اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و محصولات ارگانیک، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

10.22034/aej.2018.544618

چکیده

محلول­ پاشی با مواد غذایی و هورمونی و شبه­ هورمونی یکی از روش­ های افزایش ویژگی ­های رویشی و زایشی در گیاهان از جمله گیاهان دارویی به شمار می­ رود. جهت بررسی اثر محلول ­پاشی برگی با کیتوزان و آسکوربیک اسید بر خصوصیات رویشی و زایشی سرخارگل، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه واقع در روستای خلیل آباد اردبیل اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول ­پاشی برگی با سطوح 1/0، 2/0 و 3/0 میلی­ گرم بر لیتر کیتوزان و آسکوربیک اسید بود. اولین محلول پاشی در اواسط خرداد ماه انجام و محلول­ پاشی قبل از گل­دهی آغاز و دو بار به فاصله یک هفته از هم تکرار گردید. برداشت گیاهان یک هفته پس از آخرین محلول­ پاشی و همزمان با گل­دهی کامل انجام شد. خصوصیات مورفوفیزلوژیک شامل ارتفاع گیاه، طول بلندترین ساقه، تعداد برگ، شاخه جانبی و گل، طول و عرض برگ، وزن تر و خشک برگ، ساقه، گل، ریشه و کل بوته، قطر ساقه و کاپیتول گل و نیز محتوای کلروفیل برگ اندازه­ گیری شد. محلول­ پاشی با کیتوزان و آسکوربیک­ اسید تأثیر منفی در گیاه ایجاد نکرد، کیتوزان در سطوح پایین در بهبود اغلب صفات رویشی و زایشی اثرگذار بود. همچنین آسکوربیک اسید توانست در وزن و تر برگ، وزن خشک ریشه مؤثر باشد. بنابراین، محلول­ پاشی برگی با کیتوزان 1/0 میلی ­گرم بر لیتر برای بهبود صفات رویشی و زایشی سرخارگل در سطح مزرعه قابل توصیه می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chitosan and ascorbic acid foliar spraying on coneflower vegetative and reproductive indices

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Babaei Aghjedarbandه 1
  • Hassan Nourafcan 3
1 Medicinal Plants Department, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Plant Protection Department, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
3 Research Center of Medicinal Plant and Organic Products, Faculty of Agriculture, Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

Foliar spraying of medicinal plants is one of the main techniques to improve their vegetative and reproductive growth. To evaluate the effect of foliage spraying of coneflower using chitosan and ascorbic acid on vegetative and reproductive traits, an experiment was carried out based on complete block design in three replications in filed condition located at Khalil Abad village in Ardebil province. Experimental treatments were foliage spraying of 0.1, 0.2, and 0.3 g/L of chitosan and ascorbic acid. The first spraying was on 8 July 2018 and repeated twice in one week intervals. Plants were harvested a week after the last spraying and in full flowering stage. The vegetative and physiological traits such as plant height, the longest stem length, leaf, lateral branches and flower number, leaf length and width, stem and capitol diameter, leaf, stem, flower and whole plant dry and fresh weight, and chlorophylle content were measured. No negative effect has been observed resulted from foliar spraying by these natural products. Spraying by chitosan in low concentration improved coneflower morphological traits. Ascorbic acid was only effective on leaf fresh and dry weight and root dry weight. Therefore, spraying with 0.1 g/L of chitosan would be recommendable for coneflower growth improvement in filed conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  ascorbic acid
  •  chitosan
  •  Echinacea purpurea
  •  foliar spraying