اثر کودهای شیمیایی و آلی بر رشد قارچ Sclerotinia minor عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی واحد ورامین و پیشوا دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

3 گروه گیاهپزشکی واحد ورامین و پیشوا دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

10.22034/aej.2017.528889

چکیده

قارچ Sclerotinia minor از عوامل مهم بیماری شایع پوسیدگی طوقه و ریشه آفتابگردان در جهان و ایران است. در این مطالعه، جداسازی، خالص­سازی و شناسایی قارچ عامل بیماری از مزارع آفتابگردان شهرستان خوی و نیز اثبات بیماریزایی، انبوه­سازی اسکلروت با روش کوهن انجام شد. اثر کودهای متداول شیمیایی اوره و فسفره با مقادیر 1، 5 و 10 و حیوانی شامل گوسفندی، گاوی و مرغی با مقادیر مقدار 10، 15 و 20 گرم در لیتر از محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار بر رشد اسکلروت و میسلیوم قارچ عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. همچنین، اثر هر یک از کودهای مذکور بر توسعه بیماری و صفات مورفولوژیک گیاهچه­های آفتابگردان در شرایط گلخانه بررسی شد. با وجود بازدارندگی رشد قارچ توسط کودهای شیمیایی به ویژه اوره در محیط کشت، این کودها تشدیدکنندۀ بیماری اسکلروتینیایی در گیاهچه­های آفتابگردان در شرایط گلخانه بودند. بنابراین، کودهای شیمیایی اوره و فسفره در تشدید بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی نقش عمده­ای دارند. بنابراین، جایگزینی آنها با کودهای حیوانی و به ویژه کودهای گاوی و گوسفندی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chemical fertilizer and animal manure on Sclerotinia minor, causal agent of sunflower root and crown rot in laboratory and greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Dorna Alilou 1
  • Soleiman Jamshidi 2
  • Mohammad Torabi 3
2 Young Researchers and Elite Club Miyaneh Branch Islamic Azad University Miyaneh, Iran
چکیده [English]

Sclerotinia minor is one of the most important causal agents of sunflower root and crown rot in the world Iran. In current study, isolation, purification and identification of the fungus was carried out from sunflower farms at Khoy city, Iran and pathogenicity test and sclerotia propagation was done using Köhn method. The effect of 1, 5 and 10 g/L of urea and phosphorous fertilizer and 10, 15 and 20 g/L of animal manure including chicken, sheep and cow manure was studied on growth of mycelial disc and sclerotium on potato dextrose agar medium. Also, the effect of mentioned fertilizers was evaluated on disease development and some morphological traits of sunflower in greenhouse condition. Despite inhibitive effect of chemical fertilizer especially urea in laboratory conditions on fungus mycelial growth and sclerotium production, they caused higher sclerotinia disease index in greenhouse conditions. Therefore, chemical fertilizers such as urea and phorphorus fertilizer are synergic on sclerotinia disease in sunflower and replacement of animal manure specially cow and sheep manures are recommending. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • o chicken manure
  • o cow manure
  • o phosphorus fertilizer
  • o sclerotinia rot
  • o sheep manure
  • o sustainable agriculture
  • o urea