اثر پرلیت، ورمی‌کمپوست و آکوازورب بر کاهش اثر تنش خشکی در ذرت دو منظوره 678

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/aej.2018.541281

چکیده

کمبود منابع آب و تنش خشکی یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، از جمله ایران است. استفاده از برخی مواد افزودنی مانند پلیمرهای سوپرجاذب می‌تواند به حفظ رطوبت خاک و استفاده بهینه از منابع محدود آب کمک نماید، این پژوهش به منظور تعیین اثر جاذب‌های رطوبتی، هواده و کودی‌ بر تخفیف اثرات تنش خشکی در ذرت رقم 678 انجام شد.‌‌ آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی‌ در سه تکرار‌ انجام و تیمارهای آزمایشی شامل پرلیت‌، ورمی کمپوست‌، جاذب رطوبتی آکوازورب و اعمال تنش آبی شامل سه دور آبیاری 40، 80 و 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک استاندارد کلاس آ بود. ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف، قطر بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در زمان برداشت فیزیولوژیک گیاه اندازه‌گیری شدند. کاربرد سه تیمار پرلیت، و‌رمی کمپوست و آکوازورب موجب افزایش معنی‌دار‌ شاخص‌های رشد و میزان عملکرد دانه شد. همچنین، مصرف پرلیت و آکوازورب با دور آبیاری 40 میلی‌تر تبخیر از تشتک،‌ بیش از تیمار ورمی‌کمپوست بر‌ عملکرد و اجزای عملکرد مؤثر بود و مصرف ورمی‌کمپوست‌ با دور‌ آبیاری ‌40 میلی‌متر‌ تبخیر از تشتک باعث افزایش عملکرد شد. بنابراین، استفاده از پلیمرهای پرلیت و آکوازورب‌ برای دستیابی به عملکرد مطلوب در ذرت رقم 678 در شرایط تنش خشکی توصیه‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of perlite, vermicompost and Aquasorb on reducing drought stress effects in dual-purpose maize

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Ade Morteza Pasha
  • Mehdi Tajbakhsh
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Water scarcity and drought stress are one of the most important problems in crop production in arid and semi-arid regions of the world, such as Iran. The use of some additives, such as superabsorbent polymers, can help maintain soil moisture and optimal use of limited water resources.  This study was conducted to determine the effect of moisture, aqueous and fertilizer adsorbents on the effects of drought stress reduction on maize 678. . The experiment was factorial based on randomized complete block design with three replications. Experimental treatments including perlite, vermicompost, superabsorbent  Aquasorb and  no concomption, and three irrigation cycles of 40, 80 and 120 mm evaporation from class A standard pan.  Plant height, number of seeds per row, ear diameter, 1000 grain weight, grain yield, biological yield and harvest index were measured at physiological harvesting time. Application of three levels of perlite, vermicompost and Aquasorb increased the growth indices and yield levels. In this study, consumption of perlite and Aquasorb with irrigation intervals of 40 mm evaporation from pan was more effective than yield and yield components than vermicompost treatment. Vermicompost consumption with irrigation interval of 40 ml evaporation from pan increased yield. Therefore, the use of perlite and Aquasorb polymers in order to achieve optimal yield in maize 678 is recommended under drought stress conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  •  drought stress
  •  hydrogels
  •  moisture absorbers
  •  perlite
  •  vermicompost