نمایه نویسندگان

آ

 • آجرلو، مجید خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه تحت تأثیر تیمارهای مختلف شکست خواب [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 38-31]

ا

 • ابراهیم نژاد، شاهپور ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در منطقه گنبدکاووس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-21]
 • اجلی، جلیل واکنش ارقام مختلف لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی در منطقه میانه [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 10-1]
 • اردکانی، محمدرضا اثر کودهای زیستی بر صفات رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 56-49]
 • ارشد، یوسف تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم استان زنجان با الگوهای گلیادینی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • اسدی، هرمز بررسی اقتصادی تک‌آبیاری و تعیین هزینه تمام شده آب آبیاری در مزارع گندم دیم منطقه هنام، استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 1-9]
 • اسدی گاکیه، معصومه اثر پیش‌تیمار اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-25]
 • اکبرپور، مریم بیان عوامل نسخه برداری MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ریشه در برنج تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]
 • امیدی، حشمت اثر پیش‌تیمار بذر با جیبرلیک و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 11-1]
 • امیدی، حشمت اثر نیتروژن بر جوانه‌زنی، رشد اولیه، پرولین و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه دارویی گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 73-57]

ب

 • بابایی قاقلستانی، علی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ‎‏‏ بر غلظت عناصر در برگ گندم در شرایط آب‌کشت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 31-40]
 • بابایی قاقلستانی، علی اثر پیش‌تیمار اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-25]
 • بحرانی، عبدالله اثر دگرآسیب بقایای گندم و کلزا بر جوانه‌زنی و رشد اولیه چند گیاه زراعی و علف هرز در شرایط آزمایشگاه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 47-35]
 • بخشی پور، سعید خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های امیدبخش برنج هیبرید [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 21-11]
 • بستانی، عبدالامیر اثر نیتروژن بر جوانه‌زنی، رشد اولیه، پرولین و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه دارویی گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 73-57]

پ

 • پراور، آرزو اثر پیش‌تیمار بذر با جیبرلیک و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 11-1]
 • پویان‌فر، مهتاب اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه‌ دارویی پنیرکMalva silvestris L. [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 76-69]
 • پوری، کامبیز اثر بقایای پنبه، ذرت، گندم و یونجه بر غلظت آمونیوم و نیترات خاک [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • پوررضا، جعفر اثر دگرآسیب بقایای گندم و کلزا بر جوانه‌زنی و رشد اولیه چند گیاه زراعی و علف هرز در شرایط آزمایشگاه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 47-35]

ت

 • ترنگ، علیرضا خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های امیدبخش برنج هیبرید [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 21-11]
 • تقی پور، فرهاد باززایی و اندام­ زایی با عملکرد بالای بادمجان در محیط کشت مصنوعی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 24-29]
 • توکلی، علیرضا بررسی اقتصادی تک‌آبیاری و تعیین هزینه تمام شده آب آبیاری در مزارع گندم دیم منطقه هنام، استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 1-9]

ج

 • جمشیدی، سلیمان باززایی و اندام­ زایی با عملکرد بالای بادمجان در محیط کشت مصنوعی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 24-29]
 • جمشیدی، سلیمان اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 41-50]
 • جمشیدی، سلیمان خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌های پنج گونه گلسنگ روی Fusarium oxysporum و Ralstonia solanacearum عوامل پوسیدگی سیب‌زمینی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 94-87]

ح

 • حاتمی قره قوینی، نسرین اثر پیش‌تیمار اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-25]
 • حبیبی خانیانی، بهنام اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-23]
 • حسین نیا، هادی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ‎‏‏ بر غلظت عناصر در برگ گندم در شرایط آب‌کشت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 31-40]
 • حیوپ، فهرول باززایی و اندام­ زایی با عملکرد بالای بادمجان در محیط کشت مصنوعی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 24-29]

خ

 • خاک‌سفیدی، عباس خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه تحت تأثیر تیمارهای مختلف شکست خواب [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 38-31]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی بیان عوامل نسخه برداری MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ریشه در برنج تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]

ر

 • رحیمی چگنی، اعظم اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ‎‏‏ بر غلظت عناصر در برگ گندم در شرایط آب‌کشت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 31-40]
 • رخ فیروز، عالیه اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 41-50]
 • رشیدی، ورهرام اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]
 • رشیدپور، مرضیه ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در منطقه گنبدکاووس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-21]
 • رضائیان دلوی، رویا اثر اسانس زیره سبز، اسیدیته، سطح تلقیح و دمای نگهداری بر رشد باکتری Xanthomonas campestris [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 68-57]

ز

 • زمانیان، غلامرضا بررسی اقتصادی تک‌آبیاری و تعیین هزینه تمام شده آب آبیاری در مزارع گندم دیم منطقه هنام، استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 1-9]

س

 • سلیمی، خالد اثر کودهای زیستی بر صفات رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 56-49]
 • سهرابی، محمد خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌های پنج گونه گلسنگ روی Fusarium oxysporum و Ralstonia solanacearum عوامل پوسیدگی سیب‌زمینی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 94-87]

ش

 • شاهی، آیت اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر و استقرار گیاهچه گیاهان والد گندم دیم آذر2 در آزمایشگاه و مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 86-75]
 • شریفی، حمید اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-23]
 • شریف زاده، فرزاد اثر پیش تیمار بذور با جیبرلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی علف گندمی تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]

