روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زراعت. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

2 استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

10.22034/aej.2018.543285

چکیده

به منظور بررسی روابط بین صفات کمی و کیفی همچنین بین صفات زایشی و عملکرد دانه12 در ژنوتیپ برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در استان خوزستان اجرا گردید. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که بین صفات وابسته به پانیکول طول، دانه­پر، پوک و انشعابات اولیه، در بین خصوصیات کمی و کیفی کیفیت پخت دانه، درصد خرده برنج، طول دانه، درصد سبوس، طول پس از پخت، نسبت طویل شدن و غلظت ژل بیشترین تغییرات معنی­دار را در عملکرد دانه داشتند. در این بین، طول پانیکول بیشترین تأثیر مثبت و معنی­دار را در عملکرد دانه به دلیل رابطه مثبت افزایش طول با افزایش فضای رشدی از لحاظ تعداد و وزن داشت. همچنین، میزان خرده برنج بیشترین تأثیر منفی و معنی­دار را با عملکرد دانه به دلیل کاهش کیفیت برنج داشت. نتایج بدست می­توانند از اهداف اصلی و مهم در پژوهش­های به­نژادی و اصلاحی ارقام باشند. در نهایت توصیه می­شود جهت افزایش حداکثری عملکرد کمی دانه تحقیقات در راستای کاهش رقابت و افزایش حجم و تعداد دانه بیشتر برای افزایش طول پانیکول باشد یا از ژنوتیپ­های با طول پانیکول بیشتر استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship among quantitative and qualitative traits in rice genotypes using stepwise regression model in Khuzestan region

نویسندگان [English]

  • kaveh Limouchi 1
  • Ataollah Siyadat 2
  • Mehrdad Yarnia 3
  • Abdolali Gilani 4
  • Varahram Rashidi 3
1 Ph.D Agronomy. Young Researchers and Elite Club, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
2 Professor., University of Agricultural and Natural Resources of Ramin, Ahwaz, Iran.
4 Seed and Plant Improvement Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

To evaluate the relationship between quantitative and qualitative traits and also reproductive traits and grain yield in12 rice genotypes, an experiment was conducted based on random complete block design in Khuzestan province, Iran. The results of stepwise regression showed that the length, the filled, unfilled grain and  panicle primary branches also cooking quality, broken rice rate, grain length, bran percentage, grain length after cooking, elongation rate and gel consistency had the most significant changes in the grain yield. The panicle length had the highest positive and significant impact on grain yield due to positive relationship between panicle length and growth space. Also, amount of broken rice had the most negative impact on grain yield due to the reduction of grain qualitative characteristics which can be the main and important goal of breeding studies. Finally, it is recommended that to gain maximum seed yield, research is needed to reduce competition and increase volume and number of seeds to improve panicle length.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  non-linear relationship
  •  regression
  •  rice breeding
  •  traits dependence