Alishsh 2
1 Scientific board's member of Horticulture Crops Research Department Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) Ardabil, Iran.
2 Scientific board's member of Cotton Research Department Cotton Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization Gorgan, Iran
چکیده [English]

Recognition and using of appropriate cultivars in production process and quantitative and qualitative improvementof crops yield have a special impact. In this research, nine imported cotton genotypes including hybrids and promising cultivars along with Varaminas conventional cultivar were evaluated based on randomized complete block design with four replications in Moghanregion for one year. In each plot,cotton genotypes were planted in sixlines with 8 meter length at intervals of 20 × 80 cm. Quantitative traits such as plant height, boll number and weight, one week before harvest and  yield, early maturity were recorded after harvesting. G-43347 and G-43259 cultivars with average yield of 4785 and 4625 kg/ha, respectively had the highest yield and G-43347 and Opal cultivars with 84 and 83% early maturity, respectivelywere the most early maturingcultivars. Therefore, G-43347 and Opal cultivarswould be suitable candidates to be replaced for current conventional cultivars in Moghan region. Varamincultivar as check 71% early maturity and yield of 3992 kg/ha could not compete with new studied cultivar emphasizing using G-43347 and Opal cultivarsin this region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • o adoptability
 • o commercial cultivars
 • o cotton hybrids
 • o early maturity
 1. Alishah O (2008) Investigation of qualitative and quantitative characteristics of hopeful cotton varieties and their adaptability. Final project report, Cotton Research Institute of Iran: Gorgan, Iran. [In Persian]
 2. Anonymous (2013) Seasonal reports of reproducing ICAC publications and resources. Available on-line as <https://www.icac.nsw.gov.au/> on 4 December 2016.
 3. Arshad M, Hanif M, Ilahi N, Shah SM (1993) Correlation studies on some commercial cotton varieties of Gossypium hirsutum L. Sarhad. Journal of Agriculture 9(1):9-35.
 4. Avgoulas C, Bouza L, Koutrou A, Papadooulou S, Kosmas S, Makridou E, Papastylianou P, Bilalis D (2005) Evaluation of five most commonly grown cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.) under Mediterranean conditions: productivity and fiber quality. Journal of Agronomy and Crop Science 191(1):1–9.
 5. Baloch MJ, Lakho AR, Bhutto H, Rind R (2002) Seed cotton yield and fiber properties of F1 and F2 hybrids of upland cotton. Asian Journal of Plant Science 1(1): 48-50.
 6. Bednarz CW, Bridges DC, Brown SM (2000) Analysis of cotton yield stability across population densities. Agronomy Journal 92(1): 128-135.
 7. EL-zik KM (1985) Integrated control of verticilliumwilt of cotton. Plant Disease 69(12): 1025-1032.
 8. Godoy AS, Palomo GA (1999) Genetic analysis of earliness in upland cotton (Gossypium hirsutum L.) morphological variables. Euphytica 105(2):155-160.
 9. Gwathmey CO, Saxton AM (2001) Yield stability of older and newer cotton varieties in Tennessee. Proceeding of the Belt wide Cotton Conference. Memphis, America 430-431.
 10. Mehla AS, Mor BR (1995) Genetic analysis of yield and fiber characters in upland cotton. Journal of Cotton Research 9(2): 81-86.
 11. Naseri F (2005) Cotton. Astan Quds-e Razavi Publication: Mashhad.[In Persian]
 12. Sester M, Delanoy M, Colbach N, Darmency H (2004) Crop and density effects on weed beet growth and reproduction. Weed Research Journal 44(1): 50-59.
 13. Siebert JD, Stewart AM, Leonard BR (2006) Comparative growth and yield of cotton planted at various densities and configurations. Agronomy Journal 98(3):562-568.
 14. Singh P (1998) Cotton Breeding. Kalyani Publishers: New Delhi 125-135.
 15. Wang B, Guo W, Zhu X, Wu Y, Huang N, Zhang T (2007) QTL mapping of yield components for elite hybrid derived-RILs in upland cotton. Journal of Genetics and Genomics 34(1): 35-45.