ص

 • صیامی، رضا بهبود عملکرد گیاه دارویی گل همیشه بهار با مهار به موقع سلمه تره در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 71-81]
 • صیامی، رضا بهبود جوانه‌زنی، رشد اولیه و شاخص‌های دارویی بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata) با پیش‌تیمار فیزیکی بذر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 55-47]
 • صبوری، حسین ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در منطقه گنبدکاووس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-21]
 • صبوری، حسین شناسایی ژنوتیپ‌های برنج متحمل به تنش خشکی با تجزیه و تحلیل چندمتغیره [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 24-13]
 • صدر آبادی حقیقی، رضا اثر اسانس زیره سبز، اسیدیته، سطح تلقیح و دمای نگهداری بر رشد باکتری Xanthomonas campestris [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 68-57]

ع

 • عبیدی، حسین اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-23]
 • عبدالرحمنی، بهمن اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر و استقرار گیاهچه گیاهان والد گندم دیم آذر2 در آزمایشگاه و مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 86-75]
 • عیسی‌نژاد، نسرین سادات اثر پیش‌تیمار بذر با جیبرلیک و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 11-1]
 • عظیم زاده، سید مرتضی اثر کمپوست زباله‌ی شهری در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 51-60]
 • عظیم‌زاده، سیدمرتضی اثر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 23-33]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی اثر نیتروژن بر جوانه‌زنی، رشد اولیه، پرولین و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه دارویی گاوزبان تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 73-57]
 • علیمحمدی، رحیم اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]

ف

 • فرامرزی، علی واکنش ارقام مختلف لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی در منطقه میانه [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 10-1]
 • فرج نیا، اصغر توزیع مکانی عوامل حاصلخیزی خاک در مزارع گندم شهرستان میانه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 35-45]
 • فلاحی، حسین علی ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در منطقه گنبدکاووس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-21]
 • فلاحی، نوشین اثر پیش‌تیمار اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم تحت تنش شوری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-25]

ک

 • کامکار، بهنام اثر بقایای پنبه، ذرت، گندم و یونجه بر غلظت آمونیوم و نیترات خاک [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • کریم کشته، رضا شناسایی ژنوتیپ‌های برنج متحمل به تنش خشکی با تجزیه و تحلیل چندمتغیره [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 24-13]

گ

 • گنجعلی، علیرضا خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه تحت تأثیر تیمارهای مختلف شکست خواب [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 38-31]

م

 • مبصّر، حمیدرضا اثر تاریخ کاشت و تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان در منطقه زهک سیستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 45-39]
 • محبعلی پور، ناصر اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 41-50]
 • محبعلی‌پور، ناصر اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر و استقرار گیاهچه گیاهان والد گندم دیم آذر2 در آزمایشگاه و مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 86-75]
 • محمدی، آرش تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم استان زنجان با الگوهای گلیادینی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • محمدی، شهرام اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]
 • محمودی راد، زهرا اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه‌ دارویی پنیرکMalva silvestris L. [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 76-69]
 • میری، نازنین اثر اسانس زیره سبز، اسیدیته، سطح تلقیح و دمای نگهداری بر رشد باکتری Xanthomonas campestris [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 68-57]
 • مردان، روزبه واکنش ارقام مختلف لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی در منطقه میانه [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 10-1]
 • میرشکاری، بهرام امکان سنجی مهار علف های هرز و افزایش عملکرد با کشت مخلوط (مطالعه موردی: گل همیشه بهار با ماش) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 65-74]
 • میرشکاری، بهرام اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]
 • میرشکاری، بهرام بهبود عملکرد گیاه دارویی گل همیشه بهار با مهار به موقع سلمه تره در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 71-81]
 • میرشکاری، بهرام بهبود جوانه‌زنی، رشد اولیه و شاخص‌های دارویی بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata) با پیش‌تیمار فیزیکی بذر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 55-47]
 • مقدم، محمد تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم استان زنجان با الگوهای گلیادینی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • ملازم، داور اثر تنش شوری بر آنزیم‌های آنتی اکسیدان، رنگیزه‌های فتوسنتزی و پرولین در ارقام تجاری ذرت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • ملکی، وحید اثر کودهای زیستی بر صفات رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 56-49]
 • منیره، حاجی آقائی کامرانی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ‎‏‏ بر غلظت عناصر در برگ گندم در شرایط آب‌کشت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 31-40]
 • مهرآفرید، سمانه اثر کمپوست زباله‌ی شهری در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 51-60]
 • موحدی نائینی، سیدعلیرضا اثر بقایای پنبه، ذرت، گندم و یونجه بر غلظت آمونیوم و نیترات خاک [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • مومنی، علی بیان عوامل نسخه برداری MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ریشه در برنج تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]

ن

 • نجفی، فرزانه بیان عوامل نسخه برداری MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ریشه در برنج تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]
 • نورافکن، حسن اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه‌ دارویی پنیرکMalva silvestris L. [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 76-69]
 • نوری نیا، عباسعلی ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در منطقه گنبدکاووس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-21]

و

 • ولیزاده، غلامرضا اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر و استقرار گیاهچه گیاهان والد گندم دیم آذر2 در آزمایشگاه و مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 86-75]
 • ولیزاده، مصطفی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم استان زنجان با الگوهای گلیادینی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]

ه

 • هوشیار، فرید خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌های پنج گونه گلسنگ روی Fusarium oxysporum و Ralstonia solanacearum عوامل پوسیدگی سیب‌زمینی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 94-87]

ی

 • یدالهی نوش آبادی، سیدجلال اثر پیش تیمار بذور با جیبرلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی علف گندمی تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 75-82]