اثر محلول‌پاشی با سالیسیلیک‌اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی پنیرک و بادرشبو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

سالیسیلیک ­اسید به عنوان یک تنظیم ­کننده رشد گیاهی نقش مهمی در برخی فرآیندهای فیزیولوژیک گیاهان دارد. در این مطالعه، تأثیر سالیسیلیک­ اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان دارویی پنیرک و بادرشبو به صورت مزرعه ­ای با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در شهرستان بستان ­آباد بررسی گردید. گیاهان دو ماه بعد از کاشت و دو هفته بعد از آن با مقادیر صفر، 150و 300 میلی­ گرم بر لیتر سالیسیلیک ­اسید محلول­ پاشی شدند. در مرحله گلدهی، ارتفاع گیاه، طول ساقه، ریشه و میانگره، تعداد برگ، شاخه و ریشه فرعی، وزن تر و خشک ساقه، ریشه و برگ، درصد ماده خشک ریشه، ساقه و برگ و محتوای کلروفیل اندازه­ گیری شد. سالیسیلیک­ اسید تمام صفات مورد بررسی در پنیرک به جز تعداد و طول ریشه را افزایش داد. در بادرشبو، مصرف سالیسیلیک­ اسید صفات مورد ارزیابی را افزایش ولی درصد ماده خشک ریشه و ساقه را کاهش داده و بر طول و تعداد ریشه اثری نداشت. همچنین غلظت 300 میلی­ گرم بر لیتر سالیسیلیک­ اسید در اغلب شاخص ­های پنیرک به جز وزن خشک برگ و درصد ماده خشک ریشه و در بادرشبو به جز طول میانگره تأثیر بیشتری در مقایسه با مقدار 150 میلی­ گرم بر لیتر داشت. بنابراین، محلول­ پاشی برگی سالیسیلیک ­اسید می­ تواند به عنوان یک روش ساده و ارزان بر بهبود عملکرد و شاخص ­های رشدی پنیرک و بادرشبو توصیه ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salicylic acid foliar spraying on morphophysiological characteristics of common mallow and Moldavian balm

نویسندگان [English]

  • Hassan Nourafcan 1
  • Afsaneh Mahboubi 2
1 Young Researchers and Elite Club, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Horticultural Sciences Department, Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

Salicylic acid has an important role in some plant physiological processes as a plant growth regulator. In current study, the effect of salicylic acid on morphological and physiological traits of common mallow and Moldavian balm was studied based on completely randomized block design in farm condition at Bostanabad county, Iran. Plantlets were sprayed by 0, 150 and 300 mg/L salicylic acid two month after planting and two weeks after. In flowering stage, the plant height, stem, root and internode length, leaf, root and lateral roots number, dry and fresh weight of stem, root and leaf, dry matter percentage of root, stem and leaf and also chlorophyll content were recorded. Salicylic acid spraying improved all common mallow traits but root number and length. In Moldavian balm, salicylic acid application increased all traits. However, it decreased root and stem dry matter percentage and had no effect on root number and length. Also, 300 mg/L of salicylic acid was more effective than 150 mg/L in common mallow traits except dry leaf weight and root dry matter percentage and in Moldavian balm expect length internode. Thus, foliar spraying of salicylic acid can be recommended for as a simple and economical method for yield and growth indices improvement of common mallow and Moldavian balm.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  leaf spraying
  •  hormone like
  •  medicinal plants
  •  plant growth regulator